[ top ]
[ page name ]
Strona g?wna
[ main ]


Witamy serdecznie na stronie Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD.

Nasz adres:

Polski Zwi?zek Dzia?kowców
Okr?gowy Zarz?d Podlaski
ul. Cio?kowskiego 2/5
15-245 Bia?ystok
tel. 85 732 22 58

Zapraszamy do przegl?dania jej zawarto?ci. Mamy nadziej?, ?e tre?ci w niej zawarte b?d? dobrze popularyzowa? wiedz? o Polskim Zwi?zku Dzia?kowców i o naszych ogrodach.

Kole?anki i koledzy! 
Chcemy. aby nasza strona zawiera?a nie tylko suche informacje o prawie i zasadach funkcjonowania ogrodów. Naszym zdaniem powinna ona pokazywa? codzienne ?ycie na dzia?kach, pi?kno naszych ogrodów, ciekawe wydarzenia, ludzi, których ci??ka praca zamienia nieu?ytki w oazy zieleni. Aby to si? uda?o, konieczna jest wspó?praca zarz?dów ogrodów i dzia?kowców z zespo?em redakcyjnym strony. Przesy?ajcie do nas ciekawe informacje, zdj?cia, swoje "przepisy na sukces". Czekamy te? na Wasze uwagi i propozycje. Wystarczy wej?? na zak?adk? kontakt, wpisa? tre?? i klikn?? wy?lij.

                                            Pozdrowienia. Zespó? redakcyjny strony.

Szczegó?owe informacje o aktualnych problemach Zwi?zku, dzia?aniach struktur krajowych i terenowych PZD oraz wiadomo?ci z ?ycia rodzinnych ogrodów z terenu ca?ej Polski znajdziesz na stronie 
                               Krajowej Rady PZD      
www.pzd.pl

 

Okr?gowy Zarz?d Podlaski PZD zatrudni prawnika na stanowisko inspektora do spraw terenowo-prawnych na ½ etatu.

Tel. 85 732 22 58, e-mail: podlaski@pzd.pl  

 

 Czy odwiedzi?e? dzisiaj stron?  www.pzd.pl   ?
  Nie....
             Zrób to koniecznie teraz. Zapoznaj si? najnowszymi informacjami !!!
 

 

 

Projekt regulaminu ROD od poniedzia?ku w ogrodach .

Od poniedzia?ku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD b?d? dost?pne w ogrodach w ca?ej Polsce. Krajowa Rada PZD zach?ca wszystkich dzia?kowców do zapoznania si? z projektem i przesy?ania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze zwi?zkowe przepisy!
Z projektem zapoznasz sie klikajac na projekt regulaminu .


 

„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta - 24.03.2015

20 marca br. Sejm jednomy?lnie ponownie uchwali? ustaw? o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senack? poprawk?. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podj?cie decyzji. Nast?pnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie si? ona obowi?zuj?cym prawem. Dzia?kowcy s? ju? o krok od ocalenia 900 tys. altan!

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicj? altany. Dozwolona b?dzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysoko?ci 5m (przy dachu p?askim 4m) z tarasem, gankiem lub werand? nieprzekraczaj?c? 12 m². W?a?ciciele altan nadal b?d? zwolnieni od obowi?zku uzyskania pozwolenia na ich budow?.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wej?ciem znowelizowanego prawa w ?ycie, które spe?ni? ustawowe kryteria altany – zostan? uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzj? rozbiórki – post?powania te b?d? umarzane.

Je?eli dzia?kowiec b?dzie mia? w?tpliwo?ci czy budynek w ogrodzie spe?nia kryteria altany, b?dzie on móg? wyst?pi? do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie za?wiadczenia potwierdzaj?cego, ?e domek jest altan?. Za taki wniosek nie b?dzie pobierana op?ata skarbowa. 

 

 

 Posiedzenie Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD

      Posiedzenie Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD które odby?o si? w dniu 13 marca 2015 roku  po?wi?cone by?o g?ównie analizie dokumentów sprawozdawczych Zarz?du i jego Prezydium za 2014 rok. Sprawozdania z dzia?alno?ci OZP, sprawozdanie finansowe, projekt planu OZP na 2015 rok i  preliminarz finansowy zosta?y przez Zarz?d przyj?te. Zarz?d podj?? uchwa?? w sprawie wyboru przez walne zebrania delegatów na konferencj? okr?gow?: ogrody licz?ce do 400 cz?onków wybieraj? 1 delegata, ogrody licz?ce powy?ej 400 cz?onków wybieraj? dwu delegatów. Na zako?czenie posiedzenia szczegó?owo omówiono zadania cz?onków OZP zwi?zane z zapewnieniem pomocy zarz?dom ROD w zakresie dobrego przygotowania  walnych zebra? sprawozdawczo-wyborczych i  zgodnego z prawem ich przebiegu. Cz?onkowie OZP skierowali te? list do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tre?? listu znajdziesz na zak?adce: Stanowiska, apele, listy.

Z tre?ci? sprawozdania mo?na zapozna? si? klikaj?c na sprawozdanie  

(JS) 

 

Ogrody przygotowuj? si? do walnych zebra?.
W okresie przygotowawczym do walnych zebra? sprawozdawczo-wyborczych w OZP PZD przeprowadzono cykl narad szkoleniowych, których g?ównym celem by?o przygotowanie aktywu zwi?zkowego do sprawnego przeprowadzenia akcji sprawozdawczo-wyborczej na terenie Okr?gu Podlaskiego.

12.02 2015r.odby?a si? narada g?ównych ksi?gowych;
19.02 2015 –narada przewodnicz?cych Komisji Rewizyjnych;
23.02.2015 – narada Prezesów ROD z rejonu Suwa?ki;
25.02.2015 – narada Prezesów ROD z rejonu ?om?a; 
27.02.2015. - narada Prezesów ROD z rejonu Bia?ystok.
Dwie pierwsze narady mia?y na celu zapewnienie prawid?owego przygotowania sprawozda? dokumentuj?cych finanse ogrodów i ca?okszta?t dzia?alno?ci merytoryczno-organizacyjnej oraz zgodno?? dzia?a? Zarz?dów ROD z przepisami prawa dzia?kowego.
         Ca?o?? narad z Prezesami ROD koncentrowa?a si? na trzech podstawowych tematach: 
1. Aktualna sytuacja w Zwi?zku, któr? przedstawi? Prezes OZP PZD Andrzej Bojko.
2. Przygotowanie struktur ogrodowych do zebra? sprawozdawczo-wyborczych omówi? instruktor
    OZP  Stanis?aw Dworakowski.
3. Z planowaniem i realizacj? inwestycji i remontów w ROD zapozna? instruktor OZP Eugeniusz
    Smorszczewski.

Pan St. Grodzki  z ROD „Aster” tak relacjonuje przebieg narady prezesów w ?om?y:
„W dniu 25 lutego br. w ?om?y odby?a si? narada szkoleniowa prezesów rodzinnych ogrodów dzia?kowych z  rejonu ?om?y?skiego. Naradzie przewodniczy? Prezes Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD Andrzej Bojko a poruszane tematy omawiali  równie?: instruktor ds. ogrodnictwa OZP PZD Stanis?aw Dworakowski oraz  inspektor ds. inwestycji  OZP PZD  Eugeniusz Smorszczewski . 
Tematem przewodnim narady by?o  funkcjonowanie rodzinnych ogrodów dzia?kowych w ?wietle aktualnie obowi?zuj?cych uregulowa? prawnych. Prelegenci  zapoznali uczestników narady m. in. z zasadami funkcjonowania poszczególnych funduszy w rod (?ród?a finansowania i ich przeznaczenie), zasadami ustalania op?aty ogrodowej, wysoko?ci i podzia?u ?rodków z partycypacji oraz sk?adki cz?onkowskiej.  Omówiono równie?  zasady obowi?zuj?ce przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu w ogrodzie inwestycji i remontów. W kontek?cie tych wszystkich uwarunkowa? szczególny nacisk po?o?ono na w?a?ciwe przygotowanie dokumentów na walne zebrania sprawozdawczo wyborcze, które  winny si? odby? do ko?ca kwietnia br.
W trakcie spotkania omawiana by?a równie? aktualna sytuacja PZD. Wskazywano na istniej?ce w dalszym ci?gu zagro?enia  dla gruntów na których zlokalizowane s? rod. Uczestnicy narady w dyskusji wyra?ali dezaprobat? wobec  stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionuj?cego konstytucyjno??  niektórych zapisów obowi?zuj?cej ustawy o rod oraz artyku?om prasowym, które próbuj?c przypi?? PZD ?atk? „monopolisty” w sposób tendencyjny  usi?uj?   zdyskredytowa?  nasze stowarzyszenie.”  


Podobny przebieg mia?y dwie pozosta?e narady.
Podsumowanie.
– Kierunki dzia?ania przyj?te na trzy etapy kampanii sprawozdawczo-wyborczej (zebrania w ROD, 
   Zjazd Delegatów Okr?gu Podlaskiego PZD, Krajowy Zjazd Delegatów) powinny wp?yn?? na 
   wysok?   aktywno?? wszystkich struktur Zwi?zku i samych dzia?kowców.
– Spotkania charakteryzowa?a du?a aktywno?? uczestników i du?a frekwencja (ponad 90% ).
– Form? przekazu tre?ci merytorycznych (wspomaganie wyst?pie? prezentacjami ultimedialnymi)
   przyj?to bardzo pozytywnie

                                                                                (JS)

 

Sejm uchwali? ustaw? „Stop Rozbiórkom Altan”!!! - 06.02.2015

Wielki sukces dzia?kowców i PZD! Po wielomiesi?cznych pracach i ponad 700 tysi?cy podpisów poparcia Sejm uchwali? ustaw?, która zabezpiecza altany dzia?kowe przez rozbiórk?. 436 pos?ów g?osowa?o za ustaw?, 3 wstrzyma?o si? od g?osu. Nikt nie by? przeciw. Pos?owie nie mieli ?adnych w?tpliwo?ci co do tego, ?e projekt jest s?uszny i potrzebny.
Czytaj wi?cej: http://pzd.pl/artykuly/15287/188/Sejm-uchwalil-ustawe-Stop-Rozbiorkom-Altan.html

 

Bia?ystok, dn.   3 lutego 2015                                                                                   

Prezesi  ROD  
Informuj?, ?e w biurze OZP PZD s? ju? do nabycia (nieodp?atnie) zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.
Zapraszam i pozdrawiam.  

                                                                         G. Olszewska

 

WA?NE!
Ministerstwo Finansów negatywnie ustosunkowa?o sie do wniosków PZD dot. sk?adania deklaracji podatkowych. Termin sk?adania e-deklaracji up?ywa z dniem 28 lutego. Zapoznaj si? z tre?ci? pisma Ministerstwa Finansów w tej sprawie!

Zainteresowane Zarz?dy ROD z terenu Okr?gu Podlaskiego, bardziej szczegó?owe informacje  mog? uzyska? dzwoni?c do Biura OZP na numer
tel. 85 732 22 58. 
 

  

Bia?ystok, dn.  26 stycznia 2015  

                                         Zarz?dy ROD  

Informujemy, ?e termin odbycia zebra? sprawozdawczo-wyborczych ROD w 2015r. up?ywa z dniem 30 kwietnia 2015r.  

                                                                        Prezes OZP PZD

                                                                   /-/ mgr Andrzej Bojko   

 

Zach?camy do przeczytania: 

http://pzd.pl/artykuly/15121/188/Komunikat-w-sprawie-rejestracji-nowego-statutu-PZD.html

http://pzd.pl/artykuly/15131/188/Projekt-ustawy-Stop-Rozbiorkom-Altan-zostal-skierowany-do-drugiego-czytania.html 

 http://pzd.pl/artykuly/15129/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-o-podjetych-rozwiazaniach-w-zakresie-inwestycji-i-remontow-w-ROD.html 

http://pzd.pl/artykuly/15127/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-w-sprawie-roszczen-do-gruntow-warszawskich-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych.html 

http://pzd.pl/artykuly/15128/188/KOMUNIKAT-KR-PZD-w-sprawie-sytuacji-ogrodow-i-dzialkowcow-w-Krakowie.html 

http://pzd.pl/artykuly/15133/188/Fundusz-Obrony-ROD.html 


KOMUNIKAT KR PZD w sprawie zamieszkiwania na dzia?kach 

Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na dzia?kach w rodzinnych ogrodach dzia?kowych. Niestety s? ludzie, którzy w sposób ?wiadomy ?ami? to prawo. Problem staje si? g?o?ny co roku, najcz??ciej w grudniu, gdy zarz?d ogrodu zgodnie z uchwa?? walnego zebrania wy??czy pr?d i wod?. Zarz?dy ROD i Zwi?zek s? wówczas atakowane przez media i organizacje spo?eczne za uniemo?liwianie godnego mieszkania na dzia?kach. (Zapoznaj si? ze stanowiskiem KR PZD w sprawie zamieszkiwania na terenach ROD)

 

 

Stanowisko
Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców
z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie dzia?a? zmierzaj?cych  do likwidacji ogrodów warszawskich.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza?ek Senatu RP
 

ul. Wiejska 6 
00 – 902 Warszawa


Senat jest tym, co pozosta?e w?adze do szlachetnych dzia?a? pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a nami?tno?ci studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami czyni? si? nie godzi."

    Maj?c na uwadze zacytowane powy?ej has?o, którym szczyci si? Senat RP zawarte na Jego stronie nternetowej , my cz?onkowie Prezydium OZP PZD, reaguj?c na du?e poruszenie w?ród dzia?kowców z Podlasia oraz widz?c krzywdy jakie mog? spotka? dzia?kowców z wielu ogrodów Warszawy, a w dalszej kolejno?ci prawdopodobnie z innych miejscowo?ci w kraju, przekazujemy nasze stanowisko w tej sprawie.

    Wszyscy dzia?kowcy w naszym kraju, w tym i w Warszawie, otrzymywali w ró?nych latach grunty, na których tworzyli oazy zieleni, które od wielu lat oddzia?ywuj? pozytywnie na wszystkich mieszka?ców. Wnosili oni olbrzymi wk?ad pracy oraz ?rodków finansowych na doprowadzenie otrzymanych kawa?ków gruntu do stanu obecnego. Ponosili koszty ich bie??cego utrzymania, zast?puj?c przy tym wydatki w?adz tych miast na utrzymanie zieleni. Czynili to w zaufaniu do decyzji w?adz. ?aden z dzia?kowców nie uczyni? tego samowolnie. Po wielu latach mo?e okaza? si?, ?e w?adzy nie nale?a?o ufa?. Czy i obecnie obywatele te?  ten sposób maj? odnosi? si? do decyzji ró?nych w?adz krajowych i lokalnych ?. Przecie? to doprowadzi do anarchii.

   W praworz?dnym kraju nie mo?e by? tak, ?e za b??dy w?adz tamtego okresu, odpowiedzialno?? ponios? dzia?kowcy. Nie mo?emy biernie przygl?da? si? dzia?aniom, które nieuchronnie zmierzaj? do krzywdy tysi?cy warszawskich dzia?kowców, a by? mo?e  przysz?o?ci i w innych miastach. Decydenci musz? mie? na uwadze, ?e ogrody to ludzie,  w wi?kszo?ci u schy?ku ?ycia i niezamo?ni, którzy przez ca?e swoje ?ycie zawodowe przepracowali na rzecz kraju. W praworz?dnym pa?stwie nie mo?e by? tak, ?e to w?a?nie oni maj? ponie?? koszty planowanych „reform” w tej sprawie. Nie ich kosztem nale?y zwi?ksza? bud?et miast lub zaspokaja? roszczenia „dekretowców”, którzy ostatnio z tak? inicjatyw? wyst?pili do Senackiej Komisji Ustawodawczej. S? inne drogi i sposoby zado??uczynienia historycznym krzywdom innych z zachowaniem praworz?dno?ci w naszym kraju.

   Zwracamy si? do Pana Marsza?ka Senatu RP o zainteresowanie si? pracami Senackiej Komisji Ustawodawczej w tej sprawie. S?dzimy, ?e dzia?kowcy w ostatnich latach ju? wiele przecierpieli. Jak najszybciej podejmijcie odpowiednie decyzje prawne w tym zakresie i nie pozwólcie by ludzie u schy?ku swojego ?ycia musieli czu? si? skrzywdzeni i oszukani. Wyra?amy pogl?d, ?e w XXI wieku by? mo?e s?usznych roszcze? obywateli wyw?aszczonych tzw. dekretem Bieruta, nie mo?na wyrównywa? kosztem starych, cz?sto schorowanych, na ogó? najs?abiej sytuowanych obywateli naszego kraju. Naprawianie historycznych krzywd poprzez krzywdzenie nast?pnej grupy spo?ecznej jest aspo?eczne oraz niezgodne z zasad? sprawiedliwo?ci spo?ecznej, któr? gwarantuje wszystkim obywatelom, a wi?c  dzia?kowcom,  Konstytucja RP.

W imieniu dzia?kowców Podlasia i Prezydium OZP PZD w Bia?ymstoku
                               Prezes OZP PZD
                               (-)Andrzej Bojko 

 

  Bia?ystok, dnia: 07.01.2015r.  
 

 WA?NE!

Deklaracje PIT za 2014r. Nowe zasady!

   Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 wrze?nia 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale b?dzie mia?a zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone s? zmiany z których wynika, ?e deklaracje podatkowe przekazywane za wi?cej ni? 5 podatników nale?y przekazywa? do urz?du skarbowego do dnia 28 lutego 2015r.  wy??cznie drog? elektroniczn?.   W przypadku je?eli informacje o dochodach za 2014 r.  s? sporz?dzane za nie wi?cej ni? 5 podatników dokumenty mo?na z?o?y? w formie papierowej w terminie do ko?ca stycznia 2015 r.

   Z?o?enie deklaracji podatkowej przez p?atnika drog? elektroniczn? wymaga pos?u?enia si? podpisem weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.  Warunkiem z?o?enia deklaracji przez pe?nomocnika ( skarbnika lub ksi?gowego ROD) drog? elektroniczn? jest posiadanie podpisu weryfikowanego,  w tym celu nale?y z?o?y? wype?niony druk UPL-1. szystkie niezb?dne informacje i druki s? dost?pne na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

   Krajowa Rada PZD maj?c na uwadze stopie? trudno?ci, z jakim spotkaj? si? rodzinne ogrody dzia?kowe, które w wi?kszo?ci przypadków nie posiadaj? biur wyposa?onych w odpowiedni sprz?t komputerowy , programy i dost?p do internetu  wyst?pi?a do Ministerstwa Finansów  z  pro?b? o wyra?enie zgody, aby rodzinne ogrody dzia?kowe mog?y swoje deklaracje sk?ada? w formie papierowej. O  decyzji  Ministerstwa Finansów bezzw?ocznie  powiadomimy wszystkie rodzinne ogrody dzia?kowe .

Zainteresowane Zarz?dy ROD z terenu Okr?gu Podlaskiego, bardziej szczegó?owe informacje  mog? uzyska? dzwoni?c do Biura OZP na numer tel. 85 732 22 58.


Opracowa?a:
GK KR PZD M. Marks

 

 

Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w 2015 roku.

   Prezydium Krajowej Rady PZD przyj??o wytyczne okre?laj?ce zasady odbywania walnych zebra? sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. Wytyczne i druki niezb?dne do przeprowadzenia walnych zebra? zosta?y opracowane na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych z 13 grudnia 2013 r., a tak?e w oparciu o statut PZD uchwalony 23 pa?dziernika 2014 r. – zamieszczone s? one stronie pzd.pl http://pzd.pl/artykuly/14970/86/Uchwala-w-sprawie-wprowadzenia-wytycznych-okreslajacych-zasady-odbywania-walnych-zebran-sprawozdawczo---wyborczych-w-2015-roku.html.

