Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

 Jak dojechać?

O nas

Dla zarządów ROD

Ogłoszenia

Z życia Okręgu

Porady prawne

Porady ogrodnicze

Komisja Rewizyjna

Szkolenia

Kontakt

projekt strony:  Filip Roman

Krajowa Rada

 

§ 127

1. Krajowa Rada jest najwyższym organem PZD między Krajowymi Zjazdami Delegatów.

 

2. Krajowa Rada składa się z 27 - 45 członków.

 

3. Liczbę członków Krajowej Rady ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

 

§ 128

1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona Prezesa PZD, wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, Sekretarza PZD i Skarbnika PZD.

 

2. Prezes PZD kieruje i odpowiada za całokształt prac Krajowej Rady.

 

3. Wiceprezes PZD odpowiada za powierzone dziedziny działalności Krajowej Rady oraz zastępuje Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa PZD, Krajowa Rada powołuje pierwszego wiceprezesa PZD zastępującego Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków.

 

4. Sekretarz PZD odpowiada za dokumentowanie działalności Krajowej Rady.

 

5. Skarbnik PZD odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej jednostki krajowej PZD.

 

§ 129

1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Krajowej Rady.

 

2. Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD.

 

3. Posiedzenia Krajowej Rady powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.

 

4. Tryb pracy Krajowej Rady określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

 

§ 130

Do Krajowej Rady należy:

1) realizowanie postanowień ustawy, statutu oraz uchwał Krajowego Zjazdu,

2) ustalanie kierunków polityki PZD,

3) określanie kierunków rozwoju ROD,

4) zajmowanie stanowisk w sprawach istotnych dla PZD i ogrodnictwa działkowego,

5) uchwalanie regulaminu ROD,

6) interpretowanie postanowień statutu,

7) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych jednostki krajowej,

8) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Krajowego Zarządu,

9) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej sporządzanego przez Krajowy Zarząd,

10) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZD sporządzanego przez Krajowy Zarząd,

11) udzielenie absolutorium Krajowemu Zarządowi za okres kadencji,

12) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału pomiędzy jednostki organizacyjne PZD,

13) ustalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji w PZD,

14)stwierdzanie nieważności okręgowych zjazdów, 15) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał okręgowych zjazdów,

16) ustalanie ilości delegatów na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów,

17) nadawanie sztandarów dla jednostek organizacyjnych PZD,

18) ustanawianie tytułów honorowych i odznaczeń związkowych innych niż określone w § 141 i 142,

19) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja Krajowej Rady.

Krajowy Zarząd

 

§ 131

1. Krajowy Zarząd jest zarządem PZD.

 

2. Krajowy Zarząd reprezentuje i prowadzi sprawy PZD na zasadach określonych niniejszym statutem.

 

§ 132

1.Krajowy Zarząd wybiera Krajowa Rada spośród swoich członków.

 

2. Krajowy Zarząd składa się z 7 - 11 członków. W skład Krajowego Zarządu wchodzą:

1) Prezes PZD,

2) wiceprezesi PZD,

3) Sekretarz PZD,

4) Skarbnik PZD,

5) członkowie Krajowego Zarządu.

 

3. Krajowy Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków. Postanowienia § 128 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 

4. Członek Krajowego Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Krajową Radę.

 

§ 133

1. Posiedzenia Krajowego Zarządu zwołuje Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Krajowego Zarządu.

 

2. Posiedzeniu Krajowego Zarządu przewodniczy Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD.

 

3. Tryb pracy Krajowego Zarządu określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zarząd.

 

§ 134

1. Krajowy Zarząd prowadzi sprawy PZD, działa na rzecz członków i jednostek organizacyjnych PZD oraz współpracuje z organami władzy publicznej, organizacjami społecznymi, zawodowymi i politycznymi.

