Nowy Statut PZD - 20.03.2018

 Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

 


 

 PROGRAM DGCS PZD SYSTEM 

 Aktualnie w Jednostce Krajowej  dobiegają końca prace nad programem DGCS PZD SYSTEM. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu  ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD,  zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Telefoniczne porady prawne - 2017

corporate lawyer, man with phone, person, telephone conversation icon OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców, że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach od 9 do 11

 


 

 Porady prawne w OZ Podlaskim - 2017

bubble, chat, feedback, message, pencil, support, talk icon OZ Podlaski PZD informuje, że w dn. 30 grudnia 2016 r. został uruchomiony specjalny, dedykowany jedynie poradom prawnym e-mail poradyprawne@pzdpodlaski.pl. Kontaktując się z nami poprzez ten adres, mogą Państwo, w możliwie jak najszybszym tempie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 


Oferta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie utworzenia wizytówki internetowej -  2017

 Wizytówka jest najprostszym rodzajem witryny internetowej. Zawiera jedną podstronę/zakładkę, gdzie są umieszczone podstawowe informacje (łącznie z adresem), a także zdjęcia.

Wizytówka www jest najtańszym rodzajem realizacji, a jednocześnie może być ciekawa i atrakcyjna graficznie. Dzięki tego typu stronie, możecie Państwo małym kosztem zaistnieć w sieci.

 

Oferta obejmuje :

- utworzenie nazwy głównej  ogrodu  (domena ),

- umieszczenie strony internetowej-wizytówki na darmowym serwerze (hosting ),

- obsługa strony w przypadku zmiany istotnych danych (składu organów ROD, adresu, telefonów itp.),

- możliwość utworzenia wizytówki wg pomysłu zamawiającego,

 

Zainteresowane zarządy ogrodów proszone są o dostarczenie następujących danych:

skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej,

- adres ogrodu, telefon ( ewentualnie kontakty do osób funkcyjnych -gospodarz, elektryk, członkowie zarządu itp. ),

godziny dyżurów  w biurze ( o ile takie się odbywają )

-kilka ciekawych zdjęć (max 5 szt.) związanych z danym ogrodem

- inne, które ogród chciałby umieścić na swojej internetowej wizytówce

 

UWAGA - Darmowy koszt utworzenia wizytówki internetowej.

Oferta ważna jest bezterminowo.

 

Szczegóły :

Krzysztof Sołowiej 

tel. 533 330 001

  solowiej.krzysiek@gmail.com

 


 

 Dane kontaktowe ROD - 2017

 Okręgowy Zarząd Podlaski prosi Zarządy ROD o przekazanie oficjalnych danych kontaktowych do ROD aby można było je zamieścić na stronie internetowej Okręgu w zakładce o nas/okręgowe ROD  (zobacz). Przekazane dane powinny zawierać adres ogrodu, telefon kontaktowy i adres e-mail oraz, w wypadku gdy ROD samodzielnie

prowadzi stronę internetową, adres www.

 


Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "27 Lipca" w Białymstoku w sprawie projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej - 05.04.2018

 Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "27 Lipca" w Białymstoku, podczas swoich obrad w dn. 18 marca 2018r., przyjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych wskutek przejęcia nieruchomości po 1944 roku. Warto w tym momencie wspomnieć, że działkowcom posiadającym działki w ROD "27 Lipca", szczególnie zależy na wprowadzeniu odpowiednich i sprawiedliwych rozwiązań dotyczących kwestii zwrotu wywłaszczonych niegdyś nieruchomości. Wynika to z tego, że grunty, na których ogród ten się znajduje, także stanowią przedmiot takich postępowań.

