Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

Regulamin ROD

ROZDZIAŁ I
Przepisy wstępne

ROZDZIAŁ II
Zasady Organizacyjne ROD

§ 1 [Zakres regulacji]

1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.

 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.

 

3. W rozumieniu regulaminu, rodzinnym ogrodem działkowym, zwanym dalej „ROD”, jest wyłącznie ROD prowadzony przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców.

§ 2 [Rodzinny ogród działkowy]

1. ROD jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców, zwanego dalej „PZD”.

 

2. ROD stanowi wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

 

3. ROD powinien posiadać nazwę uchwaloną przez walne zebranie i nadaną przez okręgową radę PZD.

§ 3 [Urządzenie użyteczności publicznej]

ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

§ 4 [Tereny i sektory ROD]

1. ROD może składać się z kilku terenów.

2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki.

3. ROD (w tym także teren), w zależności od wielkości, można podzielić na sektory.

4. Sektor jest pomocniczą jednostką przestrzenną ROD ułatwiającą zarządzanie i funkcjonowanie ROD, oznaczoną na planie zagospodarowania ROD.

§ 5 [Działka w ROD]

1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną ROD, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2 , służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

 

2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD.

 

3. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 6 [Zakazy dotyczące wykorzystania działki]

1. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w § 5 ust.1, a w szczególności obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki.

 

2. Zakaz, określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio do altany działkowej.

§ 7 [Zakaz zamieszkiwania]

1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

 

2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.

 

3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 8 [Działkowiec]

Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwanej dalej „ustawą".

§ 9 [Uprawnienia i obowiązki działkowca]

1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:

 1. zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z ustawą i regulaminem,
 2.  uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD na zasadach określonych w przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD,
 3. korzystania z biblioteki ogrodowej,
 4. występowania do zarządu ROD w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD, 3
 6. korzystania z urządzeń wspólnych ROD,
 7. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD.

2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

 1. przestrzegać ustawę,
 2. przestrzegać regulamin i statut PZD w zakresie określonym w ustawie,
 3. użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
 4. niezwłocznie przywrócić stan zgodny z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,
 5. działać w interesie ROD,
 6. uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
 7. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
 8. otaczać opieką mienie ROD,
 9. przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§ 10 [Własność]

1. Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD.

 

2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

§ 11 [Funkcjonowanie organów PZD]

1. Organami PZD w ROD są:

1) walne zebranie ROD (konferencja delegatów ROD), 2) zarząd ROD,

3) komisja rewizyjna ROD.

 

2. Członkami organów PZD w ROD mogą być – na zasadach określonych w statucie - wyłącznie członkowie PZD.

 

3. Zasady funkcjonowania organów PZD określa statut PZD.

§ 12 [Walne zebrania i konferencje delegatów]

1. Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie ROD.

 

2. Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ROD przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu PZD.

 

3. Na zasadach określonych w statucie, zamiast walnych zebrań ROD mogą odbywać się konferencje delegatów ROD.

 

4. Do konferencji delegatów ROD stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące walnych zebrań ROD.

§ 13 [Zebrania działkowców]

W ROD mogą odbywać się zebrania działkowców o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla walnych zebrań ROD.

§ 14 [Zarząd ROD]

Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie.

§ 15 [Gospodarz ROD]

1. Zarząd ROD może ustanowić gospodarza (gospodarzy) ROD. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, ani członek zarządu ROD.

 

2. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ROD i infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza (gospodarzy) ROD.

 

3. Nadzór nad pracą gospodarza (gospodarzy) ROD sprawuje zarząd ROD.

§ 16 [Posiedzenia i uchwały zarządu ROD]

Zarząd ROD obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 18 [Zasady przyjmowania wpłat]

1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD.

 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość ROD.

 

3. Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w PZD, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

§ 19 [Odsetki ustawowe; dzień wpłaty]

1. W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

 

2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

 

3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

§ 20 [Opóźnienia w uiszczeniu opłat ogrodowych]

1. W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.

 

2. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.

 

3. W razie niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.

§ 21 [Ewidencja działek]

Zarząd ROD prowadzi ewidencję działek na zasadach określonych w ustawie i statucie PZD.

§ 22 [Bezpieczeństwo w ROD]

1. Zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD.

 

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

§ 23 [Imprezy w ROD]

Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami pozarządowymi o celach społecznych.

§ 24 [Działalność kontrolna]

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna ROD. Zadania komisji rewizyjnej ROD określa statut PZD.

§ 25 [Zadania komisji rewizyjnej]

1. Komisja rewizyjna ROD dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności zarządu ROD.

 

2. Komisja rewizyjna ROD dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu ROD, w tym finansowej.

§ 26 [Mediacja]

1. Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.

