OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

12 lipca 2021

W dniu 7 i 8 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmu RP, który rozpatrywał projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk 1275).

 

W dniu 7 lipca odbyło się II czytanie ww. projektu ustawy, który następnie został przekazany wraz z poprawkami posłów do rozpatrzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Natomiast w dniu 8 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Sejmu, który przeprowadził III czytanie ww. projektu ustawy i przyjął część poprawek zgłoszonych przez posłów. W wyniku czego, w głosowaniu Sejm uchwalił przedmiotowy projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Niestety mimo, wystąpienia Krajowego Zarządu PZD do Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 27.01.2021 r. oraz wystąpień struktur PZD, w tym ogrodów (opublikowane na stronie internetowej: http://pzd.pl/artykuly/25455/114/Wystapienia-z-ROD-dotyczace-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html),  uwagi i propozycje zgłoszone przez Związek nie zostały uwzględnione.

 

W związku z czym, w przypadku uchwalenia ustawy przez Senat RP i jej podpisania przez Prezydenta RP wejdą w życie następujące niekorzystne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą - 228,68 zł.

 

•   do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w określonych terminach stosowne oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub o odwołaniu ww. oświadczenia o wyłączeniu,

 

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ponadto, wejdą w życie  następujące zmiany dotyczące również ROD:

  • w pewnych sytuacjach, Minister ds. Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić gminie, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na czas nieoznaczony (z możliwością cofnięcia przez Ministra).

  • rada gminy (miasta) będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1)     środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2)     celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

  • Umowy za odbieranie odpadów komunalnych podpisywane z prywatnymi firmami/ przedsiębiorstwami komunalnymi mają zawierać postanowienia dotyczące zapewnienia odbioru wszystkich frakcji odpadów zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiazany do kontrolowania ww. umów pod tym kątem. Natomiast w przypadku braku spełniania ww. wymagań przez umowy, będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania mającego na celu wydanie decyzji zobowiązującej firmy wywozowe do realizacji ww. obowiązku.

Ww. projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” będzie teraz rozpatrywany przez Senat RP. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Senatu RP, najbliższe posiedzenie ma odbyć się 21-23 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy „śmieciowej” (https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1275_u/$file/1275_u.pdf), jak również z Informacją oraz Apelem KZ PZD dostępnym na stronie internetowej PZD  i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie - poprzez kierowanie swoich wystąpień bezpośrednio do senatorów RP.

 

Wykaz senatorów wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest pod linkiem: https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/.

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com