  Zach?camy zarz?dy ROD do zapoznania si? z wytycznymi i korzystania z opracowanych druków (zamieszczone s? w wersji do pobrania), co u?atwi przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem

 


 

 

Sk?adka cz?onkowska a op?ata na zarz?dzanie  

   Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych opiera si? na za?o?eniu, które polega na tym, i? prawo do dzia?ki jest niezale?ne od przynale?no?ci organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy cz?onkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zosta?o rozdzielone od prawa do dzia?ki w ROD. Wynika z tego, ?e dzia?kowiec nie musi by? ju? cz?onkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadz?cego ROD, ?eby móc mie? prawo do dzia?ki. Jednak?e nale?y przy tym pami?ta?, ?e tylko przynale?no?? do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, i? cz?onek mo?e mie? wp?yw na decyzje dotycz?ce zarz?dzania ogrodem. W szczególno?ci ma prawo bra? udzia? w walnych zebraniach, gdzie decyduje si? o op?atach i wyborze w?adz, a tak?e mo?e kandydowa? i by? wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarz?du ROD.

   Pod rz?dami poprzedniej ustawy o ROD, cz?onkostwo w PZD by?o ?ci?le zwi?zane z prawem u?ytkowania dzia?ki. To powodowa?o, i? obowi?zywa?a wy??cznie sk?adka cz?onkowska. W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., wynosi?a ona 19 gr od m² powierzchni dzia?ki. Sk?adka cz?onkowska podlega?a podzia?owi:

     65% sk?adki pozostawa?o w dyspozycji zarz?du ROD, 
35% sk?adki odprowadzane by?o przez zarz?dy ROD do OZ, gdzie suma ta podlega?a dalszemu podzia?owi:  

- 2/3 pozostawa?o w dyspozycji OZ,
- 1/3 pozostawa?a w dyspozycji Krajowej Rady PZD. 

Co wa?ne, zarówno OZ, jak i Krajowa Rada PZD, z cz??ci nale?nej im sk?adki dokonywa?o 5% odpisu na Fundusz Obrony ROD.

Te 19 gr od m² powierzchni dzia?ki mocno utrwali?o si? w pami?ci dzia?kowców jako wysoko?? sk?adki cz?onkowskiej. Nale?y jednak stwierdzi?, i? sk?adka cz?onkowska w tej wysoko?ci oraz na zasadach powiazania jej z prawem u?ytkowania dzia?ki przesta?a istnie?.

   Zgodnie bowiem z Uchwa?? Nr 5/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysoko?ci i podzia?u sk?adki cz?onkowskiej w PZD w 2015 r., sk?adka cz?onkowska na 2015 r. zosta? ustalona w wysoko?ci 6 z?. Jest to sk?adka cz?onkowska za ca?y rok, a wi?c nie jest to w ?adnym wypadku wysoko?? sk?adki miesi?cznie, czy kwartalnie. W przypadku, gdy cz?onkami PZD s? oboje ma??onkowie, ka?dy z nich op?aca sk?adk? w 2015 r. w wysoko?ci 3 z?, a wi?c razem zap?ac? 6 z?. Sk?adka cz?onkowska jest przeznaczona na realizacj? celów statutowych, a jej podzia? w 2015 r. zosta? ustalony nast?puj?co:
   ROD – 100 %,
   
jednostka terenowa PZD – 0%,  
  
jednostka krajowa PZD – 0 %.  

Drug? op?at?, któr? warto omówi? jest op?ata na zarz?dzanie. Wydatki zwi?zane z zarz?dzaniem ROD s? sk?adow? kosztów funkcjonowania ROD, a wi?c s? cz??ci? op?aty ogrodowej. Op?at? ogrodow? (w tym op?at? na zarz?dzanie ROD) uiszcza ka?dy dzia?kowiec, niezale?nie od tego, czy jest cz?onkiem PZD, czy nim nie jest. Wysoko?? op?aty ogrodowej ustala walne zebranie bior?c pod uwag? potrzeby, jakie istniej? w danym ogrodzie. Musi jednak, zgodnie z § 151 ust. 1 statutu PZD, uwzgl?dni? koszty ponoszone przez ROD z tytu?u partycypacji w finansowaniu dzia?alno?ci prowadzonej przez jednostk? okr?gow? i krajow? PZD na rzecz ROD i dzia?kowców. Zgodnie z Uchwa?? Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie okre?lenia wysoko?ci i podzia?u ?rodków z partycypacji, partycypacja zosta?a okre?lona w wysoko?ci 7 gr za m² dzia?ki. Podzia? ?rodków z tytu?u partycypacji zosta? ustalony nast?puj?co:

   jednostka
terenowa PZD – 65%, 
   
jednostka krajowa PZD – 35%.  

Krajowa Rada PZD z cz??ci partycypacji przynale?nej jednostce krajowej PZD przeznaczy 15% na Fundusz Obrony ROD.

   Zarz?d ROD przygotowuj?c na walne zebranie projekt uchwa?y w sprawie wysoko?ci op?aty ogrodowej i terminu jej wnoszenia, b?dzie bra? pod uwag? to, co zosta?o ju? uchwalone i pozosta?o w ROD, a wi?c sk?adk? cz?onkowsk?.

   W dodatku, walne zebranie – zgodnie z § 151 ust. 2 statutu PZD – mo?e obni?y? op?aty ogrodowe wobec dzia?kowców, którzy z innego tytu?u ponosz? obci??enia finansowe przeznaczone na dzia?alno?? ROD, a wi?c mo?e obni?y? op?at? ogrodow? dla tych dzia?kowców, którzy b?d?c cz?onkami PZD, uiszczaj? sk?adk? cz?onkowsk?. W ten sposób zostan? zrównani w ponoszonych op?atach cz?onkowie PZD i nie-cz?onkowie. Obni?enie op?at ogrodowych nie mo?e przekroczy? kwoty odpowiadaj?cej obci??eniom finansowym, które dzia?kowcy ponosz? z innego tytu?u. Dlatego te? walne zebranie mo?e obni?y? dla cz?onków PZD op?at? ogrodow? o np. 6 z? z tytu?u sk?adki cz?onkowskiej.

  Z powy?szego jasno wynika, i? op?aty w 2015 r. nie wzrosn?, a jedynie zmieni si? ich charakter, podzia? i przeznaczenie. Dzia?kowcom, którzy obawiali si? wzrostu op?at, powy?sze wyja?nienia powinny rozwia? w?tpliwo?ci i  uzmys?owi?, ?e op?aty nie wzrosn?.

Aneta ?ukaszewicz
Krajowa Rada PZD 
 

 

 Zarz?dy i Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych.


Na zak?adce "Prawo w PZD" znajdziecie Pa?stwo Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2015 rok, Tezy Okr?gowej Komisji Rewizyjnej do badania bilansów ROD i sprawozda? finansowych za rok i preliminarzy finansowych ROD na rok  2015 oraz informacj? o zasadach sk?adania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego.

 

 Konstruktywne rozmowy dzia?kowców z Premier Ew? Kopacz - 29.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odby?o si? spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ew? Kopacz. Stron? rz?dow? reprezentowali  tak?e Prezes Rz?dowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rz?du Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Zwi?zku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela O?egalska,  Prezes Okr?gowego Zarz?du Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okr?gowego Zarz?du Mazowieckiego PZD Stanis?aw Zawadka, pe?nomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bart?omiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okr?gowego Zarz?du Mazowieckiego PZD.
(Czytaj wi?cej http://pzd.pl/artykuly/14715/188/Konstruktywne-rozmowy-dzialkowcow-z-Premier-Ewa-Kopacz.html

 


 

 KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD - 29.11.2014

Jak nasze okr?gi reguluj? stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD?

 Na stronie internetowej PZD zosta? opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD dzia?a! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawili?my efekty dzia?ania ustawy o ROD, w szczególno?ci rodzinne ogrody dzia?kowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie u?ytkowania do gruntu ROD zosta?y pozytywnie za?atwione. W tym komunikacie chcemy przedstawi?, jak nasze okr?gi realizuj? art. 76 ustawy o ROD.  (Czytaj wiecej http://pzd.pl/artykuly/14767/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEJ-RADY-PZD.html


"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?" - 29.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieli?o odpowiedzi na interpelacj? pos?ów Jana Warzechy i Bogdana Rzo?cy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz ?bik odniós? si? – w imieniu resortu - do kilku zagadnie? podniesionych przez pos?ów w swojej interpelacji". (Czytaj wi?cej http://pzd.pl/artykuly/14671/188/Dlaczego-Ministerstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju-bagatelizuje-problem-altan.html


  Bia?ystok, dn. 20 listopada 2014 r. 

                                                                                         Zarz?dy
                                                                     Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych
                                                                                Okr?gu Podlaskiego
   

   W czasie posiedzenia Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD w dn. 13 listopada 2014r. dokonano analizy aktywno?ci poszczególnych Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych i organów OZP PZD. Zwrócono uwag? na te ogrody, których aktywno?? w tym zakresie jest niewystarczaj?ca. W zwi?zku z tym postanowiono prosi? zarz?dy ROD o kierowanie:

1. Listów i stanowisk z ROD oraz od indywidualnych dzia?kowców do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pani prof. Irena Lipowicz
00-090 Warszawa, Al. Solidarno?ci 77

lub na adres e-mailowy: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 
2. Listów i stanowisk z ROD oraz od indywidualnych dzia?kowców do Marsza?ka Sejmu i innych instytucji w sprawie obywatelskiego projektu ustawy dotycz?cego altan, na adres:

Marsza?ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Rados?aw Sikorski
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

lub na adres e-mailowy:  Radoslaw.Sikorski@sejm.pl

3. Listów do Przewodnicz?cego Klubu Parlamentarnego PO

Pan Rafa? Grupi?ski
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8

lub na adres e-mailowy:  Rafal.Grupinski@sejm.pl

Dzia?ania te mog? przynie?? sukces ogrodom, dzia?kowcom i Zwi?zkowi tylko wówczas, gdy b?d? realizowane przez wszystkich zainteresowanych t? problematyk?.   

                                                                                   Prezes OZP PZD

                                                                               /-/ mgr Andrzej Bojko  

 

 Gródek, dnia  13.11.2013 r.

                                                 
 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
                                                   prof. dr hab. Irena Lipowicz

                                                 Al. Solidarno?ci
                                                 77 0-090 Warszawa

 Szanowna Pani Rzecznik

  My, cz?onkowie zarz?du Rodzinnego Ogrodu Dzia?kowego "Boryk" w Gródku z nieskrywan? satysfakcj? przyj?li?my w grudniu ubieg?ego roku wiadomo?? o uchwaleniu nowej ustawy  o rodzinnych ogrodach dzia?kowych. Po kilkunastu miesi?cach niepewno?ci o los naszych dzia?ek dostali?my ustaw?, która z jednej strony zapewnia ogrodom bezpiecze?stwo i daje mo?liwo?? dalszego ich rozwoju, z drugiej za? czyni zado?? zastrze?eniom p?yn?cym z wydanego przez Trybuna? Konstytucyjny wyroku. Obywatelski projekt ustawy o ROD pod którym podpisa?o si? blisko 900 tysi?cy obywateli – obywateli, których praw i obowi?zków winna Pani strzec – zosta? zaaprobowany przez wszystkie si?y polityczne i przyj?ty przez Sejm RP co by?o precedensem w historii prac parlamentu III Rzeczpospolitej.


   Z wielkim ?alem przyj?li?my informacj? o Pani wyst?pieniu do ówczesnej Pani Minister El?biety Bie?kowskiej kwestionuj?ce funkcjonowanie ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych. Nie mo?emy zgodzi? si? z Pani twierdzeniem, i? ustawa pozbawia obywateli prawa dobrowolnego zrzeszania si? w celu u?ytkowania ogrodów dzia?kowych. My z takiego prawa bowiem skorzystali?my w dniu 20 wrze?nia 2014r. podczas zebrania wszystkich dzia?kowców korzystaj?cych z dzia?ek w naszym ogrodzie. Mogli?my wyst?pi? z Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców gdyby?my chcieli.  Jednak?e maj?c na uwadze dzia?alno?? Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców w zakresie obrony Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych m.in. poprzez opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i jego obronie w Sejmie RP oraz do?wiadczenie PZD w prowadzeniu ROD wyra?aj?c? si? poprzez fachowa pomoc dla ogrodu w prowadzeniu spraw prawnych, finansowych, dotycz?cych ochrony ?rodowiska oraz udzielania dotacji na prowadzone w ogrodzie inwestycje jednog?o?nie ( przy frekwencji wynosz?cej ponad 45 % ogó?u dzia?kowców ) podj?li?my uchwa?? o pozostaniu ROD w strukturach Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców.
   Liczymy, ?e we?mie Pani pod uwag?, ?e inne ogrody – nie tylko nasz – wbrew Pani twierdzeniom potrafi? i korzystaj? z przys?uguj?cego im ustawowego prawa, a Pani ze wzgl?du na pe?nion? funkcj? publiczn? stanie si? równie? Rzecznikiem naszych praw, obywateli – dzia?kowców.

                   Prezes ROD „Boryk” w Gródku

               mgr Krzysztof Stanis?aw Fabiszewski

 

 

Bia?ystok, 08.11.2014

 
STANOWISKO
Kandydatów na dzia?kowców z Podlasia.

      Jako osoby, które chc? swój czas, si?y i nak?ady finansowe po?wi?ci? ogrodom dzia?kowym t? drog? pragniemy wrazi? swoje zaniepokojenie skutkami, jakie powoduj? dzia?ania Pani Rzecznik. Atmosfera stworzona przez Pani? wokó? Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych napawa nas, m?odych dzia?kowców, du?ym niepokojem. W trakcie szkolenia dowiedzieli?my si?, ?e  wyst?pienie Pani Rzecznik do Pani Wicepremier Rady Ministrów El?biety Bie?kowskiej i pó?niej do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego zawiera tez?, ?e - by? mo?e - nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013r. wprowadza monopol jednej organizacji – Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców w systemie ogrodnictwa dzia?kowego w Polsce, a tym samym jest niezgodna z nasz? konstytucj?.


     Niepokoje Pani Rzecznik uwa?amy za bezpodstawne. Projekt ustawy popar?o prawie milion obywateli, nie tylko dzia?kowców. Podczas obradowania w Sejmie, poszczególne zapisy by?y wielokrotnie analizowane przez pos?ów, zainteresowane ministerstwa i prawników sejmowych. Wzi?to pod uwag? stanowiska wielu ?rodowisk, a powsta?y w ten sposób projekt ustawy przyj?to ponad podzia?ami politycznymi – g?osami 441 pos?ów. Prezydent RP równie?, po analizie, podpisa? ustaw? bez wnoszenia jakichkolwiek uwag.
M?odzi dzia?kowcy Podlasia prosz? Pani? o zaniechanie wszelkich dzia?a? szkodz?cych dzia?kowcom – obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej.

  
Podpisa?o si? czterdziestu siedmiu uczestników szkolenia.

 

 

 

 Informacja

W dniu 5 listopada 2014r. w siedzibie OZP PZD odby?a si? debata na temat „Miejsce i rola ogrodów dzia?kowych w rozwoju miasta Bia?ystok”. Na zaproszenie Prezydium OZP PZD udzia? wzi?li nast?puj?cy kandydaci na prezydenta miasta Bia?egostoku:

Krzysztof Bil Jaruzelski - SLD
Jan Dobrzy?ski – PiS
Tomasz Szeweluk – Nowa Prawica
Tadeusz Truskolaski – Komitet Tadeusza Truskolaskiego
Kamil ?ebrowski – P.A.S. – Praca i Rozwój
Robert ?yli?ski – Komitet Roberta ?yli?skiego

Zabrak?o jedynie kandydata z Komitetu Wspó?praca i Zaufanie Pana Tomasza Milewskiego.

Ze strony dzia?kowców przybyli przedstawiciele z 39 ogrodów po?o?onych na terenie miasta Bia?egostoku i okolic.Zaproszono równie? media: „Kurier Poranny”, „Gazet? Wspó?czesn?”, Radio Bia?ystok i Telewizj? Bia?ystok.

Przyby?ym kandydatom przygotowano i rozdano informacj? na temat historii i wspó?czesno?ci ogrodnictwa dzia?kowego na Podlasiu. Dla usprawnienia przebiegu debaty wyposa?ono ka?dego z kandydatów w zestaw pi?ciu podstawowych pyta? z zakresu „Bezpiecze?stwa i stabilizacji Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych” :

W opracowanym projekcie studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bia?egostoku przesz?o 54 ha ogrodów przeznaczone zosta?y na cele inne jak ziele? dzia?kowa. Jaki jest Pana stosunek do tego opracowania?

Czy widzi Pan mo?liwo?? obj?cia w miejscowym planie zagospodarowania wszystkich bia?ostockich ogrodów symbolem ZD ( ziele? dzia?kowa ) ?

Na terenie miasta znajduje si? ponad 11 ha gruntów pod ogrodami o nieuregulowanym stanie prawnym. Jak Pan - jako prezydent miasta reprezentuj?cy w?a?ciciela gruntu – Gmin? widzi rozwi?zanie powy?szego problemu?

Jak widzi Pan – jako przysz?y gospodarz miasta i w?a?ciciel gruntów mo?liwo?? pomocy w formie dotacji celowej oraz wspó?prac? ze stowarzyszeniami ogrodowymi i ich Zwi?zkiem?

Na czym Pana zdaniem polega? powinna obecno?? ogrodów w ?yciu publicznym miasta jako organizacji pozarz?dowej po?ytku publicznego? 

Wszyscy kandydaci opowiedzieli si? za zapewnieniem ogrodom bezpiecze?stwa poprzez zagwarantowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego statusu ROD jako „ziele? dzia?kowa”. Zadeklarowali równie? pomoc stowarzyszeniom ogrodowym w formie dotacji celowych z bud?etu miasta oraz wyrazili ch?? wspó?pracy z ogrodami i Zwi?zkiem.

                                                                            dr  Stanis?aw Dworakowski

 


STANOWISKO
Uczestników wspólnej debaty z kandydatami
na prezydenta Bia?egostoku odbytej w dn.  05.11.2014r.
   

W sprawie wyborów samorz?dowych

   Polski Zwi?zek Dzia?kowców jest spo?eczn? organizacj? pozarz?dow?, stowarzyszeniem zrzeszaj?cym prawie milion rodzin dzia?kowców. Od ponad 100 lat uczestniczymy w budowie spo?ecze?stwa obywatelskiego, g?ównie poprzez udzia? w wyborach samorz?dowych, parlamentarnych i prezydenckich. Zebrani dzia?kowcy podkre?lali, ?e nie mo?emy uchyla? si? od odpowiedzialno?ci za sprawy najwa?niejsze dla nas i ca?ego spo?ecze?stwa, w którym pracujemy i ?yjemy. Jako dzia?kowcy – obywatele powinni?my poprze? naszych kandydatów gwarantuj?cych zrównowa?ony rozwój miasta i gmin, uwzgl?dniaj?cy potrzeb? istnienia rodzinnych ogrodów dzia?kowych. Nie mo?emy pozwoli?, aby postrzegano nas jako pasywny elektorat, o którym przypomina si? jedynie przed kolejnymi wyborami. W tym roku wybory samorz?dowe uznali?my za dobr? okazj?, ?eby wprowadzi? w?asnych kandydatów do poszczególnych komitetów wyborczych.

   Zainteresowania nasze lokujemy tam, gdzie poszczególne komitety wyborcze dostrzegaj? w swoich programach interesy oraz prawa dzia?kowców i ogrodów.

   Deklarujemy, i? g?osowa? b?dziemy na kandydatów, którzy nas nie zawiedli w trudnych chwilach oraz dobrze znaj? i rozumiej? nasze problemy. Wybierzemy sprawdzonych naszych kandydatów i ugrupowania, które da?y ju? wyraz swojemu zaanga?owaniu w sprawy wa?ne dla ?rodowiska dzia?kowców.    
                                                                            Za Prezydium OZP PZD
                                                                          Prezes mgr Andrzej Bojko

 


Stanowisko
Uczestników wspólnej debaty z kandydatami
na prezydenta Bia?egostoku odbytej w dn.  05.11.2014r.
   