 

STANOWISKO 

 


 

 KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu ustalenia wysokości opłat wodnych - 05.04.2018

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kontrole prowadzone są przez właściwe miejscowo zlewnie i dotyczą warunków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach wodnoprawnych) wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne. Celem prowadzonych kontroli jest ustalenie ilości pobieranych wód, a w konsekwencji - wysokości opłat zmiennych za pobór wód.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 05.04.2018

 Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uznaje za konieczne dokonanie niezbędnych korekt w projekcie specustawy mieszkaniowej, zabezpieczających prawny interes rodzinnych ogrodów działkowych jak i samych działkowców. Stwierdzamy, że idea uproszczonych procedur w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest słuszna, lecz przyznanie przywilejów jednej grupie społecznej nie może odbywać się kosztem innej grupy społecznej. Zdajemy sobie sprawę, że uchwalenie w pośpiechu ustawy „Mieszkanie +” jest spełnieniem przez rząd  obietnic wyborczych, jednakże ten niedoskonały akt legislacyjny uchwalony w proponowanej wersji spowoduje chaos w procesie planistycznym jednostek samorządu terytorialnego. Może również przynieść niepowetowane szkody polskim działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Stanowisko Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 29.03.2018

 "Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z projektem ustawy o o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także jego analizą pod kątem ewentualnych zagrożeń dla działkowców, postanawia wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie."

 

Przeczytaj całe stanowisko - strona nr 1 i strona nr 2

 


 

 INFORMACJA BIURA KRAJOWEJ RADY - 28.03.2018

 W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze złożonymi przez firmy architektoniczno-projektowe   ofertami w sprawie realizacji projektów pn. „Budowa siedziby dla zarządu ROD” oraz ich ocena.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Korzystanie przez ROD z własnych ujęć wód głębinowych lub wód powierzchniowych -27.03.2018

W związku z obowiązującą od 01.01.2018 r. ustawą Prawo Wodne, do prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej powołane zostało  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przypominamy więc, że korzystanie z wód głębinowych  lub wód powierzchniowych jest płatne i możliwe na podstawie pozwolenia wodno – prawnego, które określa zarówno ilości wody możliwej do pobrania w różnych okresach, jak i szczególne obowiązki właściciela ujęcia wody, tj. do prowadzenia rejestru pobieranych ilości wody i pomiarów  zwierciadła wody.

Opłata za pobieranie wody będzie składać się z dwóch składników: opłaty stałej i opłaty zmiennej, a naliczana będzie przy zużyciu ponad 5m3 średniorocznie na dobę. 
Opłaty będą wyliczane w następujący sposób:
Opłata stała = cena jednostkowa x czas wyrażony w dniach x objętość wody ustalona w pozwoleniu wodno-prawnym, gdzie:
- cena jednostkowa to 500zł za dobę ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów
- 365 dni w roku
- objętość wody w m3/sekundę ustalona w pozwoleniu wodno - prawnym;
Opłata zmienna = jednostkowa stawka x współczynnik różnicujący x ilość  wody, gdzie:
- jednostkowa stawka  ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów
- współczynnik zależny od rodzaju uzdatniania wody
- ilość pobranej wody.
Aby wyliczenia opłat były prawidłowe, przypominamy, że wszystkie studnie głębinowe winny być wyposażone w legalizowane wodomierze. 

 

ES

 


 Wjazd na teren rodzinnego ogrodu działkowego - 26.03.2018

 Problemy i konflikty wynikające z obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, wbrew pozorom nie dotyczą jedynie ogrodów o dużej powierzchni. Coraz więcej działkowców, nawet tych, którzy posiadają działki w mniejszych ogrodach lub działki znajdujące się stosunkowo niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych działek samochodami. Kwestia ta bardzo często stanowi temat skarg kierowanych do organów PZD, a także jest niekiedy przedmiotem zażartej dyskusji na walnych zebraniach.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogólnie obowiązującą w Polskim Związku Działkowców zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Wynika on wprost z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD. Niejako połączona z nim jest zasada zawarta w punkcie 7, która zabrania parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami. Nie ma więc potrzeby podejmowania co roku przez walne zebrania uchwał w sprawie ustanowienia takich zakazów.