 

2. Do Krajowego Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością PZD,

2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Krajowej Rady,

3) zawieszanie lub odwoływanie okręgowych zarządów lub ich członków oraz powoływanie okręgowych zarządów komisarycznych, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków okręgowych zarządów,

4) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał organów PZD niższego stopnia, 5) zarządzanie majątkiem jednostki krajowej oraz gospodarowanie jej funduszami,

6) określanie zasad zarządzania majątkiem i funduszami PZD pozostającymi w dyspozycji jednostek organizacyjnych PZD,

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych PZD, w tym nad prawidłową gospodarką finansową,

8) przyjmowanie preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych okręgów oraz zbiorczych preliminarzy i sprawozdań finansowych ROD i okręgów,

9) określanie zasad tworzenia biur, zatrudniania i wynagradzania w jednostkach organizacyjnych PZD, 10) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji całości lub części ROD,

11) podejmowanie decyzji o współpracy lub przynależności do organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach,

12) prowadzenie Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów okręgowych i krajowych,

13) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku trwałego PZD,

14) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja Krajowego Zarządu

 

§ 135

1. Krajowy Zarząd reprezentuje PZD oraz ma prawo zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD.

 

2. Z uzasadnionych względów Krajowy Zarząd może przejąć prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych prowadzonych przez inne organy PZD.

 

3. Do składania oświadczeń woli, w tym ustanawiania pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:

1) Prezesa PZD z innym członkiem Krajowego Zarządu albo,

2) Wiceprezesa PZD (pierwszego wiceprezesa PZD) z drugim wiceprezesem PZD, Skarbnikiem PZD albo Sekretarzem PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

§ 136

1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i finansową PZD.

 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 11 - 13 członków.

 

3. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

 

§ 137

1. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę (zastępców) i sekretarza. W przypadku wyboru więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego, Krajowa Komisja Rewizyjna powołuje pierwszego zastępcę przewodniczącego zastępującego przewodniczącego w pełnieniu obowiązków.

 

2. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego.

 

3. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 138

Krajowa Komisja Rewizyjna bada i opiniuje:

1) roczne sprawozdanie finansowe jednostki krajowej,

2) roczne sprawozdanie z działalności Krajowego Zarządu,

3) zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD i okręgów,

4) roczne sprawozdanie finansowe PZD,

5) preliminarz finansowy jednostki krajowej,

6) zbiorcze preliminarze finansowe ROD i okręgów.

 

§ 139

1. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę i ocenę działalności Krajowej Rady i Krajowego Zarządu, w tym finansową oraz kontrolę okręgów i ROD.

 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy. Krajowa Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę na wniosek Krajowego Zarządu.

 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad okręgowymi komisjami rewizyjnymi.

 

§ 140

Do Krajowej Komisji Rewizyjnej należy ponadto:

1) opracowywanie sprawozdań i wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia Krajowej Radzie absolutorium,

2) uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnych PZD.

Statut PZD

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków.

 

2. PZD działa na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 2

1. Terenem działania PZD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Siedzibą PZD jest miasto stołeczne Warszawa.

 

3. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci.

 

§ 3

1. PZD posiada osobowość prawną.

 

2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem.

 

§ 4

PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach.

 

§ 5

1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);

2) ROD – rodzinny ogród działkowy prowadzony przez PZD;

3) działkowiec - pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki;

4) prawo do działki - ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki;

5) infrastruktura ogrodowa - budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa;

6) opłaty ogrodowe – uiszczane przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

7) przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu ROD;

8) organy zarządzające – zarząd ROD, okręgowy zarząd i Krajowy Zarząd;

9) osoba bliska – małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

10) głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem;

11) zwykła większość – więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”;

12) bezwzględna większość - więcej niż połowa głosów oddanych „za”.