 

2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi komisja mediacyjna powołana przez zarząd ROD.

 

3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd ROD.

§ 27 [Ugoda]

1. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie komisji mediacyjnej. Ugoda nie może naruszać obowiązujących przepisów.

 

2. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.

 

3. Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd ROD.

§ 28 [Podmiot zagospodarowujący ROD]

Zagospodarowanie ROD oraz budowa podstawowych urządzeń należą do PZD.

§ 29 [Plan zagospodarowania ROD]

1. Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD.

 

2. Plan zagospodarowania ROD zatwierdza okręgowy zarząd PZD.

 

3. Wniosek o zmianę planu zagospodarowania ROD składa zarząd ROD na podstawie uchwały walnego zebrania ROD.

 

4. Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje okręgowy zarząd PZD w formie aneksu do planu, obejmującego obszar ROD, którego zmiana dotyczy.

 

5. Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie.

§ 30 [Treść planu zagospodarowania ROD]

Plan zagospodarowania ROD, oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową.

§ 31 [Infrastruktura ogrodowa]

1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a w szczególności:

1) ogrodzenie zewnętrzne,

2) aleje i drogi ogrodowe,

3) miejsca postojowe,

4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego, 5) budynki,

6) hydrofornie,

7) sanitariaty,

8) zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej, 

9) sieć wodociągowa, energetyczna lub inna, o ile nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

 

2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, zarząd ROD dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową.

§ 32 [Miejsca postojowe]

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 33 [Szczególne wykorzystanie terenu ROD]

1. Wykorzystanie infrastruktury ogrodowej do celów innych niż określone w § 31 ust. 1, może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD.

 

2. Budowa lub instalowanie na terenie ROD urządzeń nie będących infrastrukturą ogrodową, jest niedopuszczalna, chyba że zgodę udzieli okręgowy zarząd PZD.

 

3. Naruszenie zasad określonym w ust. 1 lub 2 nie może wywoływać negatywnych skutków prawnych lub finansowych dla PZD.

§ 34 [Alejki i drogi]

1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

 

2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin

§ 35 [Sanitariaty]

ROD powinny być wyposażone w ogólnodostępne sanitariaty.

§ 36 [Utrzymanie porządku i czystości]

1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:

1) zarządu ROD - w odniesieniu do terenu ogólnego; 2) działkowca - w odniesieniu do jego działki (z zastrzeżeniem § 67 pkt 3);

3) właściwej gminy - w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.

 

2. Zarząd ROD odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, zbieranie i usuwanie odpadów z terenu ROD.

§ 37 [Hodowla pszczół]

1. W ROD, za zgodą walnego zebrania ROD, dopuszcza się hodowlę pszczół.

 

2. Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.

 

3. Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części ROD żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 3 metry.

 

4. Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.

 

5. Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.

 

6. Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd ROD.

§ 38 [Nadzór nad zagospodarowaniem ROD]

Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.

§ 39 [Zasady zagospodarowania działki]

Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.

§ 40 [Granice działki]

1. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane.

 

2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD.

 

3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 41 [Dopuszczalne urządzenia]

Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1) altanę działkową,

2) szklarnię,

3) tunel foliowy,

4) okna inspektowe,

5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7) bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8) pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

9) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

§ 42 [Kompostownik]

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

 

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

 

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 43 [Zbiornik na nieczystości ciekłe]

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.

 

2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

3. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.

§ 44 [Altana działkowa]

1. Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna.

 

2. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2 . Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2 .

 

3. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim.

 

4. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

 

5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku ze względu na ukształtowanie działki, postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 

6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania, zarząd ROD określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]

1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.

 

2. Zarząd ROD sprawuje nadzór w zakresie realizacji wymogów określonych w § 44. W ramach tego nadzoru zarząd ROD sprawdza również, czy altana działkowa jest zgodna z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. Postanowienie § 74 stosuje się odpowiednio.

 

3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 46 [Skutki naruszeń zasad dotyczących altan]

1. Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu.

 

2. W przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

 

3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

 

4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

§ 47 [Szklarnia]

Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 48 [Tunele foliowe, szklarnie i okna inspektowe]

1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.

 

2. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.

 

3. Zarząd ROD nakazuje rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy ich stawianiu.

 

4. Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2 .

§ 49 [Zbiorniki wodne]

1. Na działce mogą być usytuowane czasowe lub stałe zbiorniki wodne o powierzchni:

1) basen i brodzik łącznie do 15 m2 ,

2) oczko wodne do 10 m2 .

 

2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2 , a ich głębokość nie może przekraczać 1m.

 

3. Odpowiedzialność za warunki sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec.