OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

25 października 2022

Narada szkoleniowa z prezesami ROD rejonu białostockiego Okręgu Podlaskiego

W dniu 21 października 2022 roku przeprowadzono naradę szkoleniową prezesów ROD rejonu białostockiego w Okręgu Podlaskim, w której wzięło udział 35 osób.  

 

Naradę otworzył i prowadził prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko. Przedstawił on główne tematy szkolenia tj. kwestia sprawozdań finansowych za 2022 r. oraz planowanie inwestycji w ROD w 2023 r. i pozyskiwanie funduszy na ich realizację.

 

Prezes Andrzej Bojko rozpoczął naradę od przedstawienia założeń projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, informując jednocześnie o piśmie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego o potrzebie przekazanie opinii Okręgów do JK PZD celem sporządzenia wspólnego stanowiska PZD w tej materii.  Projekt zakłada bowiem wprowadzenie wielu nowych obowiązków względem wszystkich organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń i fundacji tj. coroczne składanie Narodowemu Instytutowi Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdania finansowego oraz informacji o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności.  

 

Prezes OZP PZD poruszył również kwestię propozycji zmian do uchwalonej przez Sejm w dniu 29 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. KR PZD wezwała o pilne nawiązanie kontaktu z parlamentarzystami, w szczególności z senatorami, z okręgów, w celu zaprezentowania im problemu – wyjaśnienia specyfiki funkcjonowania ROD. Ustawa przewiduje, iż przypadku większości działkowców (altan), pakiet będzie rozliczany wobec całego ogrodu. W Okręgu podlaskim podjęto rozmowy z Senatorami - Mariuszem Gromko oraz Markiem Komorowskim. Niestety poprawki Senatu zostały odrzucone w Sejmie. 

 

Pierwszy główny temat narady szkoleniowej omówiła Główna księgowa Bożena Jabłońska. Wskazała na najczęstsze błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe pojawiające się w dokumentacjach m.in. podpisywanie dokumentów parafą bez pieczątki imiennej. 

 

Przedstawiona została lista dokumentów niezbędnych do złożenia sprawozdania finansowego:

 • Bilans;

 • Rachunek Zysków i Strat;

 • Sprawozdanie Finansowe z Funduszu Oświatowego;

 • Sprawozdanie z Funduszu Rozwoju (obowiązkowe załączniki dotyczące:

  zrealizowanej budowy nowej infrastruktury; 

  zrealizowanych remontów i modernizacji);

 • Informacja dodatkowa; 

 • Oświadczenie księgowego;

 • Inwentaryzacje;

 • Potwierdzenie sald;

 • Uchwała Zarządu ROD w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego;

 • Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego;

 • Preliminarze (Rachunek Zysków i Strat, Fundusz Oświatowy, Fundusz Rozwoju);

 • Uchwała Zarządu ROD w sprawie przyjęcia Preliminarzy;

 • Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca przedstawionych Preliminarzy wraz z wnioskiem o przedłożenie jej na Walnym Zebraniu;

 • Po odbyciu się Walnego Zebrania:

 • uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe;

 • uchwała zatwierdzająca Preliminarze.

 

Główna Księgowa poinformowała również o likwidacji istniejącego w niektórych ROD Funduszu Celowego. Zarządy ROD powinny podjąć uchwałę o przeksięgowaniu wszelkich środków finansowych znajdujących się na tym koncie na Fundusz Statutowy.

 

Prezes Andrzej Bojko zwrócił również uwagę na zakaz opłat za faktury kartą bankomatową.

 

Kierownik Ośrodka  Finansowo – Księgowego Dorota Tabaka omówiła również kwestie obsługi finansowej ROD w OFK, w tym zasady przekazywania dokumentów, a mianowicie:

 • dokumenty powinny być przekazane przez ROD do OFK do 10 dnia następnego miesiąca;

 • raporty kasowe oraz wyciągi bankowe należy dostarczyć wraz dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki;

 • tytuł przelew powinien być opisany szczegółowo, np. zawierać dokładny nr faktury;

 • faktury powinny być dokładnie opisane; sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym oraz zatwierdzone do wypłaty.