 

2. Organami wyższego stopnia w rozumieniu niniejszego statutu są:

1) w stosunku do walnego zebrania (konferencji delegatów) ROD oraz okręgowego zjazdu delegatów – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd oraz Krajowa Rada,

2) w stosunku do zarządu ROD – właściwy terytorialnie okręgowy zarząd,

3) w stosunku do okręgowej rady i okręgowego zarządu – Krajowy Zarząd,

4) w stosunku do Krajowego Zarządu – Krajowa Rada,

5) w stosunku do komisji rewizyjnej ROD oraz okręgowej komisji rewizyjnej – odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rewizyjna oraz Krajowa Komisja Rewizyjna,

6) w stosunku do Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej – Krajowy Zjazd Delegatów.

Rozdział II

Cele i zadania PZD

 

§ 6

1. Celem PZD jest:

1) zakładanie i prowadzenie ROD,

2) rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,

3) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,

4) ochrona środowiska przyrodniczego,

5) podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia, 6) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,

7) ochrona przyrody,

8) poprawa warunków socjalnych społeczności lokalnych.

 

§ 7

PZD realizuje swoje cele poprzez:

1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich,

2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,

3) zagospodarowywanie ROD,

4) ustanawianie prawa do działek,

5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,

6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,

7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej,

8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych,

9) współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz organizacjami zagranicznymi o pokrewnych celach i zadaniach, a także przedsiębiorcami i innymi instytucjami.

Rozdział IV

Struktura i organy PZD

 

§ 31

Jednostkami organizacyjnymi PZD są:

1) rodzinne ogrody działkowe,

2) jednostki terenowe,

3) jednostka krajowa.

 

§ 32

Organami PZD są:

1) w ROD:

a) walne zebranie (konferencja delegatów),

b) zarząd,

c) komisja rewizyjna,

2) w jednostce terenowej:

a) okręgowy zjazd delegatów,

b) okręgowa rada,

c) okręgowy zarząd,

d) okręgowa komisja rewizyjna,

3) w jednostce krajowej:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,

b) Krajowa Rada,

c) Krajowy Zarząd,

d) Krajowa Komisja Rewizyjna.

Rozdział V

Zasady organizacyjne PZD

 

§ 33

1. Organy PZD pochodzą z wyborów, za wyjątkiem walnego zebrania ROD.

 

2. Wybory do organów PZD przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na żądanie co najmniej połowy obecnych na walnym zebraniu (konferencji lub zjeździe) członków PZD uprawnionych do głosowania, wybór organów PZD odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

§ 34

1. Członkiem organu PZD może być jedynie członek PZD.

 

2. Można być członkiem tylko jednego organu PZD w danej jednostce organizacyjnej PZD.

 

3. Osoba bliska członka organu PZD nie może być członkiem organu w tej samej jednostce organizacyjnej PZD. Zakaz ten dotyczy również małżonka osoby bliskiej członka organu PZD.

 

4. Postanowienia ust. 2 - 3 nie mają zastosowania do walnych zebrań, konferencji delegatów oraz zjazdów okręgowych i krajowego.

 

5. Przewodniczącym walnego zebrania, konferencji delegatów, zjazdów okręgowych i krajowego nie może być prezes organu zarządzającego oraz przewodniczący komisji rewizyjnej odpowiedniej jednostki organizacyjnej PZD, a także osoba w trakcie trwania obowiązującego co do niej zakazu wynikającego z § 42 ust. 5.

 

§ 35

1. Członek PZD wybrany do organu PZD ma obowiązek:

1) reprezentować godnie interesy PZD,

2) wykonywać obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zgodnie z zakresem zadań organu, do którego został wybrany,

3) aktywnie uczestniczyć w pracach organu, którego jest członkiem.

 

2. Członek organu winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście.

 

3. Członek organu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Krajową Radę.

 

§ 36

1. Posiedzenie organu PZD może być zwołane przez organ wyższego stopnia.

 

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach innego organu danej jednostki organizacyjnej PZD.

 

§ 37

1. Kadencja organów PZD trwa cztery lata.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada może przedłużyć lub skrócić kadencję organów PZD.