Zgodnie z § 68 pkt 6 i 7 Regulaminu ROD, walne zebranie może za to podjąć uchwałę zupełnie odmienną, tj. taką, która zezwala pojazdom mechanicznym na wjazd i parkowanie na terenie ROD. Powinna ona zostać podjęta w taki sam sposób jak wszystkie inne uchwały walnego zebrania. Nie ma więc mowy o wprowadzaniu możliwości wjazdu pojazdów przez zarząd ROD na podstawie np. ciągłych próśb działkowców czy też w związku ze składanymi petycjami zawierającymi podpisy działkowców z danego ogrodu. Należy jednak pamiętać o tym, że niezbędne byłoby w takiej uchwale wyznaczenie ogólnych zasad, które będą regulować kwestie wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie ROD. Walne zebranie może więc wyznaczyć zakres i sposób poruszania się pojazdów po ogrodzie – dni i godziny swobodnego wjazdu, trasę, prędkość, a w przypadku chęci parkowania pojazdu na terenie ROD - konieczność wyposażenia działki w odpowiednie miejsce postojowe itp.

Pomimo istnienia ogólnego zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, Regulamin ROD przewiduje oczywiście wyjątki od tej zasady. Pierwszym z nich jest ten, który wynika z § 69, czyli możliwość wjazdu na teren ogrodu pojazdów, które dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zasady wjazdu pojazdów w takich przypadkach powinien określić zarząd ROD, uwzględniając istniejącą w ogrodzie infrastrukturę drogową i jej stan. Może więc określić w szczególności trasy dojazdu, maksymalną masę pojazdu wraz z ładunkiem itp.

Drugim wyjątkiem od ogólnie istniejącej zasady zakazu wjazdu na teren ROD, jest § 70 Regulaminu ROD, mówiący o prawach osób niepełnosprawnych ruchowo. Pierwszy ustęp wskazanego powyżej paragrafu stanowi, że prawo wjazdu na teren ROD ma osoba niepełnosprawna ruchowo, a także pojazd dowożący tę osobę do działki. § 70 ust. 4 jako osobę niepełnosprawną ruchowo, w rozumieniu przedmiotowej regulacji, określa osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe. Dlatego też, jeżeli osoba niepełnosprawna ruchowo, która będzie dojeżdżać pojazdem mechanicznym do swojej działki, z powodu nieposiadania na niej odpowiedniego miejsca parkingowego, będzie parkować pojazd na terenie alejki lub w innym niedozwolonym miejscu, dopuści się naruszenia obowiązujących przepisów. Istotne jest także to, że pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. Członkowie rodziny takiej osoby nie mogą wykorzystywać posiadanego przez nią prawa, a co za tym idzie przyznanego jej klucza do bramy, i wjeżdżać na teren ogrodu także w każdym innym przypadku.

W § 70 ust. 3 uregulowano ciążący na zarządzie ROD obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwości nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki. Oznacza to, że Zarząd ROD powinien na przykład pamiętać o tym, aby w każdym przypadku związanym ze zmianą kluczy do bram informować o tym fakcie osoby niepełnosprawne korzystające z prawa wjazdu na działkę, czy też w przypadku dłużej trwających remontów alejek i związanej z tym ich nieprzejezdności, zapewniać osobom niepełnosprawnym alternatywny dojazd do użytkowanych przez nie działek itp.

Omawiając kwestię wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, nie sposób nie wspomnieć o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, które mogą przejściowo wpłynąć na ustalone w ogrodzie bądź wynikające wprost z przepisów Regulaminu ROD zasady wjazdu. Zarząd ROD bez wątpienia powinien dołożyć wszelkiej staranności, by ogrodowe alejki, którymi poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy, były przejezdne. Niestety, niekiedy występują sytuacje takie jak na przykład potężna nawałnica, gwałtowne roztopy, zalania bądź inne tego typu zdarzenia, które są ciężkie do przewidzenia. Mają one ogromny wpływ na stan alejek, które w zdecydowanej większości są wykonane ze żwiru bądź obsiane trawą i mogą powodować ich czasową nieprzejezdność. W takich sytuacjach zarząd ROD, mając na uwadze duże koszty naprawy alejek, których stan w związku z ruchem pojazdów mechanicznych mógłby ulec jeszcze większemu pogorszeniu, może wprowadzić tymczasowy całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu. Musi być on jednak krótkotrwały i uzasadniony.