 

Kierownik OFK zaznaczyła również, iż ROD mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji do dnia  31 grudnia 2022 r. Ponadto poinformowała Prezesów ROD o zasadach przyznawania nagród. Osoby nagrodzone spoza Zarządu ROD muszą być zgłoszone do ZUS celem odprowadzenia składki zdrowotnej. 

 

Główna księgowa Bożena Jabłońska poinformowała, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. wzrasta kwota tzn. wpisowego, które wynosić będzie 400 zł. W związku z czym, ROD powinny przekazać kwoty pobrane w roku 2022 wraz z wykazami zawierającymi dane nowych działkowców do dnia 31 grudnia 2022 r. na konto Funduszu Oświatowego. Prezes Andrzej Bojko przypomniał również, iż każda wpłata „wpisowego” ma być dokonana wraz z jednoczesnym dostarczeniem do Sekretariatu OZP oraz księgowości wykazu nowych członków, od których pobrano opłatę.

 

 

Drugi główny temat, czyli planowanie inwestycji w ROD w 2023 r. i pozyskiwanie funduszy na ich realizację został omówiony przez Inspektora ds. inwestycji Eugeniusza Smorszczewskiego. Przekazał on informację, iż na poprawę infrastruktury i rozwój rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych zostanie 300 tys. zł w budżecie Miasta Białystoku na 2023 r. Przypomniał Prezesom ROD, iż w kwestii dotacji z Budżetu Miasta w 2023 r., należałoby całą dokumentację przygotować z wyprzedzeniem, gdyż podczas naboru wniosków liczy się kolejność zgłoszeń. Na Walnych Zebraniach powinny być już akceptowane dokumenty do wystąpienia o dotację, a nie przeprowadzana debata na jaki cel ją przeznaczyć. Zwrócił uwagę również na fakt, iż z wnioskami o dotację z budżetu miasta będą ubiegać się również stowarzyszenia ogrodowe spoza PZD. 

 

Inspektor ds. inwestycji stwierdził, iż Zarządy ROD powinny ponownie zapoznać się z przepisami Uchwały nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców. Przypomniał jak powinna wyglądać procedura przekazywania dokumentacji inwestycyjnej do Okręgu (zał.), wskazując również na najczęściej pojawiające się niedociągnięcia. 

 

Prezes Andrzej Bojko powiadomił Prezesów ROD o spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, które odbyło się 13 października 2022 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku. Tematem rozmów były przyszłoroczne dotacje, które udzielone zostałyby na zrealizowanie inwestycji w ROD bądź przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów. Zadaniem Okręgu jest wytypowanie 10 ogrodów, które szczególnie skorzystałyby na takiej dotacji. Jak zaznaczył Prezes Andrzej Bojko, należy zaktywizować tutaj ogrody w małych miejscowościach, które niekiedy zapomniane są nawet przez miejscowe władze.

 

Na zakończenie narady, Inspektor ds. terenowo - prawnych Martyna Kuźmicka przekazała informację, iż w dniu 19 października 2022 r. w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisano dwie pierwsze umowy na dofinansowanie ROD w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z ROD im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku oraz ROD im. Żwirki i Wigury w Białymstoku. 

 

Prezes Andrzej Bojko dalszym ciągu  zachęca niezdecydowane ROD składania wniosków o granty jakie oferuje ARiMR, zapewniając również o gotowości Okręgowego Zarządu do udzielania pomocy zarządom ROD na każdym etapie udziału w projekcie.

Na koniec Prezes Andrzej Bojko podziękował wszystkim obecnym za poświęcony czas i aktywny udział w naradzie szkoleniowej. 

 

Opracowała:

Adriana Radziewicz

inspektor ds administracji

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com