W sprawie dzia?a? podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich   

   Nawi?zuj?c do wyst?pienia Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, zebrani wyrazili g??bokie zaniepokojenie zaanga?owaniem autorytetu tak wysokiego urz?du w zwalczanie ustawy obywatelskiej, która powsta?a i s?u?y obywatelom, zabezpieczaj?c istnienie ogrodów oraz praw dzia?kowców je uprawiaj?cych. Pami?tamy – kto i ile w?o?y? wysi?ku w to, by znalaz?a si? ona w sejmie RP, a tam trwa?a batalia pomi?dzy pos?ami reprezentuj?cymi interesy bogatych deweloperów, a sprzymierze?cami biednych dzia?kowców.

   Zebranych blisko milion podpisów da?o odpór sile pieni?dza i ostatecznie zwyci??yli sympatycy zdrowych i zielonych ogrodów, uchwalaj?c prawie jednomy?lnie now? ustaw? o ROD. Wydawa?o si?, ?e dzi?ki wywa?onym rozwi?zaniom godz?cym interesy dzia?kowców i w?a?cicieli terenów zajmowanych przez nasze ogrody b?dziemy mieli upragniony spokój.

   Tymczasem Pani Rzecznik pomimo, ?e w pe?ni podziela wyra?any powszechnie pogl?d, i? ustawa ta powinna si? przyczyni? do zapewnienia niezak?óconego funkcjonowania rodzinnych ogrodów dzia?kowych, podejmuje kolejn? ods?on? walki z ogrodnictwem dzia?kowym. Prezydium OZP PZD, podobnie jak Krajowy Zjazd Delegatów PZD, zwraca si? do prof. Ireny Lipowicz z apelem o zaniechanie ataków i podj?cie dialogu z milionowym ?rodowiskiem dzia?kowców. 
   
                                                                            Za Prezydium OZP PZD
                                                                          Prezes mgr Andrzej Bojko

  

 KOMUNIKAT   

   Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców na swym posiedzeniu w dn. 15 pa?dziernika 2014r. poruszy?o temat palenia ?mieci na ogrodach dzia?kowych. Uczestnicy posiedzenia  zwracaj? uwag? wszystkim zarz?dom ROD, a za ich po?rednictwem dzia?kowcom, ?e obowi?zuj? nas dwa rodzaje przepisów:   

Regulamin ROD, w którym § 85 mówi: „W ROD zabrania si? spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz wypalania traw”. Wprawdzie § 88 dopuszcza spalanie ro?lin pora?onych przez choroby i szkodniki, je?li nie narusza to przepisów prawa miejscowego. Spalania nie mo?na wykonywa? ci?gu dnia w okresie od 1 maja do 30 wrze?nia.

– Ustawa  o utrzymaniu porz?dku i czysto?ci w gminach z dn. 13   wrze?nia 1996r. art. 10 – ust?p 20.

– Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. art. 1, 55 i 191

Uchwa?a Nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Bia?egostoku z dn. 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu § 3 p. 1 i 2, które zabraniaj? spalania wszelkich odpadów i wypalania traw przez ca?y rok.   

Naruszenie tych zakazów skutkuje: w pierwszym przypadku pozbawieniem prawa do dzia?ki, a w drugim wysokim mandatem na?o?onym przez Stra? Miejsk?.

Prezydium OZP PZD mocno akcentowa?o równie? utrat? wiarygodno?ci nas dzia?kowców, gdy promujemy w?ród mieszka?ców  miasta zdrowy tryb ?ycia w naszych ogrodach.

Zwracamy si? do zarz?dów ROD: Do?ó?cie wszelkich mo?liwych stara?, by przerwa? ten upokarzaj?cy nas zwyczaj !

Sprawmy, by mieszka?cy naszego miasta, le??cego w centrum „Zielonych P?uc Polski” mogli korzysta? z zielonych ogrodów dzia?kowych oddychaj?c czystym powietrzem.   

                                                                   Za prezydium OZP PZD

                                                                 Prezes  mgr Andrzej Bojko  

 

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. wyborów samorz?dowych

"Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, ?e rol? organizacji spo?ecznych jest anga?owanie si? w proces rozwi?zywania problemów spo?ecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o polityk? rozumian? jako walka o w?adz?, ale o czynny udzia? w debacie publicznej w celu realizacji warto?ci i idei b?d?cych podstaw? ruchu ogrodnictwa dzia?kowego" - czytamy w stanowisku podj?tym przez delegatów podczas Zjazdu. 
Czytaj wi?cej:
http://pzd.pl/artykuly/14310/188/Stanowisko-Nadzwyczajnego-XI-Krajowego-Zjazdu-Delegatow-PZD-ws-wyborow-samorzadowych.html

 

"Marsza?ek Sejmu skierowa? projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania" - 28.10.2014

Rozpocz??a si? w?a?ciwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 pa?dziernika br. Marsza?ek Rados?aw Sikorski poinformowa? Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustaw? reguluj?c? inicjatyw? obywatelsk?, powinno si? ono odby? najpó?niej 9.01.2015r., jednak Komitet b?dzie podejmowa? zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

Czytaj wi?cej: http://pzd.pl/artykuly/14316/188/Marszalek-Sejmu-skierowal-projekt-Stop-Rozbiorkom-Altan-do-pierwszego-czytania.html 

 

Nowy Statut PZD - 24.10.2014

Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 pa?dziernika br., uchwalili nowy Statut PZD. Zach?camy do zapoznania si? z tre?ci? obowi?zuj?cego statutu.

 Wystarczy klikn?? na Nowy Statut PZD

 

Wielki dzie? dzia?kowców, ogrodów i Zwi?zku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Ten Zjazd otworzy? nowy rozdzia? dla dzia?kowców, ogrodów
i Zwi?zku. Praktycznie jednomy?lna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyj?cia statutu nie pozostawia z?udze?, Wielomiesi?czny wysi?ek, jaki wiele osób w?o?y?o w jego twórcze
i merytoryczne przygotowanie, zaowocowa? pe?n? aprobat? ?rodowiska dzia?kowego dla tego dokumentu. Ten dzie?, z ca?? pewno?ci? zapisze si? w historii ogrodnictwa dzia?kowego w Polsce.
 

 Czytaj wi?cej: http://pzd.pl/artykuly/14306/188/Wielki-dzien-dzialkowcow-ogrodow-i-Zwiazku-Relacja-z-Nadzwyczajnego-XI-Krajowego-Zjazdu-Delegatow-PZD.html

 

 

Bia?ystok dn. 21 pa?dziernika 2014r.                                                         
  
  
   W dniu 21 pa?dziernika 2014r. odby?a si? narada prezesów rejonu bia?ostockiego z udzia?em kandydatów na radnych rekomendowanych przez OZP PZD do Rady Miasta Bia?ystok.
Aktualn? sytuacj? w PZD i ROD przedstawi? Prezes Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego Andrzej Bojko. Ko?cz?c swoje wyst?pienie zaapelowa? do kandyduj?cych, aby na spotkaniach z wyborcami prezentowali aktualne zagro?enie wywo?ane inicjatyw? Rzecznika Praw Obywatelskich p. Ireny Lipowicz skierowania ustawy o ROD do Trybuna?u Konstytucyjnego. Zgromadzeni na spotkaniu prezesi ROD i kandydaci otrzymali stosowne materia?y i zadeklarowali, ?e napisz? listy i stanowiska do Pani Rzecznik RPO wypracowane podczas spotka? przedwyborczych z mieszka?cami Bia?egostoku.
Zebranym przedstawiono równie? informacj? o projekcie obywatelskim ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” z?o?onym do laski marsza?kowskiej. Podkre?lono przy tej okazji ogromne zaanga?owanie dzia?kowców z Okr?gu Podlaskiego w akcj? zbierania podpisów i konieczno?? wysy?ania apeli do Marsza?ka Sejmu o jak najszybsze skierowanie projektu obywatelskiego do procedowania.
W drugiej cz??ci spotkania kandydaci, przedstawiaj?c w?asn? sylwetk? dzia?kowca zaanga?owanego w problematyk? ogrodów dzia?kowych, deklarowali gotowo?? do  wspó?pracy -  je?eli dane im b?dzie zosta? radnymi naszego miasta - z OZP i Rodzinnymi Ogrodami Dzia?kowymi Bia?egostoku. Zaproponowali, i? pierwszym wnioskiem „ko?a radnych dzia?kowców” b?dzie uj?cie ogrodów w miejscowym planie zagospodarowania jako „ziele? dzia?kowa”.
Stanowisko podpisa?o 24 prezesów ROD i o?mioro kandydatów na radnych do Rady Miasta Bia?ystok.
  
  
                                                                 Dr Stanis?aw Dworakowski 
 

Wyst?pienie Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiegom PZD
do Przewodnicz?cego Klubu Parlamentrnrgo Platformu Obywatelskiej.

Bia?ystok, dnia 15 pa?dziernika 2014 r.

Pan
Rafa? Grupi?ski
Przewodnicz?cy Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej
Warszawa

Szanowny Panie Przewodnicz?cy!
    Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego w Bia?ymstoku zwraca si? do Pana Przewodnicz?cego i ca?ego Klubu Parlamentarnego PO z apelem i pro?b? o udzielenie realnego wsparcia dla naszego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane zg?oszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.
    W dniu 9 pa?dziernika 2014 roku do Marsza?ka Sejmu RP przekazano obywatelski projekt ustawy, pod którym swoje podpisy z?o?y?o prawie 700 000 polskich Obywateli. Tak liczne poparcie cz?onków polskiego spo?ecze?stwa oznacza, ?e tre?ci zawarte w tym projekcie znalaz?y uznanie. Zg?oszony projekt ustawy spe?nia oczekiwania 900 000 dzia?kowców – w?a?cicieli istniej?cych altan posadowionych zgodnie z wymogami obowi?zuj?cego prawa.
    W zwi?zku z prasowymi doniesieniami, i? Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zamierza zg?osi? swój projekt ustawy nowelizuj?cy ustaw? Prawo Budowlane w zakresie dotycz?cym altan znajduj?cych si? w naszych Rodzinnych Ogrodach Dzia?kowych wyra?amy przekonanie, ?e bior?c pod uwag? zdanie 700 000 Obywateli wyra?one w podpisach poparcia, Pos?owie PO odst?pi? od zamiaru sk?adania swoistego konkurencyjnego projektu ustawy i udziel? swego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy zg?oszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.
    Naszym zdaniem z?o?ony w dniu 9 pa?dziernika 2014 roku przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt ustawy uzyska akceptacj? wszystkich si? politycznych w Sejmie RP celem szybkiego rozpocz?cia procedowania i uchwalenia ustawy bez zb?dnej zw?oki.

Prezes
Andrzej Bojko

 

 

 

W dniu 10.10.2014 r. na terenie ROD im. Piasta Ko?odzieja w Bia?ymstoku odby?o si? spotkanie dzia?kowców i mieszka?ców pobliskich osiedli z Prezydentem Miasta Bia?egostoku. W festynie brali udzia? dzia?kowcy kandydaci na radnych m. Bia?egostoku K. Tomera, J. Kochan, K. Piotrowiak, L. Kaminska. W imprezie uczestniczy?o ponad 150 osób, w tym liczne grono dzieci.  

 

DZIA?KOWCY - KANDYDACI  DO RADY MIASTA BIA?EGOSTOKU

 Bia?ystok, dn.  10 pa?dziernika 2014 r.  

            W ramach zbli?aj?cych si? wyborów do samorz?du terytorialnego w dniu 09.10.2014r.  Prezydium OZP PZD spotka?o si? z dzia?kowcami - kandydatami do Rady Miasta Bia?egostoku, którym Polski Zwi?zek Dzia?kowców udzieli? poparcia.

         W spotkaniu w obecno?ci mediów: TVP Bia?ystok, Polskiego Radia Bia?ystok oraz Kuriera Porannego udzia? wzi?li:

1. Andrzej Grabowski – PiS – okr?g nr 5

2. Sylwester Wieczerzy?ski – PO – okr?g nr 4

3. Krzysztof Tomera – Komitet Truskolaskiego – okr?g nr 3

4. Krzysztof Stanis?aw Fabiszewski – PiS – okr?g nr 1

5. Krystyna Piotrowiak – SLD – okr?g nr 3

6. Lucyna Zajkowska – SLD – okr?g nr 2

7. Lucyna Kamie?ska – SLD – okr?g nr 3

8. Wies?aw Kobyli?ski – PO – okr?g nr 5

9. Janusz Ryszard Kochan – SLD – okr?g nr 3

10. Stefan Ma?kowiak – PO – okr?g nr 1 ( z przyczyn obiektywny nie wzi?? udzia?u )

11. Agnieszka Rzeszewska – PiS – okr?g nr 5 ( z przyczyn obiektywny nie wzi?? udzia?u )

         Narad? otworzy? Prezes OZP PZD p. Andrzej Bojko i przedstawi? g?ówne problemy, którymi ?yje aktualnie ogrodnictwo dzia?kowe w kraju i w naszym okr?gu. Podkre?li? czego oczekujemy od proponowanych kandydatów na radnych – niezale?nie od opcji politycznych – bowiem nasza organizacja jest apolityczna ale ma obowi?zek bra? czynny udzia? w ?yciu publicznym dla dobra ogrodów, dzia?kowców i spo?ecze?stwa miasta Bia?egostoku.

         Podczas dyskusji zabierali g?os wszyscy obecni kandydaci na radnych deklaruj?c zaanga?owanie si? w problematyk? ogrodów dzia?kowych i sta?? wspó?prac? z Okr?gowym Zarz?dem Podlaskim.

Skuteczno?? swojej pracy w przysz?ej radzie upatruj? w doborze partnerów i koalicjantów znaj?cych problematyk? ogrodnictwa dzia?kowego.

Zebrani jednomy?lnie uznali, i? równomierny i dynamiczny rozwój ogrodów mo?liwy jest tylko w przypadku zapewnienia im bezpiecze?stwa i stabilizacji.

                                                                        Prezes OZP PZD

                                                                     mgr Andrzej Bojko

 

 

Dzia?kowcy z?o?yli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia - 09.10.2014

Nie oddamy naszych altan”- skandowali dzi? przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz dzia?kowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by z?o?y? blisko 700 000 podpisów, jakie uda?o im si? zebra? pod projektem obywatelskim, maj?cym uchroni? przed masow? rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach dzia?kowych.

Obejrzyj galeri? zdj??! 

http://pzd.pl/gallery/Dzialkowcy-skladaja-700-000-podpisow/93.html  

 

 

Gratulacje dla Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz - 28.09.2014

?r. fot. Wikipedia 

W imieniu miliona polskich dzia?kowców, Krajowej Rady PZD obraduj?cej w dniu dzisiejszym, a tak?e swoim jako Prezesa Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców, pragn? z?o?y? na Pani r?ce serdeczne gratulacje z okazji obj?cia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam ?wiadomo??, ?e funkcja ta wi??e si? z wieloma nowymi wyzwaniami i obowi?zkami, dlatego ?ycz? Pani jak najwi?cej satysfakcji z podejmowanych dzia?a? oraz samych sukcesów" - czytamy w li?cie przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz.
http://pzd.pl/artykuly/14106/188/Gratulacje-dla-Prezes-Rady-Ministrow-Ewy-Kopacz.html


    Zapoznaj si? z najnowszymi wydawnictwami PZD !

http://pzd.pl/dzialkowiec.html

http://pzd.pl/biuletyn-informacyjny.html

http://pzd.pl/zielona-rzeczpospolita.html
Czy nowa ustawa dzia?kowa trafi do Trybuna?u Konstytucyjnego, czy wyrok NSA w sprawie altan mo?na lekcewa?y?, co o wyst?pieniu Rzecznika Praw Obywatelskich my?l? dzia?kowcy, czy ogrody dzia?kowe znikn? z krajobrazu miast"- to tylko niektóre z tematów, którym po?wi?cili?my najnowsze wydanie "Zielonej Rzeczpospolitej", która przekazana zosta?a do wszystkich Okr?gowych Zarz?dów i rodzinnych ogrodów dzia?kowych. Zach?camy do lektury
 

http://pzd.pl/informator.html

Do wszystkich Okr?gowych Zarz?dów oraz ROD przekazany zosta? najnowszy numer „Informatora dzia?kowca” w którym mo?na znale?? m.in. obszern? relacj? z Krajowych Dni Dzia?kowca, informacj? na temat przebiegu akcji „Stop rozbiórkom altan”, porozumienia zawartego mi?dzy ZMP a PZD, prac nad nowym statutem, a tak?e praktyczne porady ogrodnicze. Zach?camy do lektury 

 

W Bia?ymstoku oddano do u?ytku nowy ogród dzia?kowy!  Dnia 20 wrze?nia 2014 roku w Bia?ymstoku dokonano uroczystego otwarcia nowoutworzonego Rodzinnego Ogrodu „Nad Zalewem”. W uroczysto?ci wzi?li udzia?:  Przewodnicz?ca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk, która reprezentowa?a Krajow? Rad? PZD , Wiceprezydent Bia?egostoku Andrzej Meyer, Prezes OZP PZD Andrzej Bojko, cz?onkowie Prezydium OZP PZD. W obecno?ci  dzia?kowców licznie przyby?ych z  nowego ogrodu i ogrodów s?siednich, symboliczn? wst?g? przeci?li Olga Ochrymiuk, Andrzej Meyer i Andrzej Bojko. Tym samym zako?czone zosta?y wieloletnie, czasami bardzo trudne dzia?ania dzia?kowców i w?adzy samorz?dowej. W r?ce dzia?kowców oddany zosta? ogród z pe?n? infrastruktur?.   W tym miejscu warto przypomnie?  jak dosz?o do powstania ogrodu.
    1.Decyzja Prezydenta Miasta Bia?egostoku nr 1130/08 z dnia 08.09.2008r.  o lokalizacji i rozbudowie ulic  na osiedlu Antoniuk Fabryczny i decyzja nr 674/08 z dnia 27 05 2008 r.  o ustaleniu i rozbudowie ul. Mickiewicza oraz budowie nowych ulic. W wyniku realizacji tych decyzji kilka ogrodów  dzia?kowych musia?o przekaza? cz??? swoich terenów pod inwestycje miejskie . 
   2.Uchwa?? Rady Miejskiej Bia?egostoku nr LI/653//10 z dnia 21.01.2010 r. cz??? terenu po?o?onego w rejonie ulic Pla?owej i Poziomej przeznaczona jest pod ogród dzia?kowy wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi, miejscami postojowymi i zieleni? urz?dzon?.
   3. Uchwa?? nr 57/12.2010 r. Prezydium OZP wyznaczy?o Wies?awa Sawickiego – Prezesa OZP PZD i Andrzeja Bojko – Sekretarza OZP PZD do czynno?ci zwi?zanych z nieodp?atnym przej?ciem od Gminy Bia?ystok nieruchomo?ci gruntowej przy ul. Pla?owej  w Bia?ymstoku.
   4. Dnia 8 grudnia 2011 roku sporz?dzono  akt  notarialny o  prawie nieodp?atnego u?ytkowania na czas nieokre?lony  niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Pla?owej przez PZD.
   5. Na podstawie Uchwa?y nr 115/2013 Prezydium Krajowej Rady PZD Rodzinny Ogród Dzia?kowy „Nad Zalewem” w Bia?ymstoku wpisany zosta? do rejestru ROD Krajowej Rady.
   6. Protokó?em z dnia 15.01.2014 r. Okr?gowy Zarz?d Podlaski przekazuje nowoutworzony ogród Zarz?dowi ROD „Nad Zalewem”.   W okoliczno?ciowych wyst?pieniach , zarówno przedstawiciele w?adz zwi?zkowych jak i samorz?dowych  akcentowali fakt, ?e nowy ogród to wspólne dzie?o dzia?kowców i miasta, których interesy nie zawsze by?y zbie?ne. Warto przypomnie?, ?e ogród powstawa? w okresie, kiedy toczy?a si? krajowa batalia o „by? czy nie by?” ca?ego ruchu dzia?kowego w  Polsce. A jednak , dzi?ki obopólnemu zrozumieniu, po bardzo gor?cych sporach uda?o si? stworzy? nowoczesny ogród. Pierwszy w XXI wieku nowy ogród  dzia?kowy na Podlasiu. Jego u?ytkownikom ?yczymy rado?ci z tworzenia nowej oazy zieleni, tak bardzo potrzebnej naszemu miastu, zdrowia i obfitych plonów a w?adzom miasta – kolejnych dobrych dla spo?ecze?stwa pomys?ów. Otwarcie ogrodu by?o okazj? do ?wi?towania. Po raz pierwszy, w nowym ogrodzie obchodzono Dzie? Dzia?kowca. Prezes Ogrodu, Pan Zenon Denkiewicz wr?czy? okoliczno?ciowe dyplomy wyró?niaj?cym si? dzia?kowcom. A by?o za co. Ogród bierze aktywny udzia? w ?yciu zwi?zku. Na wielu dzia?kach stoj? ju? estetyczne, funkcjonalne altany ogrodowe, ciesz? oczy kwiaty i krzewy ozdobne. Rosn? dorodne warzywa.Kole?anki i koledzy z Rodzinnego Ogrodu Dzia?kowego „Nad Zalewem”. Dano Wam szans? sta? si? wizytówka ogrodów Podlasia. Skorzystajcie z niej. Wierzymy, ?e za kilka lat us?yszy o Was ca?a Polska. I b?dzie Wam zazdro?ci?. 
                                                                                                                                                          /JS/

 


 

 

Warto przeczyta? na stronie Krajowej Rady PZD:

- Apel uczestników Krajowych Dni Dzia?kowca 2014 do dzia?kowców i Zarz?dów Rodzinnych Ogrodów
  Dzia?kowych,
http://pzd.pl/artykuly/13885/188/Apel-do-dzialkowcow-i-Zarzadow-Rodzinnych-Ogrodow-Dzialkowych.html

- List otwarty Uczestników Krajowych Dni Dzia?kowca 2014 do Rzecznika Praw Obywatelskich,
http://pzd.pl/artykuly/13886/188/List-otwarty-Uczestnikow-Krajowych-Dni-Dzialkowca-2014r-do-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-prof-Ireny-Lipowicz-w-obronie-obywatelskiej-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html

- Czy nr PESEL jest a? tak? tajemnic??,
http://pzd.pl/artykuly/13936/188/Czy-nr-PESEL-jest-az-taka-tajemnica.html

 

Okr?gowy Dzie? Dzia?kowca.