 

§ 38

Członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd (konferencję), zachowuje mandat na czas trwania kadencji.

 

§ 39

1. Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą:

1) pisemnej rezygnacji z mandatu,

2) ustania członkostwa w PZD,

3) odwołania,

4) likwidacji lub łączenia jednostek organizacyjnych PZD,

5) wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.

 

2. Wygaśnięcie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały:

1) właściwy organ PZD, którego był członkiem - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 2,

2) organ dokonujący odwołania - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

3) właściwy organ wyższego stopnia - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

 

§ 40

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, organ PZD powinien dokooptować do swojego składu innego członka w terminie do 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się liczby członków organu z przyczyn wymienionych w

§ 39 ust. 1 pkt 1-3. 2. Mandat członka organu powołanego w trybie określonym w ust. 1 wygasa, o ile na najbliższym walnym zebraniu (konferencji) zostanie podjęta uchwała o powołaniu w jego miejsce innej osoby oraz w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały o odwołaniu członka organu, na miejsce którego został dokooptowany.

 

2. Mandat członka organu powołanego w trybie określonym w ust. 1 wygasa, o ile na najbliższym walnym zebraniu (konferencji) nie zostanie podjęta uchwała o zatwierdzeniu powołania tej osoby w skład organu, a także w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały o odwołaniu członka organu, na miejsce którego został dokooptowany. 

 

3. Organ, który powołał członka w trybie określonym w ust. 1, obowiązany jest przedstawić na najbliższym walnym zebraniu (konferencji) informację o tym powołaniu celem umożliwienia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2.2 3. Jeżeli mandat delegata wybranego na zjazd (konferencję) wygasł przed upływem kadencji, mandat ten obejmuje osoba wybrana przez właściwy organ PZD w drodze wyborów uzupełniających podczas najbliższego posiedzenia tego organu.

 

§ 41

1. Organ wyższego stopnia powołuje organ komisaryczny dla jednostki organizacyjnej PZD w razie:

1) odwołania (zawieszenia) organu,

2) nie dokonania wyboru organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), na którym ciążył taki obowiązek,

3) wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu.

 

2. Liczbę członków organu komisarycznego określa organ dokonujący powołania.

 

3. Organ komisaryczny działa do czasu wyboru zastępowanego organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ PZD może przedłużać okres działania organu komisarycznego, który łącznie nie może przekroczyć dwóch lat.

 

4. Członkiem organu komisarycznego może być każdy członek, z wyjątkiem osób, które na podstawie niniejszego statutu mają zakaz sprawowania mandatu w organach PZD.

 

5. Organowi komisarycznemu przysługują kompetencje zastępowanego organu, za wyjątkiem kompetencji wynikającej z § 40 ust. 1.

 

§ 42

1. Odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje obowiązków lub działa w sposób godzący w PZD.

 

2. Odwołania organu PZD lub jego członka dokonuje organ wyższego stopnia. Członka organu PZD może odwołać również organ, którego jest członkiem.

 

3. Odwołanie następuje w drodze uchwały. Postanowienia § 29 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

4. Odwołanym członkom organu PZD przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w ust. 3, do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o odwołaniu. Postanowienia § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

5. Odwołani członkowie organów nie mogą do końca następnej kadencji wchodzić w skład organów PZD pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach PZD.

 

6. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio wobec osoby, której mandat wygasł na skutek pisemnie złożonej rezygnacji, jeżeli przed wygaśnięciem mandatu zachodziły co do tej osoby podstawy do odwołania. W takim przypadku właściwy organ stwierdza zakaz sprawowania mandatu i pełnienia funkcji w organach PZD na zasadach określonych w ust. 5.

 

§ 43

1. Zawieszenie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie konieczności wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości co do ich działalności zgodnej z prawem lub interesem PZD.

 

2. Okres zawieszenia trwa do 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu wyższego stopnia nad dokonującym zawieszenie, okres zawieszenia może być przedłużony, nie więcej jednak niż o dalsze 3 miesiące.

