Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

 Komunikat do Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku - 03.02.2021

 

 


 

 Zadania Komisji Rewizyjnych ROD przed walnymi zebraniami 12.03.2018 r.

 W związku z pojawiającymi się zapytaniami o zadania Komisji Rewizyjnych ROD przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi, OZ Podlaski przypomina, że artykuł na ten temat ukazał się w Aktualnościach Związkowych (nr 02 luty 2018). Przedmiotowy artykuł znajdował się również w materiałach przygotowanych dla uczestników narady księgowych i członków komisji rewizyjnych, która miała miejsce w dn. 20 lutego 2018 r.

 


 

Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców
w 2017 roku.


W 2017 roku w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawcze. 
Prezydium Krajowej Rady PZD uchwałą nr 335/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadziło w życie wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie obecnej kadencji w latach 2016-2018 oraz ustaliło wzory druków do przeprowadzenia tych zebrań.
          Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że Komisje Rewizyjne w całym Związku winny ze szczególną starannością wykonywać swoje  obowiązki a w swojej pracy muszą bezwzględnie przestrzegać i działać zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZD, Regulaminie Komisji Rewizyjnych PZD i przepisach związkowych.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD do:
1) przygotowania szczegółowego programu działania na 2017 rok i  przyjęcie jego uchwałą na posiedzeniu Komisji w pełnym składzie,
2) dokonania badania sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu PZD na dzień 31 grudnia 2016 r. składającego się z:
- bilansu,
- rachunku zysku i strat,
- sprawozdania z funduszu oświatowego PZD,
- sprawozdania z funduszu rozwoju ROD,
- informacji dodatkowej,
- części opisowej do sprawozdania.
3) dokonania badania projektu preliminarza finansowego Okręgowego Zarządu PZD na 2017 rok i wydanie do niego opinii oraz do projektów preliminarzy finansowych Funduszu Oświatowego i Funduszu Rozwoju ROD na 2017 rok.
4) dokonania oceny rocznej działalności statutowej Okręgowego Zarządu PZD w 2016 roku z uwzględnieniem zwłaszcza:
    - gospodarki gruntami i stanu prawnego gruntów ROD,
    - likwidacji ROD zgodnie z przepisami związkowymi i przyjętymi procedurami w Związku,
    - skarg i zażaleń,
    - kontaktów OZ PZD z ROD,
    - oceny realizacji planu pracy OZ PZD,
    - funkcjonowanie OZ PZD zgodnie ze Statutem PZD,
    - wykorzystanie Funduszu Statutowego i Funduszy Celowych.       

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych do:
1) zbadania bilansu rodzinnego ogrodu działowego za 2016 rok. Bilans musi być przyjęty uchwałą przez Zarząd ROD. Z badania bilansu Komisja sporządza protokół, w którym stwierdza poprawność jego sporządzenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zakładowym Planem Kont PZD i uchwałami Związku.
2) zbadania projektu preliminarza ROD na 2017 rok oraz projektów preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD i Funduszu Rozwoju ROD na 2017 rok i wydanie opinii.,
3) zbadania podejmowanych działań przez Zarząd ROD w zakresie prawidłowego zagospodarowania ogrodu i działek, w tym budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania (art.12 i art.13 ustawy o ROD z 13.12.2013 r.),
4) zbadania inwestycji i remontów prowadzonych w ROD,
5) zbadania czy Zarząd ROD wykonał postanowienie zawarte w art.33 ust.3 i 4 ustawy o ROD z 13.12.2013 r.,
6) przygotowania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD.,
7) skierowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD wniosków wynikających z działalności Zarządu ROD w 2016 roku celem ich zatwierdzenia.


Krajowa Komisja Rewizyjna
    Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, dnia  6 grudnia 2016 roku

 


 

 

Uchwała Nr 5/II/2015
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
z dnia 22 września 2015 roku
w sprawie zadań dla pionu rewizyjnego Polskiego Związku Działkowców 
wynikających z przyjętych dokumentów
przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.


Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców wysoko ocenia przebieg i dorobek XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 roku w Warszawie, wyrażając jednocześnie przekonanie, że nowo wybrana Krajowa Rada PZD i Prezydium Krajowej Rady PZD będą kontynuatorami działań w obronie działkowców, ogrodów i Związku. 
XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w przyjętym Programie Związku na kadencję 2015-2019 uznał zachowanie ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, Związku i jego struktur oraz jedność działkowców za najważniejsze zadanie gwarantujące dalsze istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.
Zjazd uznał także, że jednym z ważnych tematów skierowanym do realizacji w kadencji 2015-2019 jest dalsze doskonalenie działalności pionu rewizyjnego Związku.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że komisje rewizyjne, będące niezależnym organem kontroli wewnętrznej Związku, w swej działalności winny stosować i przestrzegać obowiązujące prawo związkowe. Powinny być sprzymierzeńcem i wsparciem dla jednostek organizacyjnych Związku w wykonywaniu przez nich obowiązków statutowych oraz zadań wynikających z uchwał organów nadrzędnych.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD celem realizacji zadań przyjętych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD dla pionu rewizyjnego Związku zobowiązuje:


§ 1.
Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD do:
- wdrażania zadań i wyzwań stojących przed Związkiem zawartych w dokumentach zjazdowych podczas narad szkoleniowych organizowanych dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD oraz z członkami tych komisji,

- podejmowania dalszych aktywnych działań w obronie Ustawy o ROD, nabytych praw działkowców oraz do zachowania Polskiego Związku Działkowców niezależnego samorządu działkowców,
- promowania i propagowania dorobku XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w bieżącej działalności,
- badania przestrzegania przez Okręgowe Zarządy PZD i Zarządy ROD art.13 ust.2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 r. oraz Uchwały Nr 1/V/2008 Krajowej Rady PZD z 26.11.2008 r. i Uchwały Nr 58/2010 Prezydium Krajowej Rady PZD z 07.04.2010 r. dotyczących budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD.

§ 2.
Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych do:
- wykorzystywania w bieżącej działalności przyjętych dokumentów przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
- wdrażania postanowień zawartych w Programie Związku na kadencję 2015-2019 oraz w przyjętych stanowiskach i apelach w codziennej działalności,
- zwracania uwagi w większym niż dotychczas zakresie na negatywne zjawiska dotyczące rażącego naruszania prawa związkowego i powszechnie obowiązującego przez członków PZD, w tym również przestrzegania przez Zarządy ROD wykorzystania majątku PZD i środków uzyskiwanych z tego tytułu oraz budownictwa ponadnormatywnego w ROD a także niedopuszczalnego zamieszkiwania w altanach. Problematykę tą należy uwzględniać i wykazywać w swoich rocznych sprawozdaniach przedkładanych członkom Związku podczas Walnych Zebrań Sprawozdawczych i Sprawozdawczo-Wyborczych ROD.,
- podejmowania dalszych działań w obronie działkowców, ogrodów i Związku oraz Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku,
- inspirowania działalności Zarządów ROD w zakresie wdrażania kierunków rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych wynikających ze zjazdowych dokumentów.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                

 

 

             Sekretarz                                                                Przewodnicząca
         Roman Żurkowski                                                             Maria Fojt


Warszawa, dnia 22 września 2015 roku

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

                                            Polski Związek Działkowców

     Menu

     OKRĘG PODLASKI