 

  Pi?kna, s?oneczna pogoda towarzyszy?a okr?gowym obchodom Dnia Dzia?kowca  w Bia?ymstoku. By?a to okazja do podsumowania mijaj?cego sezonu dzia?kowego, wymiany do?wiadcze?, zapoznania si? z aktualnymi problemami Zwi?zku i - oczywi?cie - wr?czenia odznacze? zwi?zkowych zas?u?onym dzia?kowcom oraz nagród i dyplomów laureatom konkursów okr?gowych (nazwiska laureatów znajdziesz na zak?adce "Z ?ycia ogrodów"). W?ród go?ci znale?li si? przedstawiciele wojewódzkich i miejskich w?adz rz?dowych  i samorz?dowych, radni, przedstawiciele partii politycznych. W okoliczno?ciowym wyst?pieniu Prezes OZP PZD Andrzej Bojko zwróci? uwag? na fakt, ?e mimo wielu przeszkód dzia?kowcy Podlasia potrafili wiele zmieni? w infrastrukturze i estetyce ogrodów. Wyra?na jest tendencja w równaniu do najlepszych, coraz wi?cej  ogrodów korzysta z funduszu inwestycyjnego a sami dzia?kowcy  wi?cej uwagi po?wi?caj? estetyce  funkcjonalno?ci swoich ogródków.  Utrzymuje si? zainteresowanie  i aktywny udzia? w akcjach na rzecz obrony praw dzia?kowych. ?wiadczy o tym, mi?dzy innymi, masowe poparcie udzielane spo?ecznej akcji w obronie altan ogrodowych.
       W wyst?pieniach go?ci, poza  utrzymanymi w bardzo sympatycznym tonie okoliczno?ciowymi ?yczeniami us?yszeli?my wiele zapewnie? o  gotowo?ci do pomocy i wspó?pracy. Nie zabrak?o tak?e w?tków zwi?zanych ze zbli?aj?cymi si? wyborami samorz?dowymi. Nic w tym dziwnego. Poszczególne partie i kandydaci na przysz?ych radnych wiedz?, ?e wsparcie dzia?kowców mo?e powa?nie wp?yn?? na ostateczny wynik wyborów a sami dzia?kowcy s? ?ywotnie zainteresowani by zwyci?zcy patrzyli na potrzeby dzia?kowców z sympatia i zrozumieniem.
  Na zako?czenie cz??ci oficjalnej uczestnicy przez aklamacj? przyj?li list do Rzecznika Praw Obywatelskich w którym apeluj? do Pani Rzecznik, aby zaprzesta?a wspierania dzia?a? przez ?rodowiska nieprzychylne Polskiemu Zwi?zkowi Dzia?kowców. 
            A potem, tradycyjnie: gor?ce dyskusje, dobra muzyka, bigos i szklaneczka piwa. To wszystko przyprawione s?oneczn? pogod? i pi?knym otoczeniem go?cinnego ogrodu „Relaks”. 

 

 Dzie? Dzia?kowca w Rodzinnych Ogrodach Dzia?kowych.Na prze?omie sierpnia i wrze?nia, tradycyjnie,  w ogrodach obchodzone s? Dni Dzia?kowca. Przebieg takiej uroczysto?ci w jednym z ogrodów w Bia?ymstoku przedstawi? nam  pan Jan Grabowski.

Dzie? Dzia?kowca w ROD im. Marii Konopnickiej w Bia?ymstoku.
Tradycyjnie, ju? od wielu lat, dzia?kowcy z ROD im. Marii Konopnickiej w Bia?ymstoku spotykaj? si? w ko?cu sierpnia by wspólnie z ca?ymi rodzinami i przyjació?mi i znajomymi obchodzi? Dzie? Dzia?kowca. W roku bie??cym spotkanie to mia?o miejsce w dniu 23 sierpnia. W roku bie??cym mamy szczególne powody do uroczystego obchodzenia tego ?wi?ta, poniewa? wesz?a w ?ycie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzia?kowych, która zachowa?a prawa dzia?kowców i – mamy nadziej? – ?e uratowa?a nasze ogrody. Pogoda, pomimo wcze?niejszych obaw, dopisa?a. Dzia?kowcy licznie, w liczbie oko?o 200 osób, przybyli na uroczysto??. By?o to spotkanie, w którym uczestniczy?y co najmniej trzy pokolenia: od dziadków, po rodziców i wnuki /czytaj dalej/ .
Zdj?cia  z ROD im. Marii Konopnickiej mo?esz obejrze? na zak?adce Galeria. W galerii znajdziesz te? zdj?cia z pobytu delegacji dzia?kowców  z Podlasia na krajowychb obchodach Dni Dzia?kowca w Warszawie oraz zdj?cia z Dnia Dzia?kowca w ROD im. Wojska Polskiego w Bia?ymstoku. Zapraszamy /JS/.

 
Ta dorodna dynia wyros?a na dzia?ce pa?stwa Iwony i Czes?awa Podgórskich
/ROD im. Wojska Polskiego w Bia?ymstoku/.

Z przebiegiem obchodów  Krajowych Dni Dzia?kowca zapaznasz si? klikajac na:
http://pzd.pl/artykuly/13864/114/Radosne-obchody-Krajowych-Dni-Dzialkowca-2014-roku.html

 

Porozumienie pomi?dzy Polskim Zwi?zkiem Dzia?kowców  i Zwi?zkiem  Miast Polskich podpisano w Poznaniu.

   Polski Zwi?zek Dzia?kowców i Zwi?zek Miast Polskich podpisa?y d?ugo oczekiwane porozumienie, ko?cz?ce trwaj?cy od ponad pó? roku spór w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych z 13 grudnia 2013r. Jeszcze przed podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o ogrodach dzia?kowych Zwi?zek Miast Polskich wniós?  do niej zastrze?enia postuluj?c, by Prezydent RP podpisa? ustaw? i zwróci? si? do Trybuna?u Konstytucyjnego  o rozstrzygni?cie konstytucyjno?ci niektórych jej zapisów, naruszaj?cych zdaniem Zwi?zku Miast Polskich interesy miast. Inicjatywa ta wywo?a?a zrozumia?e oburzenie w?ród dzia?kowców, którzy w licznych wyst?pieniach kierowanych pod adresem prezesa Zwi?zku Miast Polskich Ryszarda Grobelnego zarzucali Zwi?zkowi, ?e wyst?puje wbrew interesom polskich dzia?kowców oraz, ?e inicjatywa jest gro?na dla dalszego bytu i rozwoju ogrodnictwa dzia?kowego w Polsce. Przeciwko inicjatywie wypowiada?y si? tez samorz?dy wielu miast, tak?e cz?onkowskich Zwi?zku Miast Polskich.
W wyniku licznych wyst?pie? ?rodowiska dzia?kowców do prezesa Zwi?zku Miast Polskich oraz tocz?cych si? rozmów z przedstawicielami PZD, wypracowano porozumienie maj?ce zako?czy? ci?gn?cy si? i niepotrzebny spór.  Warto tez doda?, ?e pogl?dów Zwi?zku Miast Polskich nie podzieli? Prezydent RP, który podpisa? ustaw? ledwie w 3 dni po jej z?o?eniu przez Marsza?ek Sejmu oraz nie wyst?pi?  do Trybuna?u o jej badanie.
W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urz?dzie Miasta Poznania dosz?o do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentuj?cy PZD prezes Zwi?zku Eugeniusz Kondracki wraz z cz?onkiem Prezydium KR PZD Zdzis?awem ?liw? podpisali ze Zwi?zkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Zwi?zku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie (w za??czeniu), które ko?czy spór i okre?la warunki dalszej wspó?pracy na rzecz rozwoju ogrodów dzia?kowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszka?ców.  Podpisanie Porozumienia odby?o si? w obecno?ci licznych przedstawicieli mediów, którzy na zaimprowizowanej konferencji prasowej  interesowali si? tre?ci? zawartego Porozumienia oraz aktualnymi problemami ogrodnictwa dzia?kowego w Poznaniu i w Polsce.
 

 

Dzia?kowcy z Gda?ska pisz? do Pani Marsza?ek.  

Gda?sk, dnia 19.08.2014r. 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marsza?ek Sejmu RP

Szanowna Pani Marsza?ek! 

Z Gda?ska, miasta symbolu solidarno?ciowego ruchu, cz?onkowie Okr?gowej Komisji Rewizyjnej PZD demokratycznie wybrani przez cz?onków Zwi?zku, przedstawiaj? stanowisko w sprawie nieuzasadnionego ataku Rzecznika Praw Obywatelskich na ustaw? o rodzinnych ogrodach dzia?kowych z 13 grudnia 2013 roku a w konsekwencji na nas dzia?kowców.

Nikt z nas nie rozumie tego ataku czytaj dalej....  

 

 

Konferencja Przedzjazdowa PZD.

   13 sierpnia w Bia?ymstoku odby?a si? Konferencja Przedzjazdowa Podlaskiego Okr?gu Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców. Uczestnicy  Konferencji zostali szczegó?owe zapoznani z bie??c? sytuacja w Zwi?zku oraz aktualnym stanem prac nad Statutem. Wybrano tak?e delegatów Okr?gu Podlaskiego na XI Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD, który odb?dzie si?  w  pa?dzierniku  2014 roku  w Warszawie. Na Zje?dzie podlaskich dzia?kowców reprezentowa? b?d? Olga Ochrymiuk, Zofia Chmielak , Andrzej Bojko i Daniel Paciukanis.
Na zako?czenie  Konferencji  przedstawiciele dzia?kowców Podlasia jednog?o?nie przyj?li trzy dokumenty. Odzwierciedlaj? one problemy i nastroje, jakie panowa?y w trakcie dyskusji. (JS)

 


Bia?ystok, 13 sierpnia 014 roku. 
                                                   
Komisja Statutowa Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców.

Stanowisko
Okr?gowej Konferencji Przedzjazdowej w Bia?ymstoku
z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie projektu statutu PZD.


              Uczestnicz?cy w obradach Okr?gowej Konferencji Przedzjazdowej cz?onkowie Okr?gowego Zarz?du PZD, cz?onkowie Okr?gowej Komisji Rewizyjnej oraz Okr?gowej Komisji Rozjemczej okr?gu podlaskiego upowa?niaj? i zobowi?zuj? swoich przedstawicieli na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD do przedstawienia w trakcie jego obrad stanowisk, uwag i propozycji zg?aszanych przez dzia?kowców z terenu Okr?gu.
              Dzia?kowcy zgromadzenia na konferencji doceniaj?c dotychczasowe wyniki pracy nad opracowaniem projektu przysz?ego Statutu i zdaj? sobie spraw? z konieczno?ci zachowania szczególnej staranno?ci przy redagowaniu poszczególnych  jego zapisów, wnioskuj?, aby wersja projektu, jaka b?dzie przedstawiona na Zje?dzie by?a gotowa do ko?ca wrze?nia. Zachowanie tego terminu pozwoli na dog??bne zapoznanie si?  projektem przez delegatów na Kongres i zebranie przez nich opinii dzia?kowców z terenu, który reprezentuj?.
               Wychodz?c z za?o?enia, ?e tylko szeroka konsultacja spo?eczna doprowadzi? mo?e  do stworzenia Statutu odpowiadaj?cego wymogom chwili  i dla usprawnienia przep?ywu informacji od dzia?kowców i ogrodów, Konferencja uzna?a za celowe powo?anie Zespo?u koordynacyjnego, którego zadaniem b?dzie zbieranie uwag ze wszystkich ?rodowisk ogrodnictwa dzia?kowego Podlasia i kierowanie ich do komisji Statutowej PZD.
      

Sekretarz Konferencji.                                                                 Przewodnicz?cy Konferencji. 

 


 Bia?ystok, 13 sierpnia 2014 roku.                                         

 

Pani  El?bieta Bie?kowska
Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju
 Warszawa

Stanowisko
Okr?gowej Konferencji Przedzjazdowej w Bia?ymstoku z dnia 13 sierpnia 2014 roku. 
w  sprawie poparcia dzia?a? Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
 pod has?em  „ STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.


Szanowna Pani Premier.
          Kilka dni temu z wielk? satysfakcja przyj?li?my stanowisko jakie przedstawi?o Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w odpowiedzi na wyst?pienie  Rzecznika Praw Obywatelskich  w sprawie konstytucyjno?ci ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku.  Ca?e ?rodowisko dzia?kowców wyra?a uznanie dla wywa?onej, obiektywnej i opartej na faktach opinii  na temat regulacji prawnych zawartych w ustawie  rodzinnych ogrodach dzia?kowych .
          Dzisiaj w imieniu dzia?kowców z okr?gu podlaskiego zwracamy si? do Pani z pro?b? o poparcie dla dzia?a? Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pod has?em „ Stop rozbiórkom altan”. W sytuacji, kiedy  Naczelny S?d Administracyjny stwierdzi?, ?e altana ogrodowa powinna mie? tylko a?urowe ?ciany i dach,  mo?na sobie wyobrazi? scenariusz w którym dzia?kowcy zostan? postawieni w bardzo krytycznej sytuacji, poniewa? prawie ?adna z 900 tysi?cy altan ogrodowych nie spe?nia tych wymogów.
Szanowna Pani Premier.
        Uczestnicy dzisiejszej Konferencji Przedzjazdowej, znaj?c stanowiska i opinie, jakie dotychczas kierowane przez Pani? ministerstwo zajmowa?o w kwestiach zwi?zanych z funkcjonowaniem ogrodów dzia?kowych licz?, ?e tak?e w tej maj?cej dla nas ?ywotne znaczenie sprawie inicjatywa  „ Stop rozbiórkom altan” znajdzie u Pani zrozumienie i poparcie. 

Sekretarz Konferencji                                                                Przewodnicz?cy Konferencji.

 

 


Bia?ystok, 13 sierpnia 2014 roku

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pani Irena Lipowicz
Warszawa


Stanowisko
Okr?gowej Konferencji Przedzjazdowej Podlaskiego Okr?gu PZD.


Szanowna Pani.
    Uczestnicy Konferencji, która po?wiecona by?a ocenie zgodnego z now? ustaw? o ROD projektu statutu PZD i aktualnej sytuacji w Zwi?zku s? zbulwersowani stworzon? przez Pani? sytuacj?, w której Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego – z definicji – nale?y troska o respektowanie praw obywateli, staje po stronie ?rodowisk, które w imi? w?asnych interesów d??? do odebrania dzia?kowcom z trudem wywalczonego prawa do korzystania z ogrodów dzia?kowych.
   Atmosfera., jaka systematycznie tworzona jest wokó? Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych musi napawa? niepokojem. Ci?g zdarze?, jakie mia?y miejsce od dnia 19 stycznia 2014 roku wskazuje, ?e kolejne ogniwa w?adzy pa?stwowej w??czaj? si? do dzia?a? przeciwko dzia?kowcom. Zacz??o si? od Prezesa Zwi?zku Miast Polskich i jego wyst?pienia do Prezydenta RP z pro?b? o skierowanie nowej ustawy o ROD do Trybuna?u Konstytucyjnego. Po kilku tygodniach pojawi?o si? orzeczenie Naczelnego S?du Administracyjnego  na temat naszych altan dzia?kowych, które zgodnie z tym orzeczeniem powinny by?  g?ównie obiektem dekoracyjnym. Skutki przyj?cia takiej wyk?adni za obowi?zuj?c?,  dla wszystkich bez wyj?tku dzia?kowców stan? si? katastrof?. Kolejny cios to pismo dyrektora Biura Studiów i Analiz S?du Najwy?szego do RPO w którym zawarty jest zarzut, ?e PZD ma uprzywilejowana pozycj? monopolisty. Na szcz??cie czo?owe autorytety z dziedziny prawa konstytucyjnego wykaza?y, ?e nie jest to zgodne z prawd?. Niestety. Pani RPO kieruje 20  czerwca 2014 roku  list do Pani Wicepremier Rady Ministrów El?biety Bie?kowskiej, w którym powtórzona jest teza, ?e nowa ustawa wprowadza prawny i faktyczny monopol jednej organizacji – Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców.
   Obawy Pani Rzecznik uwa?amy za bezpodstawne. Projekt ustawy by? projektem obywatelskim, popar?o go prawie milion obywateli, nie tylko dzia?kowców. W toku procedowania  w Sejmie poszczególne zapisy by?y wielokrotnie analizowane przez pos?ów, zainteresowane ministerstwa, prawników. Uwzgl?dniono tak?e uwagi wielu ?rodowisk.  Ostatecznie projekt zosta? przyj?ty g?osami 441 pos?ów. Prezydent RP podpisa? ustaw? bez wnoszenia jakichkolwiek uwag. Czy to nie powinno uspokoi? Pani obaw?
   Dzia?kowcy Podlasia oczekuj?, ?e zaniecha Pani dzia?a? szkodz?cym dzia?kowcom – obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. Uwa?amy, ?e najlepszym sposobem pozbycia si? w?tpliwo?ci jest szczegó?owe zapoznanie si? z ustaw? o ROD a poszczególne jej zapisy pozwol? na szybkie i skuteczne przeci?cie dzia?a? podejmowanych przez ?rodowiska, które pod p?aszczykiem troski o konstytucyjno?? ustawy o ROD chc? otworzy? sobie dost?p do terenów zmienionych przez kilka pokole? dzia?kowców  w kwitn?ce ogrody.