 

3. Postanowienia § 42 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 44

1. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu PZD tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych danej jednostki organizacyjnej PZD.

 

2. Ustępujący organ PZD wydaje nowo wybranemu organowi posiadane ruchomości i nieruchomości oraz dokumentację i pieczątki PZD w formie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wydania dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu. Szczegółowe zasady w tym względzie określa Krajowa Rada.

 

§ 45

Dla sprawnego wykonywania swoich zadań organy PZD mogą, w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać komisje problemowe stałe i doraźne jako jednostki pomocniczodoradcze, w szczególności można powołać komisje do badania występujących sporów i proponowania rozstrzygnięć w tych sprawach.

 

§ 46

1. Organy PZD podejmują decyzje w formie uchwał.

 

2. Uchwały organów PZD sporządzane są w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

 

3. Uchwałę podpisuje co najmniej dwóch członków właściwego organu PZD na zasadach określonych w odrębnych przepisach związkowych.

 

4. Uchwała organu PZD jest ważna, jeżeli została podjęta zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania uchwały, chyba że statut stanowi inaczej.

 

5. Członek organu PZD zostaje wyłączony od rozstrzygania spraw, jeżeli jest osobą bezpośrednio zainteresowaną albo istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenia dokonuje dany organ PZD; w głosowaniu nie bierze udziału członek tego organu, którego wyłączenia głosowanie dotyczy.

 

6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się w przypadku głosowania w sprawie wyboru albo odwołania ze składu organu PZD.

 

§ 47

1. Uchwały organów wyższego stopnia, podjęte zgodnie z postanowieniami statutu, są obowiązujące dla niższych organów i członków PZD.

 

2. Uchwały organów PZD wiążą wszystkich działkowców w ROD, jeżeli przewiduje to ustawa.

 

§ 48

1. Od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących indywidualnego członka PZD, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanym stronom w sprawie przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w niniejszym statucie.

 

2. Odwołanie składa się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę.

 

§ 49

1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

 

2. Złożenie odwołania w trybie i terminie określonym statutem wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w pierwszej instancji do czasu rozpatrzenia tego odwołania przez organ odwoławczy, chyba że statut stanowi inaczej.

 

§ 50

1. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:

1) odwołania nie uwzględnia;

2) uchyla zaskarżoną uchwałę w całości lub części i orzeka co do istoty sprawy;

3) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty, 4) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania;

5) uchyla zaskarżoną uchwałę i umarza postępowanie.

 

2. Uchwały organów PZD podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

3. Uchwały organów PZD podjęte w trybie odwoławczym mogą być wzruszone jedynie w trybie określonym w § 51 i § 52.

 

§ 51

1. Uchwała organu PZD sprzeczna z prawem, postanowieniami statutu, regulaminu ROD lub uchwałami nadrzędnych organów PZD, jest z mocy prawa nieważna.

 

2. Nieważność uchwały stwierdza organ, który wydał uchwałę lub organ wyższego stopnia niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1.

 

3. Stwierdzenie nieważności następuje w drodze uchwały zawierającej uzasadnienie wykazujące zasadność podjętego rozstrzygnięcia.

 

§ 52

1. Uchwała organu PZD może być uchylona w przypadku, gdy przy jej podejmowaniu nie zostały uwzględnione wszystkie znane okoliczności lub gdy zostały ujawnione po jej podjęciu nowe okoliczności mogące mieć wpływ na treść uchwały.

 

2. Uchwała organu PZD może być sprostowana w przypadku, gdy zawiera błędy lub inne oczywiste omyłki nie wpływające na ważność i treść rozstrzygnięcia.

 

3. Uchylenie lub sprostowanie uchwały należy do organu wyższego stopnia lub organu, który wydał uchwałę, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 lub 2. Postanowienie § 51 ust. 3 stosuje się odpowiednio.