Decydując się na dyskusję dotyczącą ewentualnego podjęcia przez walne zebranie uchwały umożliwiającej wjazd pojazdów mechanicznych na teren ROD, działkowcy powinni się nad tym poważnie zastanowić. Przede wszystkim istotne jest przeanalizowanie konsekwencji takiej decyzji, tj. zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na ogrodzie i poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w tym w szczególności dzieci, pozbawienia spokojnego wypoczynku osób posiadających działki w pobliżu bram wjazdowych na teren ogrodu, a także prawdopodobieństwa znacznego wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w ROD w należytym stanie.

 

MK

 


 Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 26.03.2018

 W dniu dzisiejszym posiedzenie Krajowego Zarządu PZD zostało zdominowane przez bardzo głośny w ostatnich dniach temat związany z projektem tzw. specustawy mieszkaniowej. Członkowie KZ PZD dokonali oceny powyższego projektu, a następnie przyjęli opinię opracowaną przez prawników KZ PZD, którą zamieszczamy poniżej. Mimo, iż Związek został pominięty przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w procedurze konsultacji społecznych, powyższa opinia została przekazana wraz z pismem (które również załączamy) do Resortu, jak i wysłana drogą elektroniczną na adres: grzegorz.kubaszewski@mi.gov.pl. 

 

CZYTAJ DALEJ

 


 OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD - 26.03.2018

 W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Powyższy Program odpowiada na aktualną sytuację społeczeństwa i wyrażane potrzeby na posiadanie działki. Program jest otwarty, aby każdy okręg mógł realizować zadania wynikające z sytuacji i potrzeb występujących na ich terenie. Ma on również charakter ciągły, który będzie stałym elementem działalności PZD, realizowanym w poszczególnych miejscowościach w miarę pojawiania się zapotrzebowania na działki.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Spotkanie przedstawicieli Okręgu Podlaskiego PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód w Białymstoku - 19.04.2018

W dniu  17.04.2018 r.  odbyło się spotkanie  przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie.
W spotkaniu udział wzięli:
Przedstawiciele Okręgowej Rady:

 1. Prezes  Andrzej Bojko 
 2. Instruktor ds ogrodnictwa  Stanisław Dworakowskim
 3. Inspektor ds inwestycji   Eugeniusz Smorszczewski

Przedstawiciele  Zarządu Zlewni:

 1. Dyrektor  Adam Aleksiejuk
 2. Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami  Wód Elwira Chociej

Na spotkaniu zostały poruszone sprawy związane z obowiązującą od 2018 roku Ustawą Prawo Wodne i obowiązkową odpłatnością za korzystanie z wód głębinowych i powierzchniowych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Zlewni Wód w Białymstoku.
Poruszane tematy i ustalenia:

