OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Członkowie Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców

 

Andrzej Bojko - prezes OZP PZD - ROD "Relaks" w Białymstoku

Stanisław Żałobiński - I wiceprezes OZP PZD - ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku

Paweł Podleśny - wiceprezes OZP PZD - ROD im. Jaćwingów w Suwałkach

Zofia Chmielak - wiceprezes OZP PZD - ROD "Bratek" w Stawiskach

Czesław Bagiński - sekretarz OZP PZD - ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku

Lucyna Zajkowska - skarbnik OZP PZD - ROD im. 27 lipca w Białymstoku

Barbara Antecka - członek OZP PZD - ROD im. Obrońców Zambrowa w Zambrowie

Mirosław Zbigniew Zechman - członek OZP PZD - ROD "Jaroszówka" w Wasilkowie

Paweł Podleśny - wiceprezes OZP PZD - ROD im. Jaćwingów w Suwałkach

Józef Adolf Demiańczuk - członek OZP PZD - ROD "Leśny" w Nowej Hucie

Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców prowadzi sprawy okręgu, działa na rzecz ROD oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju ROD..

Do jego zadań należą: 

 

1) udzielanie pomocy zarządom ROD w zakresie spraw określonych w § 72,

2) podejmowanie inicjatyw w celu tworzenia i rozwoju ROD,

3) gospodarowanie i rozporządzanie środkami finansowymi okręgu,

4) zarządzanie majątkiem trwałym i utrzymywanie go w należytym stanie,

5) rozporządzanie majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji okręgu,

6) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,

7) udzielanie zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw określonych w § 134 ust. 2 pkt 13,

8) podejmowanie działań w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, 9) prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,

10) sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania ogrodu,

11) rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,

12) stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),

13) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów),

14) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,

15) podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia uchwał zarządów ROD

o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej,

16) zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub ich członków oraz powoływanie zarządów komisarycznych ROD, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków zarządów ROD,

17) zatwierdzanie planów zagospodarowania nowych oraz zmian planów zagospodarowania istniejących ogrodów,

18) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,

19) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na czasowe zajęcia terenu ROD oraz opiniowanie wniosków o ustanowienie służebności na nieruchomościach PZD,

20) opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz uczestniczenie w jej przebiegu,

21) terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej składki członkowskiej i innych należności wewnątrzorganizacyjnych do organu wyższego stopnia,

22) organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo-księgowych dla ROD,

23) prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD z obszaru działania okręgu,

24) wykonywanie zadań określonych w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do okręgowego zarządu.

Okręgowa Rada Podlaska Polskiego Związku Działkowców jest najwyższym organem statutowym w okręgu.

Do jej zadań należą: 

 

1) realizacja kierunków działalności PZD na terenie okręgu ustalonych przez okręgowy zjazd,

2) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych okręgu,

3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności okręgowego zarządu,

4) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego okręgu sporządzanego przez okręgowy zarząd,

5) zatwierdzanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,

6) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków okręgowego zarządu oraz podejmowanie stosownych uchwał i stanowisk,

7) ustalanie ilości delegatów na okręgowy zjazd PZD, 8) nadawanie nazw ROD z obszaru swojego działania,

9) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja okręgowej rady.

O nas

Członkowie Okręgowej Rady Podlaskiej Polskiego Związku Działkowców

 

Andrzej Bojko - prezes ORP PZD - ROD "Relaks" w Białymstoku

Stanisław Żałobiński - I wiceprezes ORP PZD - ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku

Zofia Chmielak - wiceprezes ORP PZD - ROD "Bratek" w Stawiskach

Paweł Podleśny - wiceprezes ORP PZD - ROD im. Jaćwingów w Suwałkach

Czesław Bagiński - sekretarz ORP PZD - ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku

Lucyna Zajkowska - skarbnik ORP PZD - ROD im. 27 lipca w Białymstoku

Barbara Antecka - członek ORP PZD - ROD im. Obrońców Zambrowa w Zambrowie

Jadwiga Białek - członek ORP PZD - ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Zbigniew Bronowicz - członek ORP PZD - ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Józef Adolf Demiańczuk - członek ORP PZD - ROD "Malwa" w Suwałkach

Jan Gliński - członek ORP PZD - ROD im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku

Mieczysław Gołębiewski - członek ORP PZD - ROD "Sosenka" w Łapach

Wiesław Grotek - członek ORP PZD - ROD "Białostoczek" w Białymstoku

Wiesław Guzek - członek ORP PZD - ROD "Podlasiak" w Bielsku Podlaskim

Tadeusz Krasińki - członek ORP PZD - ROD "Oaza" w Grajewie

Anna Ługowska - członek ORP PZD - ROD "Senior" w Siemiatyczach

Wiesław Majewski - członek ORP PZD - ROD "Stokrotka" w Zambrowie

Zbigniew Nawrocki - członek ORP PZD - ROD im. H. Sawickiej w Grajewie

Jan Okuniewski - członek ORP PZD - ROD "Zielone Wzgórze" w Siemiatyczach

Jan Płoński - członek ORP PZD - ROD "Aster" w Łomży

Ryszard Poliński - członek ORP PZD - ROD "Stadion Fasty" w Białymstoku

Feliks Potapczyk - członek ORP PZD - ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku

Zbigniew Pytel - członek ORP PZD - ROD "Jaroszówka" w Wasilkowie

Sawicki Ryszard - członek ORP PZD - ROD "Oaza" w Kukowie

Krzysztof Sołowiej - członek ORP PZD - ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku

Andrzej Soroka - członek ORP PZD - ROD im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Ewa Tyszkiewicz - członek ORP PZD - ROD im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku w Wasilkowie

Andrzej Wierzbicki - członek ORP PZD - ROD "Ekologiczny" w Mońkach

Jan Wiszniewski - członek ORP PZD - ROD "Malinka" w Suwałkach

Wiesław Zdunek - członek ORP PZD - ROD im. T. Kościuszki w Zambrowie

Mirosław Zbigniew Zechman - członek ORP PZD - ROD "Jaroszówka" w Wasilkowie

Krzysztof Żuchowski - członek ORP PZD - ROD "Plażowy" w Białymstoku

 

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Okręgu Podlaskim PZD 

 

Walentyna Jaszczyk - I zastępca przewodniczącego - ROD "Kleosin" w Kleosinie

Adam Frączek - zastępca przewodniczącego - ROD "Na Skarpie" w Piątnicy

Pelagia Olkowska - sekretarz - ROD im. 1 Maja w Białymstoku

Danuta Ścibło - członek - ROD im. E. Plater w Wasilkowie

Aldona Zalewska - członek - ROD im. W. Wysockiego w Białymstoku

Ewa Syryca - członek - ROD "Leśny" w Małej Hucie

Mirosław Hartung - członek - ROD "Borówka" w Suwałkach

Agata Szymańska - członek - ROD "Pieczurki" w Białymstoku

Alina Worobiej - członek - ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku

Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w okręgu.

Do jego zadań należą: 

 

1.  przeprowadzanie kontroli i oceny działalności okręgowej rady i okręgowego zarządu, w tym finansowej;

2.  przeprowadzanie kontroli działalności ROD w miarę potrzeby;

3.  badanie i opiniowanie rocznego sprawozdania okręgowego zarządu i sprawozdania finansowego okręgu oraz zbiorczego sprawozdania finansowe z ROD, a także opiniuje preliminarze finansowe okręgu oraz zbiorcze preliminarze finansowe ROD;

4.  przeprowadzanie kontroli z własnej inicjatywy, na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej;

5.  nadzorowanie komisji rewizyjnych ROD.

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com