 
                  Sekretarz   Konferencji                                Przewodnicz?cy Konferencji 

 

 Posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych ?om?y i Pi?tnicy

Dnia 08 sierpnia 2014 roku w Rodzinnym Ogrodzie Dzia?kowym „ASTER” w ?om?y odby?o si? posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych ?om?y  i Pi?tnicy. W posiedzeniu wzi?? udzia? Prezes Podlaskiego Okr?gowego Zarz?du – Andrzej Bojko oraz dzia?kowcy z ?om?y?skich i pi?tnickich ogrodów.
Dyskusja toczy?a si? wokó?:
? inicjatywy ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” – Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
    niektórych innych ustaw,
? wyst?pienia Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny – Lipowicz do Minister Rozwoju Regionalnego – El?biety
    Bie?kowskiej,
? projektu Statutu PZD.
Dzia?kowcy bardzo pozytywnie odnie?li si? do inicjatywy ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” – Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w zakresie definicji „altanki dzia?kowej” i wynikaj?cych z tego konsekwencji dla u?ytkowników dzia?ek. Wszyscy czynnie w??cz? si? w zbieranie podpisów na listach poparcia dla inicjatywy ustawodawczej.
Drugim tematem poruszanym na spotkaniu by?o wyst?pienie Rzecznika Praw Obywatelskich – Ireny Lipowicz do Minister Rozwoju Regionalnego – El?biety Bie?kowskiej podnosz?ce niekonstytucyjno?? zapisów Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dzia?kowych. W ocenie dzia?kowców, czas obowi?zywania Ustawy jest zbyt krótki, aby mo?na by?o oceni? jej efekty. Uczestnicy bardzo pozytywnie odnie?li si? do wywa?onej odpowiedzi Pani Minister na pismo Pani Rzecznik. Zdanie dzia?kowców zosta?o zawarte          w wyst?pieniu do RPO – Ireny Lipowicz.
Kolejnym punktem posiedzenia by?a dyskusja dotycz?ca projektu Statutu PZD. Niektóre jego zapisy budz? w?tpliwo?ci i wed?ug dzia?kowców wymagaj? doprecyzowania. Wszelkie uwagi do projektu Statutu mog? by? zg?aszane do Podlaskiego Okr?gowego Zarz?du lub bezpo?rednio do Krajowej Rady PZD.
Na zako?czenie wszyscy wyrazili nadziej?, ?e inicjatywy zmierzaj?ce do ochrony dzia?kowców i ogrodów zako?cz? si? powodzeniem.  


 

Pismo Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych ?om?y i Pi?tnicy do Rzecznika  praw  Obywatelskich.


  

KOMUNIKAT 

Na stronie www.pzd.pl uruchomiono specjaln? podstron? po?wi?con? obywatelskiemu projektowi ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN. W zak?adce ALTANY (http://pzd.pl/pzd.pl/altany) dost?pne s? najwa?niejsze dokumenty i informacje dotycz?ce inicjatywy ustawodawczej podj?tej przez dzia?kowców. Obok tekstu projektu ustawy z uzasadnieniem mo?na tam znale?? m.in. materia?y potrzebne do zbierania podpisów, teksty publicystyczne, informacje o doniesieniach prasowych nt. akcji, a tak?e bogat? galeri? historycznych i wspó?czesnych zdj?? altan w ogrodach dzia?kowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony, oraz przesy?ania swoich tekstów i zdj?? na adres:
(altany@pzd.pl).

Pozdrawiamy
Komitet Inicjatywy Ustawodawcze
STOP ROZBIÓRKOM ALTAN 
  

 

 

Analiza wyst?pienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju - 28.07.2014

Pismem z 20 czerwca 2014r. RPO prof. Irena Lipowicz wyst?pi?a do Wicepremier El?biety Bie?kowskiej z pro?b? o zaj?cie stanowiska w sprawie zastrze?e? zg?aszanych do ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych (ROD). Bezpo?rednim powodem tej inicjatywy by?o pismo Dyrektora Biura Studiów i Analiz S?du Najwy?szego z dnia 7 kwietnia 2014r., który - powo?uj?c si? na korespondencj? skierowan? do Pierwszego Prezesa S?du Najwy?szego przez osoby podaj?ce si? za reprezentantów stowarzysze? zrzeszaj?cych dzia?kowców - zwróci? si? do RPO z wnioskiem o zaj?cie stanowiska w sprawie zastrze?e?, co do konstytucyjno?ci nowej ustawy o ROD.

Jakkolwiek w pi?mie RPO brak jednoznacznego stwierdzenia o akceptacji pogl?dów nt. niezgodno?ci z Konstytucj? ustawy o ROD, ogólny jego wyd?wi?k zdaje si? sugerowa?, i? mo?e podziela? przynajmniej cz??? tych zastrze?e?. Niestety sposób zredagowania pisma RPO, jak i Dyrektora BSiASN, znacz?co utrudnia ustalenie ich pogl?dów oraz argumentów maj?cych je uzasadnia?. Wynika to z ogólnego formu?owania tez, czy wr?cz ograniczenia si? (generalnie) do przywo?ywania fragmentów uzasadnienia wyroku Trybuna?u Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt K 8/10 (dotycz?cego ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.) oraz odwo?ania si? do pism skierowanych do Pierwszego Prezesa SN, bez wskazania czy, lub w jakim zakresie, pogl?dy w nich zawarte s? przez nich podzielane. Niniejsze opracowanie stanowi wi?c nie tylko prób? odniesienia si? do zarzutów RPO i Dyrektora BSiASN wobec ustawy o ROD, ale równie? ustalenia ich zakresu. By? mo?e w rzeczywisto?ci zastrze?enia te w ogóle nie wyst?puj?, lub te? maj? rozmiar du?o w??szy.  
Czytaj dalej:
http://pzd.pl/artykuly/13397/59/Analiza-wystapienia-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-do-Ministra-Infrastruktury-i-Rozwoju.html

 

Apel Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie Dni Dzia?kowca

czytaj  Dni Dzia?kowca 2014

 

Zapoznaj si? z nowym numerem Biuletynu Informacyjnego: 

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id13341/Biul-4_2014-poprawiony_(2).pdf 

Wiele ciekawych informacji znajdziesz te? w Informatorze Dzia?kowca: 

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id13340/idzi_siepien2.pdf 

 

 Rzecznik Praw Obywatelskich bada konstytucyjno?? ustawy o ROD. 
      Dzia?ania Pani Rzecznik s? - zdaniem dzia?kowców- kolejnym przyk?adem, ?e dalej szuka si? sposobów na zlikwidowanie ogrodów. Reakcja naszego ?rodowiska to listy, stanowiska i opinie wysy?ane na adres Rzecznika. W?ród nich s? tak?e listy z Podlasia.  


 
Pani prof. Irena Lipowicz

Rzecznika Praw Obywatelskich

 Preambu?a Konstytucji RP:
Pragn?c na zawsze zagwarantowa? prawa obywatelskie, a dzia?aniu instytucji publicznych zapewni? rzetelno?? i sprawno??  poczuciu odpowiedzialno?ci przed Bogiem lub przed w?asnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla pa?stwa oparte na poszanowaniu wolno?ci i sprawiedliwo?ci, wspó?dzia?aniu w?adz, dialogu spo?ecznym oraz na zasadzie pomocniczo?ci umacniaj?cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej t? Konstytucj? b?d? stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbaj?c o zachowanie przyrodzonej godno?ci cz?owieka, jego prawa do wolno?ci i obowi?zku solidarno?ci z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszon? podstaw? Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Art.2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa?stwem prawnym, urzeczywistniaj?cym zasady sprawiedliwo?ci spo?ecznej.

                                                 Szanowna Pani.
 
   Z ogromnym zaskoczeniem spo?eczno?? dzia?kowców przyj??a tre?? wniosku z?o?onego przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Infrastruktury El?biety Bie?kowskiej o w?tpliwo?ciach Pani Rzecznik co do zgodno?ci z Konstytucj?  przepisów nowej  ustawy o ROD. A poniewa?  zarówno Pani jak i wszystkie ?rodowiska, którym istnienie Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych  sp?dza sen z oczu, jak mantr? przytaczacie „niekonstytucyjno??” prawa dzia?kowego, pozwolili?my sobie zacytowa? Konstytucj?. Co prawda, jak dotychczas nikt nie wpad? jeszcze na pomys?, ?e samo  bycie dzia?kowcem jest niekonstytucyjne ale na wszelki wypadek chcemy przypomnie?, ?e ka?dy z nas jest pe?noprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i jako taki ma prawo w pe?ni korzysta? z dobrodziejstw, jakie nios? zapisy Konstytucji.

   Pisz?c ten list pragniemy uzmys?owi? Pani Rzecznik, ?e czujemy si? coraz wyra?niej jako obywatele gorszej kategorii. Nie ma w naszym kraju drugiej grupy spo?ecznej, która by by?a tak systematycznie i zawzi?cie atakowana. Od kilkunastu lat wmawia si? nam, ?e istniejemy wbrew interesom pozosta?ej cz??ci naszego spo?ecze?stwa. Traktuje si? nas gorzej ni? pospolitych przest?pców. Nie mo?emy spokojnie uprawia? naszych dzia?ek. Zamiast leczy? sko?atane nerwy organizujemy pikiety, manifestacje, piszemy petycje, listy, stanowiska. A wszystko po o to, ?eby udowodni? ?e MAMY KONSTYTUCYJNE PRAWO DO PIEL?GNOWANIA NASZYCH DZIA?EK. A prawo to wynika z aktów prawa uchwalonych przez Sejm.

   W zwi?zku z powy?szym prosimy Pani? Rzecznik o podj?cie dzia?a?, które skutecznie ogranicz? ataki na spo?eczno?? dzia?kowców, przywróc? dzia?kowcom i ich bliskim wiar? w sprawiedliwo??, stworz? klimat zaufania do rz?dz?cych, skutecznie zniech?c? tych, dla których pieni?dz jest najwa?niejszym celem i prawem od kolejnych prób odebrania nam dzia?ek. Rozumiej?c, ?e jest Pani rzecznikiem praw wszystkich obywateli a nie tylko niektórych, korzystaj?c z przys?uguj?cych nam praw konstytucyjnych oczekujemy na ustosunkowanie si? do naszego listu.

Z pozdrowieniami od dzia?kowców z Podlasia
i w ich imieniu
cz?onkowie Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD.


Pani prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
 

    Artyku?em „Monopol na dzia?kach ma si? dobrze” zamieszczonym w Rzeczpospolitej oraz listem Pani skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Pani El?biety Bie?kowskiej rozp?ta?a Pani burz? z piorunami w ?rodowisku dzia?kowców. Czytaj?c ten artyku? a nast?pnie list przecierali?my oczy ze zdumienia –  Rzecznik Praw Obywatelskich wyst?puje przeciw dzia?kowcom. Nie do wiary! Przecie? jego zadaniem jest sta? na stra?y praw cz?owieka i obywatela, a wi?c powinien wspiera? dzia?kowców a nie wyst?powa? przeciwko nim. 

   My, dzia?kowcy to w przewa?aj?cej cz??ci emeryci i renci?ci. Utrzymujemy si? ze skromnych rent i emerytur. Spora cz??? nas to równie? osoby bezrobotne, dla których zasi?ek stanowi g?ówne ?ród?o utrzymania. Uprawy na dzia?ce s? sporym dodatkiem do naszych dochodów. Ponadto, praca na dzia?ce daje nam zdrowie, czujemy si? jeszcze potrzebni na tym ?wiecie. Z uwagi na wiek i niewielkie comiesi?czne dochody zaliczamy si? do s?abszej warstwy spo?ecznej, która wr?cz wymaga opieki prawnej.  Tymczasem Pani Rzecznik pod naciskiem ró?nych grup deweloperskich wszczyna kolejn? wojn? dzia?kow?, któr? gn?bieni s? dzia?kowcy od przesz?o 20 lat.

   Ustawa o rodzinnych ogrodach dzia?kowych uchwalona 13 grudnia 2013 roku to nasz ogromny sukces. Pod obywatelskim projektem tej ustawy równie? my z?o?yli?my swoje podpis. Byli?my pewni, ?e w ko?cu b?dziemy w spokoju mogli uprawia? swoje dzia?ki.stawa ta  w pe?ni zabezpiecza nasze prawa, co jest dla nas najwa?niejsze a w zwi?zku z tym jest bardzo korzystna i w pe?ni demokratyczna, zgodna ze wszystkim zasadami zawartymi w Konstytucji RP m.in. z zasad? wolno?ci zrzeszania si?, demokratycznego pa?stwa prawnego i zasad? spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Pani Rzecznik.
Prosimy o  dok?adne wczytanie si? w zapisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku  o rodzinnych ogrodach dzia?kowych i dok?adne przemy?lenie rozwi?za? tam zawartych. Prosimy o wycofanie si? z kolejnej wojny przeciw ogrodom i dzia?kowcom!
Czy Pani Rzecznik nie ma wa?niejszych spraw i problemów  które nale?a?oby rozwi?za?, jak np. prawo do pracy a  narastaj?cy problem bezrobocia w?ród m?odych ludzi,  czy prawo do ?wiadcze? zdrowotnych ludziom umieraj?cym, którzy w kilkuletniej kolejce nie doczekali zabiegów medycznych finansowanych z ich sk?adek przez NFZ?!


Z powa?aniem
cz?onkowie Zarz?du Rodzinnego Ogrodu Dzia?kowego
im. Wojska Polskiego w Bia?ymstoku

 

 

 

 

Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów - 21.07.2014

W pi?tkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukaza?y si? komunikaty informuj?ce o rejestracji przez marsza?ek Sejmu Ew? Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, ?e Komitet od dnia 18 lipca br. mo?e rozpocz?? akcj? zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem  nowelizacji zapisów prawa budowlanego,  który uchroni przed rozbiórk? 900 000 altan w ROD (dowiedz si? wi?cej  na ten temat – link).

Ka?dy mo?e poprze? inicjatyw? PZD

Aby projekt móg? by? rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebra? pod nim nie mniej ni? 100 tys. podpisów w ci?gu 3 miesi?cy. Warunkiem skuteczno?ci przedsi?wzi?cia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osi?gn?? niezb?dna jest mobilizacja nie tylko dzia?kowców, ale tak?e ich rodzin i  przyjació?. Ka?dy pe?noletni obywatel ma prawo z?o?enia podpisu na listach poparcia pod projektem

 Jak zbiera? podpisy w?ród dzia?kowców i sympatyków ruchu dzia?kowego?

Ka?da osoba zbieraj?ca podpisy musi:

1. Zna? najwa?niejsze zasady zbierania podpisów pod projektem, tak by zosta?y spe?nione wszystkie wymogi formalne (pobierz)

2. Mie? ze sob? projekt ustawy (pobierz projekt)

3. Mie? ze sob? listy do zbierania podpisów  (pobierz listy)

Okr?gowy Zarz?d Podlaski PZD w Bia?ymstoku zwraca si? z apelem do  wszystkich Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych i wszystkich cz?onków PZD o czynne w??czenie si? do akcji zbierania podpisów. Jest to przecie? dzia?anie w obronie interesów kazdego dzia?kowca.

 

  Czy wyrok w sprawie altan mo?na lekcewa?y?? - 26.07.2014

Po upublicznieniu informacji o obywatelskiej inicjatywie nowelizacji prawa budowlanego, b?d?cej reakcj? na orzeczenie NSA w sprawie altan, w mediach rozgorza?a dyskusja. Obok g?osów poparcia pojawi?y si? równie? krytyczne, m.in. oceniaj?ce reakcj? dzia?kowców jako zbyt radykaln?. Czy wi?c dzia?kowcom pu?ci?y przys?owiowe nerwy?.
Czytaj wi?cej:
http://pzd.pl/artykuly/13345/59/Czy-wyrok-w-sprawie-altan-mozna-lekcewazyc.html

 

 

Marsza?ek Sejmu zarejestrowa?a Komitet „STOP rozbiórkom altan” - 17.07.2014

16 lipca br. Marsza?ek Sejmu Ewa Kopacz podpisa?a postanowienie o przyj?ciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Teraz Komitet b?dzie musia? og?osi? w ogólnopolskim dzienniku informacj? o nabyciu osobowo?ci prawnej oraz miejscu udost?pnienia projektu ustawy do publicznego wgl?du. Dopiero wtedy b?dzie móg? rozpocz??, kampani? promocyjn? oraz zbieranie podpisów obywateli popieraj?cych ten projekt.


Czego domagaj? si? dzia?kowcy

Projekt nowelizacji ustawy „Prawo budowlane” oraz niektórych innych ustaw jest odpowiedzi? Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców  na kontrowersyjny wyrok Naczelnego S?du Administracyjnego, który pod znakiem zapytania postawi? legalno??, a wi?c i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach dzia?kowych. Wed?ug NSA altanami s? jedynie  a?urowe budowle o lekkiej konstrukcji, których najwa?niejszym celem jest ochrona przed s?o?cem  i deszczem. Patrz?c wi?c na to jak dzi? wygl?da wi?kszo?? z 900 000 altan znajduj?cych si? w ROD, ?atwo mo?na stwierdzi?, ?e na palcach jednej r?ki mo?na policzy? te, które zgodne by?yby z przytoczon? definicj?.

PZD nie czeka biernie

PZD uzna?, ?e nie mo?e biernie czeka? na rozwój wypadków, dlatego postanowi? wzi?? sprawy w swoje r?ce.  Prawnicy PZD  przygotowali projekt nowelizacji zapisów prawa budowlanego,  które obejm? ochron? wszystkie altany w ROD. Jego promocj? b?dzie zajmowa? si? Komitet  Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który zawi?zany zosta? na posiedzeniu KR PZD.

Potrzebujemy poparcia

Aby projekt móg? by? rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebra? pod nim nie mniej ni? 100 tys. podpisów w ci?gu 3 miesi?cy. Warunkiem skuteczno?ci przedsi?wzi?cia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osi?gn?? niezb?dna jest mobilizacja nie tylko dzia?kowców, ale tak?e ich rodzin i  przyjació? Komitet „STOP rozbiórkom altan” wyra?a nadziej?, ?e tak jak dotychczas, sympatycy ruchu dzia?kowego aktywnie w??cz? si? w obron? swoich praw.  

 

 

 

 Studium do poprawki!
   28 czerwca na terenie ROD Relaks w Bia?ymstoku odby?o si? spotkanie dzia?kowców  z przedstawicielami w?adz miasta. Spotkanie zorganizowa? Podlaski Zarz?d Okr?gowy PZD przy wspó?udziale zarz?dów ROD które mog? by? zagro?one cz??ciow? lub ca?kowit? likwidacj? w razie przyj?cia Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia?egostoku w  przedstawionym przez w?adze miasta kszta?cie. Z ponad trzystuosobow? grup? dzia?kowców i mieszka?ców osiedli z którymi s?siaduj? zagro?one ogrody spotkali si?: Zast?pca dyrektora Departamentu Urbanistyki UM  Agnieszka Rzosi?ska  oraz radni Janusz Kochan, Wies?aw Kobyli?ski, Micha? Karpowicz i Miko?aj Mironowicz. Pani Dyrektor stara?a si? przekona? zebranych, ?e zapisy Studium wynikaj? z potrzeb miasta ale w najbli?szych latach nie b?d? skutkowa? likwidacj? ogrodów. Wszyscy obecni na spotkaniu radni zadeklarowali poparcie dla dzia?kowców wskazuj?c jednocze?nie, ?e  w interesie dzia?kowców le?y przekazanie opinii i wniosków pozosta?ym cz?onkom Rady Miasta.
   Dzia?kowcy którzy  zabierali  g?os w dyskusji, pos?uguj?c si? racjonalnymi argumentami pokazali, ?e  projekt Studium w wielu przypadkach opiera si? na niepewnych danych wyj?ciowych, twórcy dokumentu nie uwzgl?dnili skutków ekonomicznych proponowanych rozwi?za?, ?e wi?kszo?? ROD uj?tych w Studium po?o?onych jest na terenach, których struktura geologiczna utrudnia a czasem wr?cz uniemo?liwia realizacj?  sugerowanych inwestycji a spo?eczne  znaczenie ogrodów zupe?nie  pomini?to.  Dzia?kowcy uwa?aj?,  ?e  projekt Studium w obecnym kszta?cie prognozuje dalszy rozwój miasta g?ównie kosztem ogrodów dzia?kowych a proponowane przeznaczenie uzyskanych kosztem ogrodów terenów jest bardzo dyskusyjne i w zwi?zku z tym wymaga on wielu zmian. Zmian, które zapewni? dalsze normalne funkcjonowanie ogrodów.
  Uczestnicy spotkania apeluj? do wszystkich dzia?kowców i mieszka?ców naszego miasta o kierowanie na adres: Departament Urbanistyki UM: ul. dr. l. Bia?ówny 11, 15 - 437 Bia?ystok lub elektronicznie na adres:
du@um.bialystok.pl  do dnia 18 lipca 2014 roku uwag i opinii o projekcie Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia?egostoku.(JS)

 

Wi?cej zdj?? na zak?adce Galeria 

 

 PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Podczas posiedzenia KR PZD, które odby?o si? 26 czerwca br. powo?any zosta? Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawi?zanie podyktowane jest potrzeb? nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 dzia?kowców. 
Zach?camy do zapoznania si? z ca?? informcj?. Znajdziesz j? na:

- http://pzd.pl/artykuly/13190/59/PZD-inicjuje-kolejny-projekt-obywatelski.html 
 

 

 


Komu przeszkadzaj? Rodzinne Ogrody Dzia?kowe?