 1. Przynależność  administracyjna  do  rejonu  Zlewni Wód w Białymstoku. Do tego rejonu  należą: Białystok, Bielsk Podlaski, Łapy, Mońki, Siemianówka i Sokółka. Stąd więc będzie pochodziła całość korespondencji, kierowana za pośrednictwem Okręgu Podlaskiego PZD, w sprawach  związanych z eksploatacją studni głębinowych, odpłatnością za pobór wód i kontrolą w rodzinnych ogrodach działkowych  znajdujących się w tym rejonie.
 2. Pobór wód głębinowych. Na pobieranie wód głębinowych  ze studni głębszych niż 40 m konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. Dla studni o głębokości do 40 m nie jest wymagane takie  pozwolenie. Ogrody, które nie mają aktualnego pozwolenia  wodno- prawnego, mają bezwzględny obowiązek jak najszybciej  wystąpić do Wód Polskich o aktualizację, przygotowując stosowną dokumentację. 
 3. Odpłatność. Za pobieranie wód głębinowych  odpłatność ponoszą wszystkie jednostki mające osobowość prawną (w naszym przypadku PZD), bez względu na głębokość studni. Ilość pobranych wód, określona w Prawie Wodnym na 5 m³ średniorocznie na dobę, nie dotyczy rodzinnych grodów działkowych, a wyłącznie indywidualnych odbiorców. Odpłatność obecnie ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z grudnia 2017 roku składa się z:
  1. - opłaty stałej, stanowiącej iloczyn  500 zł liczony za 365 dni w roku w zależności od ilości  m³  wody na godzinę  wskazanej w pozwoleniu wodno – prawnym. Można wystąpić o zmianę okresu pobierania wód do 214 dni w roku, jako okresu rzeczywistej działalności w ogrodach, tak jak traktują nas organy samorządowe w ustalaniu  regulaminu i stawek opłat za odbiór śmieci. Wymagać to jednak będzie dokładnego przestrzegania tego terminu, gdyż wiąże się to ze zmianą  wysokości opłat.                              
  2. opłaty zmiennej  w wysokości 0,115 zł za m³ pobranej wody na podstawie wskazań wodomierzy z uwzględnieniem współczynnika  różnicującego „x 2” przy braku uzdatniania  wody. Wcześniej Okręg Podlaski zwrócił się z do Krajowej Rady PZD z wnioskiem o wystąpienie do ustawodawcy z propozycją zmiany w ustawie, w zakresie zmiany przynależności rodzinnych ogrodów  działkowych, w tabelach opłat, do faktycznej działalności i potraktowanie ich jako terenów rolnych, tak jak jesteśmy traktowani w corocznie składanych deklaracjach podatkowych. Z tego wynikłaby zmiana stawki z 0,115 zł na 0,05 zł za m³, zwłaszcza że woda w ogrodach w głównej mierze służy do podlewania upraw.
  3. opłaty w   przypadku  braku pozwolenia wodno - prawnego za pobieranie wód będzie podwyższona  około  pięciokrotnie.
 4. Wodomierze. w najbliższym okresie PGW Wody Polskie nie przewiduje wstawiania swoich wodomierzy. Obowiązkiem każdego z użytkowników studni głębinowej jest więc wstawienie i utrzymanie w należytym stanie wodomierza, dbałość o jego terminową legalizację.
 5. Obowiązki  wynikające z pozwolenia wodno - prawnego. W każdym pozwoleniu wodno - prawnym jest wskazany obowiązek użytkownika ujęcia wodnego do prowadzenia między innymi odczytów wskazań wodomierzy, prowadzenia rejestracji tych odczytów, badania poziomu zwierciadła wody i wydajności  studni przynajmniej dwa razy w  roku.
 6. Kontrole. PGW Wody Polskie przewidują w swojej działalności przeprowadzenie kontroli wszystkich ujęć  wodnych  znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych

 

 

    Informacje przygotował:     
    inż. Eugeniusz Smorszczewski

 

 


 

 Sprawy z dyżurów telefonicznych. - 19.04.2018

 W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na dwa istotne dla wszystkich działkowców pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj.” 1.W jaki sposób zarząd ROD winien poinformować działkowca o zmianie jego powierzchni działki w wyniku aktualizacji planu zagospodarowania ROD? oraz 2. Czy w tym roku walne zebranie może podjąć uchwałę o możliwości odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową? [LINK]

 


 

 W majowym "Moim Ogródku". - 18.04.2018

 Wiosna, wiosna, nareszcie możemy ją naprawdę poczuć i zobaczyć. I u nas bardzo wiosennie i pracowicie w tym numerze. Przede wszystkim polecam na temat miesiąca „Strzelać kolorem”(s. 4). Przedstawiamy w nim te gatunki i odmiany, które robią WOW swoją barwą i obok, których nie można przejść obojętnie. Po zimie koniecznie musicie przeczytać „Idealny trawnik” (s. 22), czyli, jak mieć „angielski trawnik”. W maju jest też najwyższy czas na upiększanie balkonu i tarasu. Przygotowaliśmy dla Was „Balkon z różnych stron” (s. 19), czyli dobór roślin na balkon skierowany na różne strony świata. Nie omińcie też „Warzywnika dla zapracowanych” (s. 26 – dowiecie się, jak uprawiać warzywa, aby zajmowało nam o jak najmniej czasu, a jeśli dopiero myślicie o warzywniku to polecam „Dla spóźnialskich” (s. 29) , czyli dla tych co chcą jeszcze w tym oku cieszyć się własnymi warzywami, ale nic nie zrobili. A jeśli chcecie mieć „Truskawki jeszcze w tym roku” zapraszam na str. 37. Wszystko możecie obejrzeć w wirtualnym przewodniku [LINK] 

