OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Z życia Okręgu

Strona główna

07 lutego 2024

Narada szkoleniowa z prezesami Zarządów ROD w Suwałkach

W poniedziałek 6.02.2024 r. w  Biurze zamiejscowym OZP PZD w Suwałkach odbyła się narada szkoleniowa z prezesami zarządów  rodzinnych ogrodów działkowych rejonu suwalskiego,  poświęcona przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2024 roku.

 

Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko przedstawił aktualną sytuację w związku. Omówił kwestię niekorzystnego dla ROD rozporządzenia wykonawczego Ministra Rozwoju i Technologii określającego zasady sporządzania planów ogólnych gmin oraz zaapelował o aktywne zaangażowanie w obronę interesów ROD. Główna specjalistka ds. terenowo prawnych, Martyna Kuźmicka wyjaśniła w jakim zakresie uchwalone zmiany w przepisach mogą dotknąć poszczególne ROD w rejonie Suwalskim. Z bieżącej analizy wynika, że część ogrodów jest uwzględniona w zatwierdzonych miejscowych planach zagospodarowania natomiast pozostałe ujęto w studium jako tereny ROD.

 

Wzorem lat ubiegłych zostały opracowane przez Krajowy Zarząd PZD wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w roku 2024 oraz wzory druków do przeprowadzenia tych zebrań. Przygotowane materiały zostały wydane w formie broszury formatu A4, a także  w wersji elektronicznej przesłane do wszystkich Zarządów ROD. Dostępne są także w wersji papierowej zawiadomienia na walne zebrania w formie kartki pocztowej.

 

Prezes Andrzej Bojko zaapelował o właściwe przygotowanie dokumentacji na walne zebranie oraz zachowanie terminów i procedur umożliwiających prawidłowy wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

 

Zaznaczył przy tym, że należy dochować wszelkiej staranności, aby zebrania zostały przeprowadzone w statutowym terminie do 15 maja br.

 

Prezes OZP PZD w dalszej części swojego wystąpienia przeszedł do omówienia zagadnień związanych z działalnością statutową zarządów ROD (w tym m.in. plany zagospodarowania,  regulacja stanu prawnego terenów ROD, zawieranie i wypowiadanie umowy dzierżawy działkowej, umowy przeniesienia praw do działki, członkostwo w PZD, gospodarka odpadami w ROD, opłaty: działkowa, wodna, energetyczna i inne,  korespondencja z ROD, dotacje finansowe z jednostek samorządu terytorialnego, Okręgowego Zarządu Podlaskiego i Krajowego Zarządu PZD).

 

Główna księgowa OZP PZD, Pani Bożena Jabłońska przedstawiła wytyczne do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2023 rok i preliminarzy finansowych na 2024 r. Przypomniała, iż sprawozdanie finansowe ROD za 2023 rok obejmuje Bilans, Rachunek Zysku i Strat (rozliczenie Funduszu Statutowego – podstawowy fundusz Ogrodu), Sprawozdanie Funduszu Rozwoju (inwestycje i remonty) oraz Sprawozdanie Funduszu Oświatowego (środki na szkolenia, zakup literatury itp.).

Należy też pamiętać o załącznikach do sprawozdań preliminarzy w zakresie realizacji remontów lub modernizacji infrastruktury. Sporządzone sprawozdania finansowe i preliminarze należy przedstawić do zbadania i zaopiniowania Komisji Rewizyjnej ROD.

 

Martyna Kuźnicka, główna specjalistka ds. terenowo-prawnych Okręgu Podlaskiego PZD szczegółowo omówiła statutowe obowiązki zarządów ROD polegające na przygotowaniu, zwołaniu i przeprowadzeniu zebrań wszystkich członków zwyczajnych PZD w każdym ROD.

 

Podkreśliła, iż walne zebranie jest najwyższym organem w ROD, które posiada kompetencje: zatwierdzania sprawozdań merytorycznych i finansowych ROD, uchwalania planów pracy, uchwalania opłat ogrodowych, preliminarzy finansowych, uchwalania realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w ROD, a w bieżącym roku również ustalania składów liczbowych i osobowych organów ROD oraz wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

 

Przypomniała, że zgodnie z zapisami § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo uczestnictwa w walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD z danego ROD.

Następnie krok po kroku omówiła przebieg walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego. Na bieżąco udzielała też odpowiedzi na zadawane z Sali pytania.

 

Pan Leszek Szekalski, inspektor ds. Inwestycji  Podlaskiego Okręgu PZD omówił procedury związane z realizacją inwestycji i remontów  w ROD. W szczególności zwrócił uwagę na dwie nowe uchwały podjęte przez Krajową Radę PZD kluczowe przy planowaniu realizacji zadań inwestycyjnych w ROD, tj. Uchwałę nr 2/XX/2023 z dnia 20 października 2023r. w sprawie określenia zasad prowadzenia napraw infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych w trybie awaryjnym oraz Uchwałę nr 2/XXII/2023 z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

 

Prezes Andrzej Bojko, podsumowując naradę, wyraził nadzieję, że przekazane informacje w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w roku 2024 oraz wzory druków do przeprowadzenia tych zebrań, spełnią oczekiwania i potrzeby zarządów ROD.

 


Prezes ROD „Borówka” w Suwałkach Mirosław Hartung

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com