OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w sprawie sytuacji w ROD "Pieczurki" w Białymstoku

31 lipca 2023

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD z niepokojem obserwuje sytuację panującą obecnie w ROD „Pieczurki” w Białymstoku, związaną z konfliktem pomiędzy częścią działkowców a Zarządem tego ogrodu. Niepokój wzbudzają zarówno zarzuty stawiane Zarządowi ROD, jak i działania poszczególnych działkowców prowadzące do eskalacji konfliktu.

            Po walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w ROD w dn. 22 kwietnia 2023 r., do biura Okręgu wpłynęło kilka skarg działkowców, w tym wniosek o odwołanie Zarządu ROD, podpisany przez 32 działkowców. W przedmiotowym wniosku, jako argumentację mającą świadczyć o konieczności odwołania organu, przedstawiono informacje dotyczące tego, że na przeprowadzonym walnym zebraniu sprawozdawczym, zebrani działkowcy podjęli uchwałę w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu ROD, sprawozdania finansowego zarządu ROD oraz sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej ROD, a także argumentację dotyczącą wprowadzenia działkowców w błąd poprzez nieprzekazanie informacji o możliwości poddania pod głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu ROD, jak również brak przedstawienia jakiejkolwiek alternatywy w postaci innej wysokości opłat niż wysokość proponowana przez Zarząd ROD, a niezatwierdzona przez walne zebranie.

            Z uwagi na naruszenie postanowień statutu PZD dotyczących realizacji obowiązków walnego zebrania., OZ Podlaski PZD zadecydował w drodze Uchwały nr 87/2023 z dn. 29 maja 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Pieczurki” w Białymstoku przeprowadzonego w dn. 22 kwietnia 2023 r.. o konieczności powtórzenia walnego zebrania sprawozdawczego, wyznaczając jednocześnie termin na jego powtórzenie do dnia 30 czerwca 2023 r. W międzyczasie, na przełomie maja i czerwca, mając na uwadze przesłane do biura Okręgu skargi, odbyła się także częściowa kontrola działalności Zarządu ROD „Pieczurki” – kontroli podlegały przede wszystkim kwestie finansowe (z uwagi na niezatwierdzenie sprawozdania finansowego) oraz problemy i zarzuty przedstawiane w skargach. Z przedmiotowych czynności sporządzono protokoły, co do treści których Zarząd ROD mógł złożyć swoje zastrzeżenia. Organ nie skorzystał z tej możliwości, jednakże postanowił wystąpić do Jednostki Krajowej PZD z prośbą o interpretację w zakresie jednej z badanych kwestii.

            W dn. 28 czerwca 2023 r. odbyło się powtórne walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Pieczurki” w Białymstoku. Zgromadzeni na nim działkowcy, poprzez uzyskaną większość głosów, zadecydowali po raz kolejny o niezatwierdzeniu sprawozdań organów PZD w ROD, preliminarzy finansowych oraz planu pracy Zarządu ROD. Walne zebranie zadecydowało także m.in. o podjęciu Uchwały nr 17/2023, w której przedstawiono wniosek o odwołanie Zarządu ROD.