 

Pozdrawiam                        

Magdalena Kondracka

Redaktor naczelna          

 


 

 Dokumentacja z walnych zebrań - 17.04.2018

 Okręgowa Rada Podlaska PZD przypomina zarządom ROD o obowiązku dostarczenia dokumentacji z przebiegu walnego zebrania. W Okręgu Podlaskim, do dnia 17 kwietnia 2018 r., zgodnie z przesyłanymi przez ogrody zawiadomieniami o terminach, odbyły się 24 walne zebrania. Do tej pory wpłynęło jedynie 9 kompletów materiałów. Wymaganych dokumentów wciąż nie przesłało m.in. kilka ogrodów, które swoje walne zebrania odbyły już miesiąc temu.

Przesyłając dokumentację należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby umieścić w niej wszelkie podjęte uchwały oraz ich załączniki. Nie można także zapomnieć o dokumentach takich jak: porządek, regulamin czy też protokół z przebiegu walnego zebrania. 

Istotną kwestią jest także to, że wszystkie powyższe dokumenty powinny być wypełnione i podpisane oraz powinny stanowić kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. ORP PZD prosi o nie przesyłanie do Okręgu oryginalnych kompletów materiałów! 

 


 

 Szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego DGCS PZD System - 13.04.2018

 Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM, które odbędzie się w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/5 w dn. 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00. W szkoleniu powinny wziąć udział osoby, którym Zarząd ROD nadał uprawnienia użytkownika programu. Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu komputerowego będącego na stanie ogrodu (nie może to być prywatny laptop) z zainstalowanym programem w wersji demonstracyjnej. Program można pobrać ze strony internetowej Okręgu Podlaskiego klikając TUTAJ.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy również przedstawicieli ROD, które dotychczas nie zgłosiły chęci nabycia programu, celem zapoznania się z programem i podjęcia ewentualnej decyzji o jego nabyciu w przyszłości.

 

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii: 4, 7, 13, 19 i 22. Parking wyłącznie od ul. A.Mickiewicza.

 

 

Prezes ORP PZD    

mgr Andrzej Bojko

 


 

 Zgłaszanie terminów walnych zebrań sprawozdawczych - 12.04.2018

 Okręgowa Rada Podlaska zwraca się z prośbą do Zarządów ROD, które do tej pory nie przekazały do biura Okręgu terminów planowanych obrad walnych zebrań, o niezwłoczne ich przekazanie. 

Prośba dotyczy w sumie 31 ogrodów, w tym aż 11 z Białegostoku. 

 


 

 Pomidory bez chemii – z majowym "działkowcem" jest to możliwe - 12.04.2018

 Groźne choroby pomidora (głównie zaraza zimniaka) często zniechęcają do uprawy tego smacznego warzywa, niektórzy wręcz uważają, że bez chemicznych środków ochrony nie osiągną sukcesu. Tymczasem warto sięgnąć po majowe wydanie miesięcznika „działkowiec” aby przekonać się, że można zbierać zdrowe i dorodne pomidory z działkowych upraw bez stosowania „chemii”!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Coraz więcej pieniędzy z samorządów dla ROD. - 11.04.2018

 Samorządy coraz przychylniej spoglądają na rodzinne ogrody działkowe w miastach. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do udzielenia wsparcia finansowego dla ogrodów działkowych. Udzielanie dotacji nie byłoby możliwe gdyby nie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. To art. 17 ww. ustawy umożliwia przyznanie dla ogrodów działkowych dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD. I jak pokazują poniższe przypadki, coraz chętniej z niego korzystają.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Kolejne rodzinne ogrody działkowe wprowadzają program komputerowy DGCS PZD System - 10.04.2018

 Program komputerowy DGCS PZD SYSTEM cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już w bieżącym roku kolejnych 156 Rodzinnych Ogrodów Działkowych nabyło licencje i rozpoczyna prowadzenie spraw ogrodu oraz ewidencję księgową na programie komputerowym DGCS PZD SYSTEM. Przypominamy, że w ubiegłym roku program nabyło 1000 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Kursokonferencja instruktorów społecznej służby instruktorskiej w Okręgu Podlaskim - 09.04.2018

 W dniu 6 kwietnia 2018 r., z inicjatywy Komisji Oświaty Ogrodniczej Okręgu Podlaskiego, odbyła się kursokonferencja Instruktorów społecznej służby instruktorskiej. Było to kolejne spotkanie z cyklu działań przygotowujących SSI do pracy z działkowcami w rodzinnych ogrodach działkowych. W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy krajowi, okręgowi i ogrodowi. Ponadto w kursokonferencji uczestniczyli: prezes ORP PZD pan Andrzej Bojko, instruktor ds. Ogrodnictwa dr inż. Stanisław Dworakowski oraz kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku pani Urszula Zimnoch.

Tematem wiodącym było przygotowanie gleb i podłoży pod uprawy na działkach (uprawy sadownicze, ozdobne, zioła oraz warzywa uprawiane zarówno w polu jak i pod osłonami - folie i szklarnie). Wykład z tego zakresu poprowadziła dr Karolina Pitura z Katedry Uprawy i Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wiodącymi zagadnieniami omówionymi przez prowadzącą było:

1/ badanie odczynu gleb i podłoży ogrodniczych oraz dostosowanie ich pH do zróżnicowanych wymagań upraw prowadzonych  na działkach: odkwaszanie (zalecane formy nawozów wapniowych, terminy i dawki) oraz zakwaszanie (nawozy i dawki) - dla upraw kwasolubnych;                                         2/ badanie zasobności gleb i podłoży ogrodniczych w składniki pokarmowe (azot,  fosfor, potas, magnez i mikroelementy) oraz metody zabezpieczenia potrzeb pokarmowych roślin: nawożenie nawozami organicznymi, w tym zwłaszcza kompostem i gnojówkami, nawozami zielonymi oraz nawozami mineralnymi;                          

3/ objawy niedoboru i nadmiaru składników pokarmowych i ich wpływ na jakość uzyskiwanych plonów;                                                                                                       4/ sprzęt i technika pobierania reprezentatywnych próbek gleby do badań laboratoryjnych;                                                                                                               

Sprawy organizacyjne związane z badaniem odczynu i zasobności gleb w ROD oraz rolę SSI w tym zakresie omówił przewodniczący komisji oświaty ogrodniczej Jan Grabowski. Przydatne szczegóły na ten temat znajdują się w oddzielny artykule na stronie internetowej okręgu podlaskiego.           Natomiast bieżące zadania SSI omówili kolejno: prezes OZP PZD Andrzej Bojko oraz instruktor ds. ogrodnictwa Stanisław Dworakowski.


Przewodniczący Komisji

Oświaty Ogrodniczej        

Jan Grabowski     

 


          

 Obrady Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD - 06.04.2018

 Dnia 05.04.2018 obradowała Komisja ds. nowelizacji Regulaminu ROD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dokonał wprowadzenia i przypomniał o potrzebie znowelizowania Regulaminu ROD w związku z dostosowaniem jego zapisów do nowego Statutu i koniecznością wprowadzenia zmian, które wpłyną na poprawę funkcjonowania ogrodów.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

 Nie przegap! W majowym „Moim Ogródku” Truskawki jeszcze w tym roku! - 06.04.2018

 Nie przegap! W majowym „Moim Ogródku” Truskawki jeszcze w tym roku! Cenimy je za wspaniały smak i wartości dietetyczne. Są łatwe w uprawie – aby je uzyskać nie trzeba wielu skomplikowanych zabiegów. Owocują od wiosny do jesieni. Warto je mieć na działce i na balkonie. Sposoby uprawy. Zagony to najwygodniejszy i najpopularniejszy sposób uprawy. Truskawki jednak można uprawiać inaczej z pomysłem – w pojemnikach uprawowychskrzyniach lub skrzynkach, a nawet doniczkach balkonowych. Szczegółowy opis odmian i sposobów uprawy truskawek znaleźć można w artykule „Truskawki jeszcze w tym roku”, który ukaże się w majowym „Moim Ogródku”. Nowy – majowy numer „Mojego Ogródka” dostępny na rynku już od 20 kwietnia!

