OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

Informacja dla przewodniczących KR dotycząca RODO.

Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów
PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i
Okręgów w latach 2020 - 2023.

Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych PZD

w kadencji 2020 - 2023

Uchwała w sprawie wzorów protokołów i sprawozdań

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Białymstoku przypomina, że:


1. na podstawie art.53 ust. 1a w związku z art.52 ust. 1 ustawy z dnia
29.08.1994r o rachunkowości – tekst jedn.. Dz. U. z 2019r (ze zm.) -
badanie bilansu Ogrodu Komisja Rewizyjna ROD zobowiązana jest dokonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. od 31 grudnia
roku ubiegłego;


2. na podstawie § 92 ust. 1 Statutu PZD Komisja Rewizyjna bada i opiniuje
roczne sprawozdanie działalności Zarządu ROD i sprawozdanie finansowe
ROD, a także opiniuje preliminarze finansowe ROD.


3. Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2014r) o stanowieniu Statutu w
stowarzyszeniu ogrodowym jakim jest PZD, to Statut PZD w § 89 do 92
stanowi o działalności Komisji Rewizyjnej w ROD, a szczegółowy tryb
działania Komisji Rewizyjnej ROD określa w myśl § 93 Statutu PZD
Regulamin komisji rewizyjnych (Uchwała nr 6/XV/2018 Krajowej Komisji
Rewizyjnej PZD z dnia 22 czerwca 2018r), który to stanowi, że:
- posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać zgodnie z § 5 ust. 4 nie rzadziej
niż raz na pół roku;
- z posiedzeń Komisji sporządzać protokoły zgodnie z § 10 ust. 1 i 2; -
kontrolę działalności Zarządu ROD dokonywać co najmniej dwa razy w
roku kalendarzowym zgodnie z § 25 ust. 2;
-przed rozpoczynaniem kontroli Zarządu Ogrodu stosować zasady
współpracy zapisane w § 16 ust. 5 i § 18 ust. 1;
- protokoły z kontroli sporządzać i postępować z nimi zgodnie z zapisami
zawartymi w § 22 i 23;
- stosować w praktycznym działaniu Komisji jako wzory sporządzanych
dokumentów – załączniki przyjęte uchwałą Krajowej Komisji Rewizyjnej
PZD w Warszawie Nr 7/XV/2018 z dnia 22.09.2018r.

 

Białystok dn. luty 2022r.
Opracował: Przew. Okr. Kom. Rew. PZD
(-) Bogdan Wiktorko

Informacja przypominająca dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Podlaskiego PZD 

w Białymstoku

Komisja Rewizyjna

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com