            Taka kompetencja walnego zebrania wynika wprost z § 65 ust. 1 statutu PZD, zgodnie z którym w przypadku nieprzyjęcia sprawozdania z działalności organu, walne zebranie sprawozdawcze może złożyć wniosek w formie uchwały o jego odwołanie. Taki wniosek przedkłada się właściwemu organowi wyższego stopnia. Istotną kwestią w sprawie wniosku złożonego przez walne zebranie w ROD „Pieczurki” jest to, że nie posiada on żadnego uzasadnienia. Powoduje to, że OZ Podlaski musi samodzielnie dokonać oceny działalności Zarządu ROD opierając się na wszystkich otrzymanych skargach i sygnałach od działkowców, jak również wynikach kontroli. Ewentualna uchwała o odwołaniu organu musi bowiem posiadać uzasadnienie, zwłaszcza że przysługuje od niej prawo wniesienia odwołania - w tym przypadku do Krajowego Zarządu PZD. Rozpatrzenie wszelkich zarzutów dotyczących działalności Zarządu ROD „Pieczurki”, w tym kolejnych, które wpłynęły w lipcu tego roku, wymaga jednakże podjęcia dodatkowych działań, w tym przeprowadzenia kolejnych czynności kontrolnych. Wyjaśnienie wszelkich zarzutów stawianych Zarządowi ROD lub indywidualnym członkom tego organu powinno być bowiem jak najbardziej dokładne i zmierzać do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego i prawnego. W celu weryfikacji części nowych zarzutów przeprowadzono już spotkanie z przedstawicielami Zarządu ROD „Pieczurki” i Komisji Rewizyjnej w ROD. Na 26 lipca 2023 r. było także planowane spotkanie z działkowcami, którzy zdecydowali się wystąpić ze skargami do Okręgu Podlaskiego oraz tymi, którzy podpisali wniosek z dn. 5 maja 2023 roku. Celem spotkania było pozyskanie informacji w przedmiocie tego, co konkretnie mają oni do zarzucenia organom PZD w ROD, jakie naruszenia w działalności tych organów zauważają, a także co ich zdaniem wpływa na negatywne postrzeganie Zarządu ROD „Pieczurki” i nieufność wobec członków tego organu. Do biura Okręgu wpłynęły jednak stanowiska poszczególnych działkowców, z których wynikało, że postanowili oni nie pojawić się na zaplanowanym spotkaniu.

            Walne zebranie w ROD „Pieczurki” odbyło się w dn. 28 czerwca 2023 roku, a dokumentacja z jego przebiegu wpłynęła do biura Okręgu w dn. 12 lipca 2023 r., a więc w wyznaczonym na przesłanie takich materiałów terminie. Idealną sytuacją byłoby, gdyby OZ był w stanie rozpatrzyć złożony przez walne zebranie wniosek o odwołanie zarządu ROD na swoim najbliższym posiedzeniu po uzyskaniu pełnej dokumentacji, które ma miejsce właśnie w dn. 31 lipca 2023 r. Jednakże należy zaznaczyć, że rozpoznanie przedmiotowego wniosku w sytuacji, gdy nie zawiera on uzasadnienia i nie przedstawia żadnych konkretnych zarzutów, jest zadaniem niełatwym. Jak już wskazano we wcześniejszej części niniejszego stanowiska, OZ Podlaski będzie mógł podjąć decyzję dopiero po zakończeniu wszelkich czynności kontrolnych w ROD i czynności związanych z rozpoznaniem skarg, które wpłynęły do biura Okręgu. O sposobie rozpoznania wniosku i podjętej w tej sprawie decyzji, poprzez wywieszenie stosownych informacji wraz z podjętą przez OZ uchwałą w miejscach ogólnodostępnych w ROD, powiadomieni zostaną wszyscy działkowcy z ROD „Pieczurki” w Białymstoku. Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w tym miejscu pragnie zapewnić, że wszelkie dodatkowe czynności, które pozostały jeszcze do przeprowadzenia w przedmiotowej sprawie, zostaną wykonane w możliwie jak najkrótszym czasie.

            Niemniej jednak uwagę OZ Podlaskiego zwraca jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca sytuacji panującej w ROD „Pieczurki” w Białymstoku. Polski Związek Działkowców niezwykle poważnie traktuje zarzuty stawiane członkom organów PZD w ROD i potrzebę ich wyjaśnienia. W podobny sposób traktowane są jednak działania wymierzone w organy PZD i ich członków, które mają na celu wyłącznie destabilizację i szerzenie nieprawdziwych informacji. Dlatego też OZ Podlaski będzie w takich przypadkach stanowczo reagował i zmierzał do wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji od osób, które swoimi działaniami naruszają obowiązujące w PZD i ROD przepisy jak również działają na szkodę Związku - niezależnie od tego, czy są to członkowie organów PZD w ROD, czy też inni działkowcy.

            Naszym priorytetem jest bowiem zapewnienie ogółowi działkowców możliwości spokojnego i bezpiecznego korzystania z użytkowanych działek zgodnie z celem ich przeznaczenia. Ogrody działkowe z całą pewnością nie powinny być miejscem, które generuje konflikty.

 

Treść stanowiska w wersji PDF

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com