 

CZYTAJ DALEJ

 


 Biuletyn Informacyjny nr 4/2018 - 06.04.2018

 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2018 Krajowego Zarządu PZD.Nowe prawo wodne. Uchwała i wytyczne KZ PZD. Jak stosować, obowiązki Zarządu ROD. Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu  i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Prawnicy Związku o wpływie ustawy na istnienie i rozwój ogrodów działkowych. Ważne Komunikaty Krajowego Zarządu. Wzór nowej deklaracji członkowskiej.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 

 Biuletyn Informacyjny nr 3/2018 - 06.04.2018

 Biuletyn Informacyjny Nr 3/18 Krajowego Zarządu PZD. Ważne dokumenty: zarejestrowany Statut PZD obowiązuje od  23 lutego 2018 r. Program rozwoju ROD uchwalony przez Krajową Radę. Współczesne znaczenie ogrodów działkowych w artykułach naukowców i praktyków.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA

 


 


Witamy serdecznie na stronie internetowej

Okręgowej Rady Podlaskiej PZD.

 

 

Zapraszamy do przeglądania jej zawartości. Mamy nadzieję, że zawarte treści będą dobrze popularyzować wiedzę

o Polskim Związku Działkowców i o naszych ogrodach.

Szczegółowe informacje o aktualnych problemach Związku, działaniach struktur krajowych i terenowych  oraz wiadomości z życia rodzinnych ogrodów z terenu całej Polski znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Rady PZD  www.pzd.pl

 


 

monitoring pozycji

Artykuły archiwalne

20 kwietnia 2018
   W ostatnim czasie w mediach można przeczytać bardzo dużo informacji na temat tzw. specustawy mieszkaniowej. Powyższe wynika z faktu,
20 kwietnia 2018
   Do podstawowych celów wiosennej uprawy gleby na działkach zalicza się: 1. Ograniczenie strat wody pozimowej poprzez zatrzymanie jej w
13 kwietnia 2018
   Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Białymstoku, na swoim posiedzeniu w dn. 14 marca 2018 r., przyjęła stanowisko w sprawie
13 kwietnia 2018
   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
13 kwietnia 2018
   Okręgowa Rada Podlaska PZD, na swoim posiedzeniu w dn. 13 marca 2018 r., podjęła Uchwałę nr 6/X/2018, na mocy
13 kwietnia 2018
   W związku z wejściem w życie ustawy prawo wodne, Okręgowa Rada Podlaska, na swoim posiedzeniu w dn. 13 marca
13 kwietnia 2018
   Podczas dzisiejszego telefonicznego dyżuru prawników Krajowego Zarządu padło wiele pytań  o walne zebrania w ROD. m.in.: „Jakie dokładnie materiały
10 kwietnia 2018
   W dniu 8.03.2018 r. PZD korzystając z okazji, że został poproszony o konsultację projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
10 kwietnia 2018
   Rdza gruszy jest chorobą coraz częściej atakującą grusze na działkach. Uszkadza ona głównie liście grusz. Może też porażać owoce.
10 kwietnia 2018
   W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. Ustawy Prawo wodne i obowiązkiem wnoszenia przez działkowców
09 kwietnia 2018
   W dn. 13 marca 2018 r., w siedzibie Okręgu Podlaskiego, odbyło się X posiedzenie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Posiedzenie
09 kwietnia 2018
   W dniu 14 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie XX posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył
09 kwietnia 2018
   W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w
09 kwietnia 2018
10 marca 2018 r., w ROD "Aster" w Łomży, przeprowadzono pokaz cięcia drzew owocowych. Pokaz przeprowadzono na 3  działkach.

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski