OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Na co można wydać pieniądze z Funduszu Oświatowego w ROD?

Zarząd ROD, uchwałą powołuje instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej. Najlepiej aby byli to doświadczeni działkowcy z wykształceniem ogrodniczym lub pokrewnym.

Zadania i cele instruktorów określa Regulamin ROD.

 

Instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej:
1) prowadzą poradnictwo i instruktaż w zakresie zagospodarowania i modernizacji działek oraz uprawy roślin,
2) propagują wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców,
3) wdrażają postanowienia regulaminu ROD,
4) utrzymują kontakty z placówkami pracującymi na rzecz ogrodnictwa.

5) biorą udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek oraz pracach ogrodowych komisji konkursowych,
6) przedkładają zarządowi ROD wnioski w sprawach zagospodarowania i modernizacji ROD i działek, działalności szkoleniowej i zaopatrzeniowej,

7) mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu ROD i komisji problemowych, na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ROD i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe.

 

Zarząd ROD zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków do pracy instruktorom ogrodowym Społecznej Służby Instruktorskiej, zapewniając szczególnie:
1) korzystanie z tablic informacyjnych w ROD,
2) udział w szkoleniach organizowanych przez okręgowe zarządy PZD i Krajowy Zarząd PZD.

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 6/III/2015 Krajowej Rady PZD z dn. 1 października 2015 r. środki zgromadzone na Funduszu Oświatowym w ROD można przeznaczyć na:

 • propagowanie nowości ogrodniczych wśród działkowców,

 • prowadzenie poradnictwa i instruktażu na terenie ogrodu działkowego,

 • szkolenia i pokazy praktyczne organizowane dla działkowców,

 • wyposażenie biblioteki ogrodowej w literaturę ogrodniczą dla działkowców,

 • konkursy w zakresie zagospodarowania działki i wiedzy ogrodniczej wśród działkowców,

 • zaopatrywanie w miesięcznik "działkowiec" instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD,

 • wyposażenie instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności instruktorskich,

 • wsparcie finansowe realizacji inwestycji w ROD w ramach odpisu na Fundusz Rozwoju ROD, w dyspozycji rodzinnego ogrodu działkowego - na podstawie uchwały zarządu ROD.

 

Środki na realizację zadań oświatowych pochodzą z Funduszu Oświatowego ROD, który zasilany jest podwyższoną opłatą ogrodową pobieraną w roku nabycia praw do działki.

 

Zarząd ROD pobiera od nowego działkowca w roku nabycia praw do działki opłatę ogrodową podwyższoną o kwotę określoną przez Okręgową Radę PZD (obecnie 400 zł). 80% tej kwoty tj. 320 zł Zarząd ROD niezwłocznie przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD na konto o numerze:

85 8060 0004 0008 4446 2000 0030

Pozostała część tj. 80 zł trafia na Fundusz Oświatowy ogrodu. 

Jednocześnie, trzeba przesłać do OZP PZD "wykaz nowych działkowców" z danymi adresowymi - na jego podstawie zostanie zamówiona roczna prenumerata miesięcznika "działkowiec" dla podanych osób. Jej koszt ponosi OZP PZD. 

 

Społeczna Służba Instruktorska

Jak jest finansowana działalność oświatowa w ROD?

Czy wiedziałeś że aż 5 z 9 podstawowych działań PZD określonych w Statucie,

dotyczy działalności oświatowej? Oto one:

 • "propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,"

 • "wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,"

 • "organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,"

 • "propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,"

 • "prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych,"

 

Oświata w ROD

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com