OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Walne zebranie

sprawozdawczo wyborcze 2024

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w rodzinnym ogrodzie działkowym 2024

Dyskusja.

Głosowanie nad kandydaturami.

Przewodniczący ogłasza zakończenie obrad.

Sprawy różne.

Podanie informacji o objęciu funkcji w organach przez poszczególnych członków.

Przerwa w obradach i pierwsze posiedzenie nowego Zarządu ROD oraz nowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Przewodniczący walnego zebrania proponuje skład liczbowy Zarządu ROD (5-11 członków) i Komisji Rewizyjnej ROD (3-9 członków).

Zarząd ROD przedstawia projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r.

Komisja Rewizyjna ROD przedstawia opinię na temat preliminarza finansowego ROD i ocenę z wnioskiem o przyjęcie.

Zarząd ROD przedstawia projekt uchwał w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej energetycznej, opłaty ogrodowej wodnej i opłaty za wywóz śmieci.

Zarząd ROD przedstawia projekt podstawowej opłaty ogrodowej na 2024 rok (tzw. opłata za m2).

Blok głosowań:

 

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 r. i za okres kadencji 2019 - 2024.

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.

 • Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD.

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji 2019 - 2024. 

 • Uchwalenie programu działania na kadencję w latach 2024-2028 i planu pracy na 2024 rok.

 • Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD - jeżeli jest planowane.

 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku.

 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców - jeżeli jest planowane.

 • Inne uchwały, np. w sprawie wniosku o zatwierdzenie/zmianę planu zagospodarowania ROD.

 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 rok.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie proponowaną liczbę i skład Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Komisja Mandatowa: jej członkowie na podstawie listy obecności stwierdzają czy walne zebranie jest prawomocne.

Komisja Wyborcza: do tej komisji można zgłaszać kandydatów do władz i na delegatów na Okręgowy Zjazd.

Komisja Uchwał i Wniosków: rejestruje projekty uchwał i wniosków przedstawione przez zarząd ROD lub zgłaszane przez członków PZD. Jej zadaniem jest również uwzględnienie w treści dokumentów wszystkich zmian i uwag przyjętych przez walne zebranie. Przewodniczący Komisji przedstawia treść uchwał przed poddaniem ich pod głosowanie przez przewodniczącego walnego zebrania.

Zarząd ROD przedstawia projekt realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców - jeżeli takie jest planowane.

Zarząd ROD przedstawia projekt programu działania ROD na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 rok.

Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawia sprawozdanie w którym stwierdza prawomocność walnego zebrania oraz możliwość procedowania i podejmowania wiążących uchwał.

Komisja Rewizyjna ROD przedstawia ocenę sprawozdań zarządu ROD z działalności i sprawozdania finansowego za 2023 r. wraz z wnioskami o zatwierdzenie bądź nie zatwierdzenie a także z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD przedstawia sprawozdanie z działalności komisji w 2023 roku i za okres kadencji.

Zarząd ROD przedstawia informację o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 roku - jeżeli taka miała miejsce (Informacja nie obejmuje i nie oznacza udostępnienia całości lub części protokołów z kontroli do wglądu przez działkowców).

Zarząd ROD przedstawia sprawozdanie z działalności za okres kadencji.

Prezes zarządu ROD przedstawia “Sprawozdanie z działalności zarządu” i “Sprawozdanie finansowe za rok 2023".

Przewodniczący poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. 

To jest jedyny moment kiedy można dodać jakiś punkt / temat do porządku.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie decyzję o zatwierdzeniu regulaminu walnego zebrania  (wzór regulaminu).

Przewodniczący wyznacza samodzielnie protokolanta.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie proponowaną liczbę i skład Prezydium Zebrania (czuwa ono nad prawidłowym przebiegiem obrad).

Rozpoczyna je prezes zarządu ROD. Następnie w głosowaniu wybierany jest przewodniczący zebrania. Od tej pory prowadzi on obrady

(podobnie jak marszałek sejmu).

Uwaga! W walnym zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD z danego ROD (nie zabieramy ze sobą osób towarzyszących). Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, który trzeba okazać przy podpisywaniu listy obecności. 

Na odwrocie zaproszenia znajdziesz informację o terminach i miejscu wyłożenia dokumentów do wglądu.

Szanowny Działkowcu!

W tym roku otrzymasz zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze na którym będziesz miał możliwość wybrać władze Rodzinnego Ogrodu Działkowego i sam do nich kandydować. 

Twoja obecność i Twój głos ma znaczenie!

 

Na co najmniej 7 dni przed Walnym Zebraniem, Zarząd ROD w dwóch różnych terminach wykłada do wglądu następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2023 rok,

 • sprawozdanie finansowe ROD za 2023 rok,

 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 rok,

 • sprawozdanie z działalności Zarządu ROD w kadencji 2019-2024,

 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za kadencję 2019-2024,

 • projekt planu pracy na 2024 rok,

 • projekt programu działania na kadencję,

 • projekty uchwał walnego zebrania w tym przede wszystkim dotyczące opłat ogrodowych ze wskazaniem proponowanych stawek w 2024 roku,

 • projekt preliminarza finansowego na 2024 rok,

 • dokumenty związane z planowanymi inwestycjami w ROD (tj. wniosek zarządu ROD na WZ, informacja o zakresie i terminie planowanych prac, sposób realizacji i finansowania zadania, a także wstępny kosztorys inwestycji).

Warto skorzystać z możliwość spokojnego zapoznania się z powyższymi dokumentami i zadania ewentualnych pytań Zarządowi ROD. Ułatwi to sprawny przebieg obrad walnego zebrania.

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com