    W dniu 17 czerwca odby?o si? nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego PZD z udzia?em sze?ciu prezesów ROD po?wi?cone sytuacji Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych po?o?onych w granicach Bia?egostoku. Trwaj?ce od pewnego czasu  prace nad „Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia?egostoku” prowadz? do sytuacji w której z mapy naszego miasta zniknie przesz?o tysi?c ogródków po?o?onych na terenie Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych Piasta Ko?odzieja, Towarzystwa Przyjació? Bia?egostoku, Jutrzenka, Kopernika, Relaks, Mickiewicza i 27 Lipca. 

 

   Twórcy Studium zak?adaj?, ?e na odebranych dzia?kowcom terenach powstan? kolejne obiekty u?yteczno?ci publicznej, nowe osiedla mieszkaniowe i drogi. Ale co to konkretnie b?dzie - nie wiadomo. Wydaje si?, ?e twórcom tego dokumentu przy?wieca idea „ zabierzmy dzia?kowcom ogrody a potem martwmy si? kto, co, po co i za co b?dzie budowa?”. Jeden z uczestników posiedzenia , nawi?zuj?c do symboliki kolorów (ziele? to kolor nadziei) stwierdzi?, ?e w sytuacji kiedy miasto - wbrew powszechnym opiniom - cierpi na brak terenów zielonych likwidowanie kilkudziesi?ciu hektarów zieleni to zabranie mieszka?com naszego miasta nadziei na w miar? czyste powietrze i bardziej przyjazny klimat. 

 

   Nikt z uczestników posiedzenia nie negowa? faktu, ?e Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia?egostoku to wa?ny dokument strategiczny naszego miasta. Ale wszyscy byli zgodni co do tego, ?e nie wolno dopu?ci? do tego aby powsta? kosztem ogrodów dzia?kowych., szczególnie w sytuacji kiedy perspektywy demograficzne i ekonomiczne miasta nie s? okre?lone, a informacje jakie na ten temat maj? mieszka?cy Bia?egostoku w ?adnej mierze nie uzasadniaj? takiego planowania oraz, co najwa?niejsze, miasto nic w zamian nie mo?e zaoferowa? dzia?kowcom.

 

   Uczestnicy posiedzenia zwracaj? si? z apelem do dzia?kowców i wszystkich mieszka?ców Bia?egostoku: Nie pozwólcie na  likwidacj? zielonych p?uc miasta. Nie pozwólcie na odebranie dzia?owcom efektów wielu dziesi?cioleci ci??kiej pracy. 
Realnym i potrzebnym dzia?aniem jest zapoznanie si? z opracowywanym dokumentem i przekazanie swoich opinii na jego temat.  

   O dzia?aniach, jakie musimy realizowa? wspólnie, b?dziemy informowa? na naszej stronie internetowej oraz za po?rednictwem zarz?dów ROD.  

 

                                                                     Uczestnicy posiedzenia

 


 

 

UWAGA DZIA?KOWCY !!!!!

            W dniu 28 czerwca 2014r. o godzinie 11.00 na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia?owego „Relaks ”- Bia?ystok ul. K. Cio?kowskiego 2/5, odb?dzie si? spotkanie dzia?kowców z radnymi  Rady Miasta na temat studium rozwoju miasta Bia?egostoku. Na spotkanie zapraszamy równie? mieszka?ców miasta.

                                   Prezydium Okr?gowego Zarz?d Podlaskiego PZD w Bia?ymstoku.


 


  Jak zapozna? si? ze Studium?

Dokument jest wy?o?ony do publicznego wgl?du do 26 czerwca 2014 r.
w Departamencie
Urbanistyki Urz?du Miejskiego ul. dr. l. Bia?ówny 11, pokój 208 (II pi?tro) w godzinach:

- poniedzia?ek - 8.00-17.00

- wtorek-pi?tek - 7.30-1 5.30

Projekt dost?pny jest tak?e na  stronie internetowej www.bip.bialystok.pl

Uwagi i opinie  do projektu Studium prosimy  zg?asza? do 18 lipca 2014 r.

- pisemnie (na adres Departamentu Urbanistyki UM: ul. dr. l. Bia?ówny 11,
  15 - 437 Bia?ystok)

- ustnie (do protoko?u)

- elektronicznie na adres: du@um.bialystok.pl

Klikaj?c na: druk opinii znajdziesz formularz który - po wydrukowaniu i wype?nieniu - mo?esz wys?a? na jeden z podanych wy?ej  adresów. 

 

 


Zapoznaj si? z uwagami Prezydium OZP PZD  do projektu studium ( zmiany studium ) uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia?egostoku klikajac na uwagi do studium

 

 

 

Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD  znajduj? si? wa?ne komunikaty. Zapoznaj si? z nimi. 

Informator dzia?kowca  http://pzd.pl/artykuly/13136/59/Najnowszy-numer-Informatora-dzialkowca.html

 

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie prac nad statutem  z dnia 12.06.2014 http://pzd.pl/artykuly/13116/114/Komunikat-w-sprawie-prac-nad-statutem-PZD.html

 

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywaj?cych si? w ROD zebra? wszystkich dzia?kowców  http://pzd.pl/artykuly/13112/114/Komunikat-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-odbywajacych-sie-w-ROD-zebran-wszystkich-dzialkowcow.html

 

Komunikat KR PZD w sprawie nowych zasad wywozu ?mieci z terenów ROD http://pzd.pl/artykuly/13080/114/Komunikat-KR-PZD-w-sprawie-nowych-zasad-wywozu-smieci-z-terenow-ROD.html

 

Powierzchnia altan w przepisach prawa od momentu powstania Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców po dzie? dzisiejszy http://pzd.pl/artykuly/12985/108/Powierzchnia-altan-w-przepisach-prawa-od-momentu-powstania-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-po-dzien-dzisiejszy.html

 

Krajowa Rada PZD wyda?a ulotk? „Razem czy osobno?” - 16.06.2014

Po wej?ciu w ?ycie nowej ustawy dzia?kowcy stan?li przed dylematem: pozosta? w PZD czy od??czy? ogród i powo?a? lokalne stowarzyszenie. Obecnie w rodzinnych ogrodach dzia?kowych odbywaj? si? zebrania podczas których dzia?kowcy podejmuj? t? wa?n? decyzj?.
Aby przybli?y? u?ytkownikom dzia?ek w ROD korzy?ci jakie niesie za sob? pozostanie w Polskim Zwi?zku Dzia?kowców, Krajowa Rada PZD wyda?a ulotk?, w której przypomina jak wiele dotychczas uda?o si? osi?gn?? dzi?ki temu, ?e dzia?kowcy pozostali razem.

Niekwestionowanym sukcesem wszystkich dzia?kowców jest z pewno?ci? nowa ustawa o ROD, która jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów. Jej uchwalenie by?o mo?liwe w?a?nie dzi?ki temu, ?e milion dzia?kowców razem walczy? o zachowanie jej zapisów. Na przestrzeni wielu lat PZD  wypracowa? tak?e skuteczne systemy: organizacyjny, prawny, o?wiatowy, inwestycyjny i ksi?gowy.  Zwi?zek zapewnia równie? ogrodom wsparcie organizacyjne i finansowe, skutecznie broni je przed likwidacj?. Dzi?ki temu, ?e w sk?ad organizacji wchodzi blisko milion cz?onków, gwarantuje to obni?enia kosztów utrzymania ROD.


Dotychczasowy systemy dzia?ania ogólnopolskiej organizacji PZD wypracowany zosta? na przestrzeni wielu lat i skutecznie sprawdza si? do dnia dzisiejszego. Czy wi?c warto zmienia? co?, co sprawnie funkcjonuje? Na to pytanie musz? odpowiedzie? sobie sami dzia?kowcy. Pomocna w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie b?dzie z pewno?ci? ulotka  „Razem czy osobno”, która zosta?a wys?ana do wszystkich Okr?gowych zarz?dów i rodzinnych ogrodów dzia?kowych. Po ulotk? ka?dy dzia?kowiec powinien zg?osi? si? do zarz?dów swojego ogrodu.

Ulotka jest te? do pobrania w wersji elektronicznej z naszej strony internetowej
Kliknij na ulotka

                    

 

„Ogródki dzia?kowe s? przysz?o?ci? miast”

"Tereny ogrodów dzia?kowych to strategiczne dla miasta przestrzenie, które nale?y nie tylko zachowywa?, ale tak?e rozwija?, promuj?c i upowszechniaj?c miejskie ogrodnictwo" - pisze w li?cie do redakcji "Gazety Wyborczej" dr Krzysztof Herman, architekt krajobrazu, prezes Mazowieckiego Oddzia?u Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. 

Kliknij, by przeczyta? ca?y tekst
 http://pzd.pl/artykuly/13042/59/Ogrodki-dzialkowe-sa-przyszloscia-miast.html

   

Stanowisko       
Okr?gowego Zarz?du Podlaskiego  PZD w Bia?ymstoku.

    Kolejny raz spotkali?my si? na obradach Zarz?du Okr?gu i podobnie jak poprzednio , zas?u?eni dzia?acze naszego Stowarzyszenia Ogrodowego pytaj? kierownictwo Zarz?du: czy wreszcie Pan Prezes  Zwi?zku Miast Polskich –Ryszard Grobelny – Prezydent  Poznania  da nam spokój i pozwoli na spokojne prowadzenie podlaskich ogrodów dzia?kowych.

      Odpowied? brzmi: nie.  Z M P  intensywnie szuka sposobu na nowelizacj?  naszej dobrej Ustawy z 13 grudnia 2013r. w której chce zapisa? korzystne sobie zmiany.

       My mówimy stanowczo nie takim pomys?om. Jeste?my ?wiadomi tego, i? po raz pierwszy w historii – Polski Parlament tak? ogromn? wi?kszo?ci?  g?osów uchwali? obywatelski  projekt ustawy w oczekiwanym przez wszystkich dzia?kowców kszta?cie.

       Zapisów naszej  ustawy b?dziemy broni? na wszystkie mo?liwe sposoby. Przyk?ady takiej postawy prezentowali?my w przesz?o?ci – i jeste?my zdeterminowani czyni? tak dale,j bo  dzia?kowcy zas?u?yli na przyjazne nam zapisy  prawne. Zapisy,  które –mamy nadziej?- pozwol? spokojnie ?y?, pracowa? i wypoczywa? na naszych ukochanych dzia?kach.

                                              Podpisy 25 obecnych cz?onków Zarz?du Okr?gu Podlaskiego.

Bia?ystok,  29. 05.2014r.

    

 

W najnowszym numerze "Informatora dzia?kowca" mo?na znale?? m.in. informacje na temat trwaj?cyh w KR PZD pracach nad nowym Statutem, wyroku NSA w sprawie altan, nowej broszurze wydanej przez KR PZD „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”  jak równie? porady ogrodnicze, które mog? okaza? si? bardzo pomocne podczas wiosennych prac na dzia?kach. Przeczytaj! Warto!

http://pzd.pl/artykuly/12998/98/Najnowszy-numer-Informatora-dzialkowca.html 

Do Okr?gowych Zarz?dów oraz rodzinnych ogrodów dzia?kowych w najbli?szych dniach trafi najnowszynumer "Biuletynu Informacyjnego", w którym zamie?cili?my m.in. informacje na temat nowych konkursów dla dzialkowców i ogrodów,  zweryfikowany Regulamin Post?powania Komisji Rozjemczych, listy w?odarzy miast w sprawie kontrowersyjnej propozycji ZMP oraz komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszcze? do ROD im. 23 lutego w Poznaniu. Zach?camy do lektury 

http://pzd.pl/artykuly/12999/96/Najnowszy-numer-Biuletynu-Informacyjnego.html 

 

Obradowa?a Krajowa Rada PZD - 28.05.2014

W dniu 27 maja 2014 r. odby?o si? XX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczy? Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu, poza cz?onkami Krajowej Rady udzia? wzi?li cz?onkowie zespo?u doradców Komisji Statutowej oraz dyrektorzy i kierownicy biur okr?gowych zarz?dów PZD.  
   Poni?ej podajemy linki do pe?nej informacji o problemach poruszanych w trakcie posiedzenia.

- Obradowa?a Krajowa Rada PZD http://pzd.pl/artykuly/13029/59/Obradowala-Krajowa-Rada-PZD.html

   - Stanowisko KR PZD w sprawie prac na statutem Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców http://pzd.pl/artykuly/13031/59/Stanowisko-KR-PZD-w-sprawie-prac-nad-statutem-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow.html 

 - Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji prawnych dotycz?cych budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów dzia?kowych http://pzd.pl/artykuly/13032/59/Stanowisko-KR-PZD-w-sprawie-regulacji-prawnych-dotyczacych-budownictwa-na-terenie-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych.html

 

Trwaj? prace nad nowym Statutem - 24.04.2014

W Krajowej Radzie PZD trwaj? intensywne prace nad nowym statutem. W dniu 24 kwietnia odby?o si? posiedzenie zespo?u doradczego, sk?adaj?cego si? z prawników zwi?zkowych, który zosta? powo?any przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem okre?lonym w uchwale KR PZD). Zadaniem zespo?u jest wsparcie dzia?a? komisji powo?anej przez Krajow? Rad? PZD, która ma opracowa? ostateczn? wersj? tego dokumentu.

Obradom przewodniczy? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podkre?li?, ?e najwa?niejszym celem zespo?u powinno by? opracowanie statutu, który b?dzie odpowiada? na potrzeby dzia?kowców i pomo?e im w sprawnym prowadzeniu ogrodów. „Wszystkie propozycje zmian b?d? musia?y zosta? szeroko skonsultowane z dzia?kowcami, dzi?ki czemu b?dziemy wiedzieli,  jakie s? ich oczekiwania. Konsultacje s? konieczne do tego, by pozna? ró?ne punkty widzenia. Musimy stworzy? dokument, który pozostanie w zgodzie z now? ustaw? o ROD i ustaw? o stowarzyszeniach” – mówi? prezes PZD.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali, ?e wiele zagadnie? jest trudnych, dlatego wymagaj? one szerokiej i dog??bnej analizy. Uznali równie?, ?e nie nale?y przeci?ga? prac nad statutem, dlatego powinien on zosta? przyj?ty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.

Obecnie dzia?kowcy funkcjonuj? w oparciu o zweryfikowany statut, z którego mo?na by?o jedynie „koliduj?ce” z now? ustaw? zapisy wykre?li?, a nie dopisywa? nowe. 

 

 

List uczestników walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego  Ogrodu Dzia?kowego im. Wojska Polskiego w Bia?ymstoku do Prezesa Zwi?zku Miast Polskich.


Pan Ryszard Grobelny
Prezes Zwi?zku Miast Polskich
Pozna?

   Szanowny Panie Prezesie.
     Cz?onkowie Rodzinnego Ogrodu Dzia?kowego im. Wojska Polskiego w Bia?ymstoku, uczestnicz?cy w dniu 12 kwietnia 2014r. w walnym zebraniu sprawozdawczym stanowczo protestuj? przeciwko kolejnej próbie destabilizacji statusu prawnego rodzinnych ogrodów dzia?kowych, jak? podj?? kierowany przez Pana Zwi?zek Miast Polskich.  Pismo  z dnia 20 grudnia 2013 r. z jakim Pan, jako Prezes Zwi?zku Miast Polskich, wyst?pi? do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych do Trybuna?u Konstytucyjnego, traktujemy jako kontynuacj? dzia?a?, jakie podejmowa?y przez szereg lat ?rodowiska zainteresowane przej?ciem gruntów u?ytkowanych przez Polski Zwi?zek Dzia?kowców.

   Analiza prawna tre?ci zawartych w tym pi?mie, opracowana na potrzeby PZD przez radc? prawnego Bart?omieja Piecha oraz argumentacja przytaczana w listach, wyst?pieniach i apelach kierowanych przez dzia?kowców do ZMP zawieraj? - mi?dzy  innymi -  przypomnienie, ?e  ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku by?a w trakcie powstawania wielokrotnie konsultowana z samorz?dami gmin i powiatów. O zgodno?ci zapisów ustawy obywatelskiej z Konstytucj? wypowiada?y si? autorytety prawne. Dlatego te? , naszym zdaniem, niepowa?ne i zarazem niepokoj?ce jest po zaledwie dwu dniach od momentu wej?cia ustawy w ?ycie, negowanie s?uszno?ci jej zapisów. Czy nie lepiej zamiast prób podwa?ania konstytucyjno?ci aktualnych zapisów ustawy o ROD zacz?? my?le? jak wspólnie, dzia?kowcy i samorz?dowcy mog? – przyk?adowo - poprawi? stan ?rodowiska naturalnego? Czy normalnym jest zmuszanie dzia?kowców do postrzegania w?adz samorz?dowych jako przeciwników?

Tre?? niniejszego listu zosta?a przyj?ta przez uczestników zebrania jednog?o?nie.

                                                                        W imieniu dzia?kowców

                               Prezes ROD                                                                   Przewodnicz?cy zebrania
                           Jadwiga Bogucka                                                                          Janusz Szl?zak 

Bia?ystok, 12 kwietnia 2014 roku.


 WIOSENNY FESTYN OGRODNICZY. 

 

 

   5 kwietnia w Bia?ymstoku odby? si? Wiosenny Festyn  Ogrodniczy. Festyn zorganizowa?a Spó?dzielnia Mieszkaniowa Zach?ta wspólnie z Okr?gowym Zarz?dem Podlaskim PZD. W zamy?le organizatorów mia? on przybli?y? mieszka?com miasta problematyk? ogrodnictwa dzia?kowego, umo?liwi?  dotarcie do poradnictwa specjalistycznego, u?atwi? zakup  nasion warzyw i kwiatów a tak?e krzewów i drzew owocowych i ozdobnych. Porad ogrodniczych udzielali instruktorzy krajowi spo?ecznej s?u?by instruktorskiej: Czes?aw Kryszkiewicz, Dionizy Ko?ecki i Jan Jarecki.  Na stoisku Okr?gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej mo?na si? by?o dowiedzie? jak i czym zasila? gleb? w sk?adniki niezb?dne do prawid?owego rozwoju ro?lin oraz jak  chroni? ro?liny przed chorobami i szkodnikami. Rodzinne Ogrody Dzia?kowe Piasta Ko?odzieja i 27 Lipca pokaza?y swój dorobek a ich przedstawiciele opowiedzieli o korzy?ciach, jakie dzia?kowcom przynosi mo?liwo?? obcowania z  przyrod?.

  Dla dzieci przewidziano wyst?p Teatru pod Orze?kiem, który pokaza? „Kuk?? z wiejskiego podwórza” – inscenizacj? w której bohaterami s? kukie?ki warzyw i owoców. W stoisku plastycznym najm?odsi, pod kierunkiem instruktorów Domu Kultury Zach?ty, uczyli si? jak z kolorowych papierów i bibu?ek wyczarowa? wiosenne kwiaty. Nie zabrak?o te? stoisk z miodami, s?odyczami, drewnianymi ptaszkami i kosmetykami. Wiosenn? atmosfer?, s?oneczn? lecz niezbyt ciep??, podgrzewa? zespó? muzyczny „To i Owo”.

   Nad przebiegiem festynu czuwali: kierownik Domu Kultury „Zach?ta” pani mgr Agata Bernadeta Michnowska oraz pan dr Stanis?aw Dworakowski instruktor ds. ogrodnictwa OZP PZD. (JS)

Zdj?cia z festynu znajdziesz w Galerii.

STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie inicjatywy Zwi?zku Miast Polskich dotycz?cej nowelizacji ustawy o ROD

      Uchwalenie ustawy o ROD jest jednym z najwi?kszych osi?gni?? nie tylko w historii ruchuogrodnictwa dzia?kowego, ale równie? budowania nowoczesnego spo?ecze?stwa obywatelskiego w  Polsce. Ustawa ta cieszy si? nie tylko poparciem samych dzia?kowców, ale równie? wi?kszo?ci samorz?dów lokalnych, na terenach których funkcjonuj? ROD. Warto podkre?li?, ?e samorz?dowcy stanowili równie? znacz?c? grup? w?ród blisko miliona osób podpisanych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Dowodzi to, ?e ustawa, której rozwi?zania wypracowano w trakcie szerokiego dialogu, pogodzi?a interesy samorz?dów, jako w?a?cicieli terenów, z  konieczno?ci?poszanowania praw dzia?kowców, gospodaruj?cych na nich od pokole?.

        W tej sytuacji inicjatywa ZMP, najwi?kszej organizacji zrzeszaj?cej samorz?dy miejskie w Polsce, która zakwestionowa?a ustaw? niemal?e w dniu jej wej?cia w ?ycie, jest ca?kowicie niezrozumia?a. Zw?aszcza ?e pogl?dy forsowane przez ZMP, nie s? reprezentatywne na tle  stanowisk zajmowanych w tej sprawie przez w?adze miast, cz?onków tej organizacji. Jak wskazuj? do?wiadczenia z codziennej wspó?pracy ogrodów z samorz?dami lokalnymi, jak równie? oficjalne wyst?pienia licznej grupy prezydentów i burmistrzów miast, zdecydowana wi?kszo?? z nich ocenia now? ustaw? bardzo pozytywnie. St?d podejmowanie inicjatyw wytwarzaj?cych w opinii publicznej wra?enie konfliktu na tle rozwi?za? zawartych w ustawie jest bezpodstawne.

      Prezydium KR PZD, po zapoznaniu si? z argumentacj? ZMP przedstawian? na poparcie wyst?pienia o zmian? ustawy o ROD, uznaje j? za nieprzekonuj?c?, a wr?cz b??dn?. Wysuwanieprzez ZMP takich wniosków, bez pog??bionej analizy prawnej oraz praktycznych do?wiadcze? w stosowaniu ustawy, jest dzia?aniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosfer? konfrontacji, wzbudzaj?c olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach.

      Prezydium KR PZD pragnie podkre?li?, ?e PZD, jako najwi?ksza w Polsce organizacja zrzeszaj?ca dzia?kowców, jest gotów do podj?cia natychmiastowego dialogu i wspó?pracy ze ZMP. Uznajemy, ?e na pocz?tkowym etapie wdra?ania ustawy, zamiast postulowania jej "nowelizacji, w?a?ciwym dzia?aniem jest wypracowanie i wdro?enie porozumienia, które pozwoli na stosowanie zapisów ustawy zgodnie z jej duchem, tj. z uwzgl?dnieniem interesów zarówno miast, jak i ich mieszka?ców korzystaj?cych z dzia?ek rodzinnych. Wierzymy, ?e podj?cie przez ZMP tej inicjatywy pozwoli wypracowa?, na gruncie obowi?zuj?cej ustawy, takie zasady wspó?dzia?ania, które b?d? s?u?y?y, tak miastom, jak i dzia?kowcom. Rozwi?zanie to zdecydowanie lepiej przys?u?y si? do osi?gni?cia celu, jaki deklaruje ZMP, tj. pogodzenia rozwoju miast z zachowaniem ogrodów dzia?kowych, ni? dalsze eskalowanie konfliktu z milionowym ?rodowiskiem polskich dzia?kowców zaniepokojonych kolejn? prób? podwa?ania ustawy chroni?cej prawa ich rodzin.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWI?ZKU DZIA?KOWCÓW

 Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

  

Bia?ystok, dn.  18 marca 2014

                                                                            Zarz?dy ROD  

   W nawi?zaniu do Apelu OZP PZD, który zamieszczamy poni?ej, uprzejmie prosz? o podejmowanie przez Walne Zebrania Sprawozdawcze uchwa?, stanowisk b?d? wyst?pie? do Zwi?zku Miast Polskich i osobi?cie do Prezesa ZMP p. Ryszarda Grobelnego wyra?aj?cych dezaprobat? dzia?kowców wobec poczyna? ZMP w stosunku do nowej ustawy o ROD.   

Adres: 
Zwi?zek Miast Polskich 
     ul. Robocza 42  
    61-517 Pozna? 
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl  

                                                                Prezes OZP PZD 

                                                              /-/ mgr Andrzej Bojko 


  

 

A P E L

OKR?GOWEGO  ZARZ?DU  PODLASKIEGO

POLSKIEGO  ZWI?ZKU  DZIA?KOWCÓW 

W  BIA?YMSTOKU

DO  ZARZ?DÓW   ROD 

            Zwracamy si?  z kolejn?  pro?b? do aktywu Rodzinnych Ogrodów  Dzia?kowych o podejmowanie  uchwa?, wyst?pie? i stanowisk  wyra?aj?cych  dezaprobat?  dla  poczyna?  Zwi?zku  Miast  Polskich  i   jego  Prezesa  Pana  Ryszarda  Grobelnego.  Przez  kilka  ostatnich  dni  organizacja  ta  kierowa?a  apele  do  Pana  Prezydenta  RP  o rozwa?enie  mo?liwo?ci  skierowania  nowej  ustawy  o  ROD  do  Trybuna?u  Konstytucyjnego.

            To  okaza?o  si?  ma?o  prawdopodobne  i  nieskuteczne, wi?c  Pan  Ryszard  Grobelny  i  jego  zausznicy  wpadli  na  inny  pomys?  -  rozpocz?cie  rozmów  z  PZD  na  temat  nowelizacji  ustawy  o  ROD  z  13  grudnia  2013r. Ka?dy  rozs?dny  dzia?kowiec  wie  czym  mo?e  sko?czy?  si?  takie  dzia?anie  Zwi?zku Miast  Polskich.

            Dlatego  zwracamy  si?  do  aktywu  ogrodowego  z  tym  w?a?nie  apelem  o  jedno??   w  dzia?aniu    w  naszej  wspólnej  sprawie.  Dobr?  okazj?  s?  ku  temu  Walne  Zebrania  Sprawozdawcze,  poka?my  nasz?  si??  i  nie  dajmy  odebra?  sobie naszej  nowej  ustawy  o  ROD,  która   jest  sukcesem   ogrodnictwa  dzia?kowego  w  Polsce.         

 

                                                                               Cz?onkowie i  sympatycy

                                                                               Okr?gowego  Zarz?du PZD

                                                                                        w  Bia?ymstoku 

 

Listy i stanowiska wysy?amy na adres: biuro@zmp.poznan.pl 

 

Na stronie internetowej KR PZD znajdziesz:

Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014  
http://pzd.pl/artykuly/12477/59/Biuletyn-Informacyjny-Nr-2-2014.html  

Bie??cy Informator Dzia?kowca 
http://pzd.pl/artykuly/12383/59/Informator-dzialkowca.html 

    

 

List Zwi?zku Miast Polskich do Prezesa Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców. Przeczytaj!

 http://pzd.pl/artykuly/12471/59/List-Zwiazku-Miast-Polskich-do-Prezesa-PZD.html  

 

 Prezydium KR PZD og?osi?o informacje o  konkursach w 2014 roku. 

   1. http://pzd.pl/artykuly/12455/59/Konkurs-krajowy-na-Wzorowa-Dzialke-2014r.html 

   2. http://pzd.pl/artykuly/12456/59/Konkurs-krajowy-Rodzinny-Ogrod-Dzialkowy-
       Roku-2014.html
  

 

Poznajemy nowe prawo dzia?kowe. 

Na na stronie KR PZD umieszczona jest nowa zak?adka - „W SPRAWIE USTAWY. Dzia?kowcy pytaj?, a prawnicy Zwi?zku odpowiadaj?”, w której to publikowane b?d? odpowiedzi prawników KR PZD i OZ  na najcz??ciej zadawane przez dzia?kowców pytania, dotycz?ce nowej ustawy oraz Regulaminu ROD. Poni?ej zamieszczamy link do zak?adki.

http://pzd.pl/artykuly/12439/114/W-SPRAWIE-USTAWY-Dzialkowcy-pytaja-a-prawnicy-Zwiazku-odpowiadaja.html  

 

Wa?ne!
Na stronie KR PZD znajduj? si? dokumenty, które s? niezb?dne do poprawnego przeprowadzenia zebra? wszystkich dzia?kowców, które musz? odby? si? do stycznia 2015r. we wszystkich rodzinnych ogrodach dzialkowych. Znajdziesz je pod adresem:
http://pzd.pl/artykuly/12410/114/Dokumenty-do-pobrania-na-zebrania-dzialkowcow.html

                 Pan Ryszard Grobelny
             Prezes ZMP 
             Prezydent Poznania

                                               S TA N O W I S K O
Szanowny Panie Prezesie ZMP.

           Na ka?dej z czterech rejonowych narad z Prezesami ROD, Cz?onkami ZO i Przewodnicz?cymi Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych prowadzonych w Okr?gu Podlaskim, w których uczestniczy?o 200 osób aktywu ogrodowego, poruszano spraw? stanowiska Zwi?zku Miast Polskich. Dyskutanci podkre?lali , i? niech?? Zwi?zku do ogrodów dzia?kowych nie jest zjawiskiem nowym.

           Zaskakuj?ce jest jednak to, i? cz??? prezydentów i burmistrzów, wchodz?cych w sk?ad ZMP, wcze?niej podpisa?a si? pod Obywatelskim projektem ustawy o ROD. Do nich nale?y ich Prezes, Pan prezydent Poznania – Ryszard Grobelny. Co si? takiego sta?o , ?e nagle chce Pan pogrzeba? potrzeby miliona dzia?kowców i pi?ciu tysi?cy stowarzysze? ogrodowych . Nie rozumiemy motywów Pa?skiego dzia?ania ,oburza nas ta marionetkowa postawa.

             Nabieramy przekonania, i? wybra? Pan bogatsz? organizacj?, której udzielone poparcie ma g??bsze uzasadnienie. My si? tego nie boimy , podkre?lali dyskutanci – czo?owy aktyw podlaskich ogrodów. Tylko dlaczego nie mo?emy wreszcie ?y? spokojnie , a musimy dalej walczy?: Nie mo?emy pozwoli? , by zaprzepaszczony zosta? nasz dotychczasowy dorobek poprzez jeden list przes?any do prezydenta R.P .

              Uczestnicy narad szkoleniowych twierdzili , i? ruch dzia?kowy, podczas ostatniej batalii o swoje prawa, wzmocni? si? i zintegrowa?. Stanowimy jednolit? – licz?c? si? si?? , która da o sobie zna? w nadchodz?cych wyborach samorz?dowych , dotyczy to równie? Poznania. 

 

                   Podpisali
                   wszyscy uczestnicy narad szkoleniowych
                    w  Okr?gu Podlaskim PZD.

                   

  Bia?ystok 27.02.2014r.

 

Stanowisko KR PZD w sprawie relacji medialnych dotycz?cych wej?cia w ?ycie nowej ustawy o ROD (czytaj)  


Stanowisko KR PZD w sprawie zagro?e? powsta?ych po wej?ciu w ?ycie nowej ustawy o ROD (czytaj)


Jest ju? najnowszy numer Informatora dzia?kowca (czytaj)

 

 

 Narada szkoleniowa w ?om?y

                W dniu 21 lutego br odby?a si? narada prezesów ROD z rejonu ?om?y?skiego maj?ca na celu wdra?anie nowej ustawy dzia?kowej w codziennej pracy administracyjnej i organizacyjnej w ogrodach. Z informacji podawanych przez aktyw wynika, ?e ustawa cieszy si? du?ym zainteresowaniem i poparciem  dzia?kowców, którzy nie maj? zamiaru opuszczania naszej organizacji. Uczestnicy spotkania zredagowali list do przewodnicz?cego Zwi?zku Miast Polskich -Prezydenta Poznania, w którym wyra?aj? swoj? opini? o próbie podwa?enia zgodno?ci naszej ustawy z konstytucj?.  Nale?y podkre?li?, ?e wydarzenia ostatnich 2-ch lat jeszcze bardziej zintegrowa?o ?rodowisko ?om?y?skich dzia?kowców z  PZD.

W za??czeniu tekst listu wys?anego do Prezydenta Poznania.

 


  

            ?om?a, 21.02.2014 r. 

                                                                                 Pan Ryszard Grobelny

                                                                                 Prezydent Poznania.

  Szanowny Panie Prezydencie.

Aktyw Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych z rejonu ?om?y?skiego, zgromadzony w dniu   21 lutego br. na naradzie maj?cej na celu wdra?anie  ustawy z dnia 13.12. 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych, zosta? poinformowany o li?cie wys?anym do Prezydenta RP przez Zwi?zek Miast Polskich, w którym podwa?a si? zgodno?? z konstytucj?  tej ustawy.

Pami?tamy o poparciu, jakiego udzieli? Pan i inni prezydenci i burmistrzowie zrzeszeni w ZMP dla obywatelskiego projektu ustawy. By?o ono wa?nym argumentem w  walce o nowy kszta?t ustawy. Dlatego bardzo zdziwi?o nas, ?e pod listem, w którym mowa o niekonstytucyjno?ci ustawy znajduje si? Pana podpis. Byli?my przekonani, ?e popiera Pan potrzeby dzia?kowców i idee zwi?zku. Zmiana stanowiska jest dla nas niejasna i oburzaj?ca. Nie rozumiemy motywów tak chwiejnej postawy.

        Ruch dzia?kowy, podczas dwuletniej batalii o swoje prawa, wzmocni? si? i zintegrowa? jak nigdy dot?d. B?dziemy z uwag? przygl?da? si? poczynaniom  wszystkich przedstawicieli w?adz lokalnych i podczas wyborów samorz?dowych odp?acimy pi?knym za nadobne. Prosz? nam wierzy?, to samo uczyni? dzia?kowcy w Poznaniu jak i w innych miastach polskich.   

                                                                                     Podpisy uczestników spotkania

 

STANOWISKO     
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWI?ZKU DZIA?KOWCÓW
z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wyst?pienia Zwi?zku Miast Polskich do Prezydenta R P o skierowanie ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych do Trybuna?u Konstytucyjnego

    Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu si? z wyst?pieniem skierowanym do Prezydenta R P przez Prezesa ZMP Pana Ryszarda Grobelnego, w którym ZMP wnioskuje o skierowanie ustawy o ROD do TK, stwierdza, i? inicjatywa ta jest dzia?aniem nieuzasadnionym i szkodliwym spo?ecznie. Podwa?anie kompromisowych rorwi?za? zawartych w ustawie o ROD uznajemy za kolejny przejaw aktywno?ci ?rodowisk d???cych do odebrania dzia?kowcom ustawowych gwarancji ich praw i usuni?cia ich z terenów u?ytkowanych przez ich rodziny od pokole?. (czytaj wi?cej )


Analiza
wyst?pienia Prezesa Zwi?zku Miast Polskich do Prezydenta RP
w sprawie skierowania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych do Trybuna?u Konstytucyjnego

Przedmiot analizy

       Pismem z dnia 20 grudnia 2013 r. Ryszard Grobelny jako Prezes Zwi?zku Miast Polskich wyst?pi? do Prezydenta RP z wnioskiem o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych (Urod) do Trybuna?u Konstytucyjnego. Przedmiotowe wyst?pienie nie wskazywa?o konkretnego zapisu ustawy o ROD, ani nie zawiera?o ?adnego konkretnego argumentu na poparcie postulatu skierowania ustawy do TK. ZMP ograniczy? si? jedynie do przywo?ania wcze?niejszych orzecze? TK dotycz?cych ustaw reguluj?cych funkcjonowanie ogrodów dzia?kowych w kontek?cie ochrony praw maj?tkowych gmin oraz odwo?a? si? do stanowiska ZMP z dnia 7 pa?dziernika 2013 r., skierowanego do Sejmu podczas prac nad ustaw? o ROD oraz opinii z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustawy o ROD sporz?dzonej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. (czytaj wi?cej ).

 

 

Nie wszystkie miasta wchodz?cee w sk?ad Zwi?zku Miast Polskich  s? negatywnie ustosunkowane do nowej ustawy o ROD. Oto przyk?ady:  

Miasto Kielce, jako jedno z miast cz?onkowskich Zwi?zku, z ca?? pewno?ci? nie jest tym, które uznaje, ?e przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych z 13 grudnia 2013r . stoj?
w opozycji do praw w?a?cicielskich gmin o do terenów zaj?tych pod ROD. (czytaj wi?cej)

 


(Gminy K?ODZKO, MI?DZYLESIE I NOWA RUDA): 

 W zwi?zku z wyst?pieniem z dnia 20 grudnia 2013 roku skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skierowania do Trybyna?u Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych chcieliby?my przekaza?, jako cz?onkowie Zwi?zku,
stanowisko odmienne od zawartego w wystapieniu. (czytaj wi?cej).


W DZIENNIKU GAZETA PRAWNA Z 2014.02.05  ukaza?y si? artyku?y dotycz?ce ROD.

Pami?tajmy o ogródkach
Zofia Jó?wiak

redaktor prowadz?cy

   Pi?? tysi?cy ogrodów, czyli statystycznie po dwa na gmin?. Prawie milion dzia?ek, a wi?c i pot??ny elektorat, który trudno pomin?? zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorz?dowych.Trudno si? wi?c dziwi?, ?e z batalii o ogródki to raczej dzia?kowcy wyszli zwyci?sko. Ale wbrew licznym komentarzom uwa?am, ?e to równie? zwyci?stwo dla miast i gmin.

  Przede wszystkim dlatego, ?e trudno b?dzie dzia?ki zlikwidowa?. Bo gdy spojrzymy z perspektywy ciut szerszej ni? bie??ce k?opoty finansowe, które da?oby si? za?ata?, sprzedaj?c atrakcyjny kawa?ek gruntu deweloperom, to mamy same zyski Zdrowie, ?wie?e powietrze niewielkim kosztem, bez dodatkowych nak?adów bud?etowych, a i rodzinom produkuj?cym w?asne owoce, kwiaty i warzywa co? w kieszeni zostanie. Spo?ecze?stwo nam si? przecie? starzeje. Na emerytur? odchodz? w?a?nie najliczniejsze roczniki, te z lat 50. Emerytury maj? coraz mniejsze, nie tylko z powodu reformy i likwidacji OFE. Wi?kszo?ci dzisiejszych 50-60-latków przemiany gospodarcze nie przysporzy?y finansowych sukcesów. Na nie za?apali si? o dekad? m?odsi Upadaj?ce zak?ady pracy, wysokie bezrobocie spowodowa?y, ?e i tak niskie ?wiadczenia s? jeszcze ni?sze ze wzgl?du na lata przerw w pracy. Trudno wi?c liczy?, ?e nasi emeryci, tak jak np. niemieccy, turystycznie podbij? ?wiat. Raczej zostan? w kraju. Ale b?d? zdrowsi, czyli tak?e ta?si dla samorz?dów, gdy ten czas sp?dz? aktywnie  na dzia?kach, a nie le??c przed telewizorem. Wiem, mogliby uprawia? te dzia?ki na peryferiach, nie np. w Warszawie na Mokotowie lub na Saskiej K?pie. Te warte miliony, a mo?e nawet miliardy, grunty mo?na by sprzeda? deweloperom i wybudowa? tam kolejne, luksusowe, zamkni?te osiedla albo b?yszcz?ce szk?em i aluminium biurowce. Zarobiliby i deweloper, i miasto. Czy na pewno? Przecie? takie osiedla by?yby zamkni?te. To znaczy dla miasta, a przynajmniej przewa?aj?cego odsetka jego mieszka?ców, w d?u?szym czasie by?by to teren stracony. Proponuj?, ?eby miejskie ogródki by?y otwarte. Dla tych, którzy chc? tylko pospacerowa? albo pokaza? uczniom czy wnukom, jak ro?nie rzodkiewka i jak kwitn? malwy. Wiem, ?e to z kolei nie w smak dzia?kowiczom, którzy obawiaj? si? kradzie?y i chuliga?skich wybryków. Ale skoro s? to dzia?ki na miejskich gruntach, z dobrym dojazdem, to powinny s?u?y? nie tylko dzia?kowcom. Ogrody dzia?kowe to te? du?a bioró?norodno??, cenna dla ekologii miasta. Znacznie cenniejsza ni? na wystrzy?onych trawnikach i wy?o?onych kostk? bauma osiedlach.
   Do dzia?kowego stylu ?ycia przekonuj? cho?by Angela Merkel i Michelle Obama. Skoro nam nie uda?o si? ogrodów do tej pory zniszczy?, to chwalmy si? nimi, bo mamy czym. Zw?aszcza ?e za miedz?, w Berlinie czy Monachium, ogródki maj? si? dobrze - widzia?am na w?asne oczy. A tam grunty s? równie cenne, je?li nawet nie cenniejsze ni? w Polsce. 

 


 PRZECZYTAJ TE?: 

Dzia?kowcy si? obronili, ale miasta chc? dalszych zmian.

 Problem rozwi?zano, ale raczej teoretycznie.  

 

 

STANOWISKO
OKR?GOWEJ  KOMISJI  REWIZYJNEJ  PZD w BIA?YMSTOKUz dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie przyj?cia przez Sejm RP i podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia?kowych.
 

Cz?onkowie Okr?gowej Komisji Rewizyjnej  PZD w Bia?ymstoku obraduj?cy na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2014 roku z nadziej? rado?ci? przyjmuj? podpisanie przez Pana Prezydenta RP ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych przyj?tej przez Sejm RP tak zdecydowan? wi?kszo?ci?. Dla nas jest ona dowodem i ?wiadectwem, ?e nareszcie rodzinne ogrody dzia?kowe b?d? istnie? na prawie i w zgodzie z Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej.

            Opromienieni entuzjazmem i wiar?, ?e nareszcie mamy swoj? dobr? ustaw? i ?e wchodzimy w dobrym klimacie w nowy rok, nie trwa?o jednak d?ugo. Oto pojawi?a si? wiadomo??, ?e Zwi?zek Miast Polskich nie jest przekonany do konstytucyjno?ci kilku przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych i z tego tytu?u wystosowa? list do Pana Prezydenta RP wnioskuj?cy o skierowanie tej?e ustawy do Trybuna?u Konstytucyjnego.

Dla nas jest to niezrozumia?a sytuacja, spowodowana listem Pana Grobelnego reprezentuj?cego Zwi?zek Miast Polskich szczególnie, ?e nasze lokalne samorz?dy, które wypowiada?y si? pozytywnie o ustawie i zapewnia?y nas, ?e s? za istnieniem ogrodów dzia?kowych w formie prawnej, któr? zaproponowa? projekt obywatelski poparty przez prawie milion dzia?kowców i obywateli Polski.

            St?d nasze pytanie - Komu tak bardzo ta m?oda jeszcze ustawa zagra?a?

            Tylko interesy nielicznych grup mog? by? pod?o?em dla takiego my?lenia niektórych udzia?owców nale??cych do Zwi?zku Miast Polskich.

Wierzymy, ?e Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nale?ycie oceni te podchody i w?a?ciwie odbierze ich intencj? oraz – tak jak dotychczas – opowie si? za zgodno?ci? zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych z Konstytucj? RP. Ufamy w roztropno?? Pana Prezydenta RP, ?e nie podzieli wniosku i pogl?du zawartego w li?cie Zwi?zku Miast Polskich, a tym samym nie w??czy si? w na nowo rozkr?can? nagonk? istnienia rodzinnych ogrodów dzia?kowych i zniszczenia dorobku kilku pokole? Polaków u?ytkuj?cych dzia?ki .

             Apelujemy do Prezydenta RP o odrzucenie wniosku i pozostawienie dzia?kowcom prawa do spokojnej uprawy dzia?ek w oparciu ju? istniej?c? w obiegu prawnym i dobrze s?u??ca dzia?kowcom ustaw? o rodzinnych ogrodach dzia?kowych.


z wyrazami szacunku i powa?ania
cz?onkowie OKR PZD w Bia?ymstoku 

 


 

Pan Prezydent RP 
Bronis?aw Komorowski
 
 

Szanowny Panie Prezydencie 

         Dzia?kowcy reprezentuj?cy spo?ecznie dzia?aj?ce s?u?by finansowe i kontrolne Okr?gu Podlaskiego Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców z rado?ci? i entuzjazmem przyjmuj? podpisanie przez Pana ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych przyj?tej przez Sejm RP tak zdecydowan? wi?kszo?ci?. Dla nas jest ona dowodem i ?wiadectwem, ?e nareszcie rodzinne ogrody dzia?kowe b?d? istnie? na prawie i w zgodzie z Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej. Podpis Pana Prezydenta utwierdza nas w tym przekonaniu. 

         Ale oto pojawi?a si? wiadomo??, ?e Zwi?zek Miast Polskich nie jest przekonany do konstytucyjno?ci jej kilku przepisów i z tego tytu?u wystosowa? list do Pana  Panie Prezydencie o skierowanie tej?e ustawy do Trybuna?u Konstytucyjnego. Dla nas dzia?kowców jest to niezrozumia?a sytuacja spowodowana listem Pana Grobelnego reprezentuj?cego Zwi?zek Miast Polskich szczególnie, ?e nasze lokalne samorz?dy, które wypowiada?y si? pozytywnie o ustawie zapewnia?y nas by nie obawia? si? o ogrody. 

         Komu tak bardzo ta m?oda jeszcze ustawa zagra?a? 

         Tylko interesy nielicznych grup mog? by? pod?o?em dla takiego my?lenia niektórych udzia?owców nale??cych do tego Zwi?zku Miast Polskich. 

         Wierzymy, ?e Pan Prezydent nale?ycie oceni te podchody i w?a?ciwie odbierze ich intencj? oraz – tak jak dotychczas – opowie si? za zgodno?ci? zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych z Konstytucj? RP .

 

                                                        

 z wyrazami szacunku i powa?ania
uczestnicy konferencji


 

   Stanowisko w sprawie Zwi?zku Miast Polskich .


  Panie Prezydencie i Prezesie ZMP Ryszardzie Grobelny. Nie wstyd Panu ulega? takim zachowaniom. Jako pierwszy jest Pan za, a ju? jako drugi jest Pan przeciw - mówimy o naszej Ustawie z 13.12.2013r. Wida? go?ym okiem, ?e zawiera ona zapisy satysfakcjonuj?ce tych, którym ma s?u?y?. Pami?tamy, popar?o j? na etapie projektu blisko milion osób jako inicjatyw? obywatelsk?. Uzyska?a równie? pozytywne opinie wielu prawników i konstytucjonalistów. Przyj?ta zosta?a niemal jednog?o?nie przez Sejm i Senat, a prezydent RP podpisa? trzeciego dnia po otrzymaniu. Dzia?kowcy Podlasia upominaj?c Pana Prezesa Zwi?zku Miast Polskich prosz?c by nie lekcewa?y? stanowiska innych m?drych ludzi i nie s?u?y? ?lepo tym co w ogrodach widz? nie ludzi , a grunty. Jeste?my zm?czeni wieloletni? zaci?t? walk? ze ZMP ale jeste?my g??boko przekonani ?e j? wygramy.  Dajcie nam wreszcie upragniony spokój .
                                    Dzia?kowcy Podlasia          Komunikat.
Okr?gowy Zarz?d Podlaski zwo?a? na dzie? 29 stycznia 2014 roku. Komisj? Polityki O?wiatowej i Zagospodarowania Ogrodów, która wpisa?a si? w ogólno - krajowy  czas wprowadzenia w ?ycie zapisów nowej Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. W programie posiedzenia przewidziano trzy sprawy: 
         - aktualna sytuacja dzia?kowców, ogrodów i Zwi?zku.
         - sprawozdanie za ubieg?y rok.
        - plan dzia?ania na przysz?o?? w  oparciu o now? Ustaw? o ROD.

W naradzie uczestniczy?o  19 osób w tym cz?onkowie komisji oraz Instruktorzy Krajowi i Okr?gowi. Dyskusj? zdominowa? pierwszy punkt narady dotycz?cy dwóch spotka? na ka?dym ogrodzie: 1) Walne zebranie sprawozdawcze do 30.04.2014r. 2) Zebranie wszystkich dzia?kowców po?wi?cone g?osowaniu w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które b?dzie prowadzi?o ogród dzia?kowy. Wszyscy zebrani wykazali ogromne zaanga?owanie i sta?? pomoc w przeprowadzeniu zebra? w ROD,udzielenia wyczerpuj?cych wyja?nie? w trudnych zagadnieniach transformacji w zarz?dzaniu ogrodami.
Na zako?czenie Prezes OZP , który bra? udzia? w naradzie i referowa? punkt pierwszy, wyrazi? przekonanie, ze z  takimi dzia?aczami Okr?g Podlaski dobrze zrealizuje kolejne zadania stoj?ce przed dzia?kowicami z Podlasia.
     
    Instruktor d/s ogrodnictwa
    Stanis?aw Dworakowski.

  

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Dzia?kowych   
Cz?onkowie  
OZP, OKRew., OKRozj.  
rejonu bia?ostockiego   

Zapraszam na narad? szkoleniow? prezesów ROD i cz?onków organów okr?gowych z rejonu bia?ostockiego, która odb?dzie si? w dn. 13 lutego 2014r. godz. 10.00 (czwartek) w Podlaskim Domu Dzia?kowca przy ul. Cio?kowskiego 2/5 w Bia?ymstoku.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej linii: 4, 7, 19 i 22.  

Program narady:  

       System organizacyjny ogrodnictwa dzia?kowego wed?ug nowej ustawy.
Stan prawny ROD.  
Wdra?anie nowej ustawy o ROD.  
Przekszta?cenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe wed?ug ustawy. 
Projekt nowego regulaminu ROD. 
Walne Zebrania Sprawozdawcze w 2014r. 
Zebrania Dzia?kowców w 2014r. Inwestycje w ROD. 
Sprawy ró?ne. 

                                                                                      Prezes OZP PZD 

                                                                               /-/ mgr Andrzej Bojko   

 

CZYTAJ! 

        Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 

http://pzd.pl/artykuly/11988/59/Ustawa-dzialkowa-opublikowana-w-Dzienniku-Ustaw.html  

         Statut PZD

Statut Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców zweryfikowany pod k?tem ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dzia?kowych. - 10.01.2014  

ZMP chce zaskar?y? now? ustaw? do TK

Zwi?zek Miast Polskich chce skierowa? now? ustaw? dzia?kow? do Trybuna?u

Zwi?zek przygotowuje si? do wej?cia w ?ycie nowej ustawy

Zwi?zek przygotowuje si? do wej?cia w ?ycie nowej ustawy  

 

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 03.01.2014

W najbli?szy czwartek (9 stycznia) odb?dzie si? posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego g?ównym tematem b?dzie wdro?enie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych, która wejdzie w ?ycie 19 stycznia br.  Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który b?dzie obowi?zywa? do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. Warto podkre?li?, ?e statut który zostanie przyj?ty nie b?dzie nowelizacj? dotychczasowego, tylko zostanie zweryfikowany w oparciu o now? ustaw?. Podczas posiedzenia KR PZD przyj?te zostan? tak?e inne dokumenty wdro?eniowe.

KR PZD intensywnie przygotowuje si? do dostosowania ustawy dzia?kowej do codziennej dzia?alno?ci Zwi?zku i ogrodów, gdy? ma ?wiadomo??, ?e po przerwie zimowej dzialkowcy znowu powróca na ogrody. KR PZD zrobi jednak wszystko, by dzia?kowcy jak najlepiej odnale?li si? w nowej rzeczywisto?ci prawnej. 

 

 

Prezydent Bronis?aw Komorowski podpisa? ustaw? o rodzinnych ogrodach dzia?kowych - 19.12.2013

W ?rod? (18 grudnia) prezydent RP Bronis?aw Komorowski podpisa? obywatelski projekt ustawy o ROD,  który trafi? na jego biurko zaledwie trzy dni wcze?niej, tj. 16 grudnia.To, ?e Prezydent zdecydowa? si? na tak szybkie podpisanie ustawy, jest najlepszym potwierdzeniem tego, ?e po wielu miesi?cach burzliwych prac sejmowych uda?o wypracowa? si? dobry dokument, który z jednej strony w pe?ni zabezpiecza najwa?niejsze prawa dzia?kowców, z drugiej natomiast  realizuje wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z lipca 2012r.

Czytaj wi?cej: 

1. List otwarty KR PZD do Prezydenta RP Pana Bronis?awa Komorowskiego

http://pzd.pl/artykuly/11867/59/List-otwarty-KR-PZD-do-Prezydenta-RP-Pana-Bronislawa-Komorowskiego.html  

2.Podzi?kowania dla Marsza?ek

http://pzd.pl/artykuly/11865/59/Podziekowania-KR-PZD-dla-Marszalek-Sejmu-Ewy-Kopacz.html  


  

Bia?ystok, 28 listopada 2013  

Prezesi ROD 
Cz?onkowie organów okr?gowych  Okr?gu Podlaskiego
  

W zwi?zku z powo?aniem w Krajowej Radzie zespo?ów do opracowania zada? i uprawnie? organów PZD w ?wietle nowej ustawy o ROD, m.in. zespo?u organizacyjnego, który okre?li zasady funkcjonowania ROD w nowej sytuacji prawnej, rol? i zadania walnego zebrania oraz zarz?du ROD, funkcjonowanie dotychczasowych organów PZD w ROD, zapraszam do zg?aszania swoich uwag i wniosków w tym temacie do Okr?gowego Zarz?du PZD.

Jako cz?onek zespo?u organizacyjnego, zobowi?zuj? si? przekaza? wszystkie merytoryczne uwagi i wnioski do Krajowej Rady.  

 

                                                                                      Prezes OZP PZD 

                                                                                                /-/ mgr Andrzej Bojko

   

Parlament zako?czy? prace nad ustaw? - 13.12.2013

21 dni od jutra – to czas, w którym Prezydent Bronis?aw Komorowski musi rozpatrzy? obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym zako?czy? swoj? legislacyjn? drog? przez parlament. Pos?owie g?osowali kolejno nad ka?d? poprawk?. W sumie za odrzuceniem poprawek Senatu g?osowa?o zaledwie 13 pos?ów, pozostali jednomy??nie przyj?li zmiany proponowane przez izb? wy?sz?.

 

Za odrzuceniem pierwszej poprawki senatu by?o w sumie 10 pos?ów:
PiS: Joachim Brudzi?ski, Krzysztof Jurgiel, Marek Kuchci?ski, Krzysztof Micha?kiewicz, Ryszard Terlecki, Wojciech Zubowski
TR: Andrzej Pi?tak
SP: Andrzej Dera, Ludwik Dorn
Jacek ?alek – pose? niezrzeszony

Za odrzuceniem 2 poprawki Senatu by? tylko jeden pose? – niezrzeszony Jacek ?alek.

Za odrzuceniem poprawki 3 g?osowa?o 2 pos?ów: Jacek ?alek i  Piotr Pyzik (PiS)

Za odrzuceniem 4 poprawki by?o 3 pos?ów: Tadeusz Tomaszewski (SLD), El?bieta Kruk (PiS) i Jacek ?alek. 

O jakich poprawkach mowa
Senat na posiedzeniu 12 grudnia 2013 r. zaproponowa? m.in., aby o?wiadczenia woli stron umowy przeniesienia praw do dzia?ki by?y sk?adane w formie pisemnej z podpisami po?wiadczonymi notarialnie. Kolejna poprawka m.in. przesuwa termin wej?cia w ?ycie ustawy z 1 na 19 stycznia 2014 r. Propozycja zmian wprowadzonych przez izb? wy?sz? by?a w dniu wczorajszym przedmiotem  posiedzenia i dyskusji w Komisjach Sejmowych Infrastruktury oraz Samorz?du Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obie komisje przyj??y senackie poprawki ze zrozumieniem i bez zastrze?e?.

 Wi?cej na ten temat:

http://pzd.pl/artykuly/11781/59/Ustawa-dzialkowa-czeka-juz-tylko-na-podpis-Prezydenta.html  

 

Senatorowie niemal jednomy?lnie przyj?li now? ustaw? dzia?kow? - 12.12.2013

W dniu dzisiejszym (czwartek) senatorowie niemal jednog?o?nie przyj?li ustaw? dzia?kow?, wraz z czterema poprawkami, które zg?oszone zosta?y podczas ?rodowej dyskusji nad ustaw?. Za przyj?ciem ustawy g?osowa?o 71 senatorów. Jedynie senatorowie Andrzej  Paj?k (PiS, OKW Kraków) i Andrzej Matusiewicz (PiS, OKW Krosno) wstrzymali si? od g?osu. W Senacie obecny by? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pe?nomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bart?omiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a tak?e delegacja dzia?kowców.

 Wi?cej informacji na:http://pzd.pl/artykuly/11778/59/Senatorowie-niemal-jednomyslnie-przyjeli-nowa-ustawe-dzialkowa.html

 


 

Senat rozpocznie prace nad ustaw? dzia?kow?.

3 grudnia (wtorek) odb?dzie si? wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz?du Terytorialnego i Administracji Pa?stwowej, na którym rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD. Posiedzenie zaplanowano na godzin? 15.00.

WA?NE!!!  PRZECZTAJ!!!

1. Stanowisko Prezydium w sprawie uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych

http://pzd.pl/artykuly/11527/59/Stanowisko-Prezydium-w-sprawie-uchwalenia-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html 

2. List otwarty Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwi?zku Dzia?kowców do Senatorów RP -

http://pzd.pl/artykuly/11525/59/List-otwarty-Prezydium-Krajowej-Rady-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-do-Senatorow-RP.html 

3. O?wiadczenie Prezydium KR PZD w sprawie poprawek do ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych zg?oszonych do Senatu RP -  

 

http://pzd.pl/artykuly/11526/59/Oswiadczenie-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-poprawek-do-ustawy-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych-zgloszonych-do-Senatu-RP.html

Sejm prawie jednog?o?nie przyj?? ustaw? dzia?kow? - 22.11.2013

Po blisko 7 miesi?cach debaty Sejm g?osowa? dzi? (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach dzia?kowych, który popar?o blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim g?osowa?o 441 pos?ów (jedynie 2 pos?ów by?o przeciw, nikt nie wstrzyma? si? od g?osu).

Podczas trzeciego czytania w Sejmie obecny by? Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pe?nomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bart?omiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a tak?e ponad trzydziestoosobowa delegacja dzia?kowców.

 Czytaj wi?cej:
http://pzd.pl/artykuly/11374/59/Sejm-jednoglosnie-przyjal-ustawe-dzialkowa.html

 

 

 

 

Strona g?wna
Prawo w PZD
Poradnik dzia?kowca
Z ?ycia ogrodw
Wzory dokumentw
Og?oszenia
Przydatne linki
Galeria
Kontakt
Komisja Rewizyjna
Poznaj nowe prawo
Stanowiska, apele, listy.