OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Komunikat w sprawie bieżącej sytuacji w ROD „Oaza” w Kukowie

15 listopada 2021

W związku z pojawiającymi się wśród działkowców z ROD „Oaza” w Kukowie wątpliwościami dotyczącymi tego, kto faktycznie zarządza ogrodem, a także pytaniami o sprawy bieżące oraz przyszłość ogrodu, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD zauważa pilną potrzebę oficjalnego odniesienia się do istniejącej sytuacji.


    Rodzinny Ogród Działkowy „Oaza” w Kukowie wciąż pozostaje w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Na swoim posiedzeniu w dniu 24 września 2021 r., Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w drodze uchwały nr 104/2021 postanowił o odwołaniu z członka Zarządu ROD „Oaza” w Kukowie Pana Sławomira Harasza. Na następnym posiedzeniu, w dniu 4 października 2021 r., za pomocą uchwały nr 109/2021, zadecydowano o odwołaniu całego składu Zarządu ROD. Tego samego dnia, uchwałą nr 117/2021, powołano Zarząd Komisaryczny ROD „Oaza” w Kukowie. Zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 1 statutu PZD, powołanie organu komisarycznego przez organ wyższego stopnia jest obligatoryjne w przypadku odwołania organu. Jak wynika natomiast z § 41 ust. 2, liczbę członków organu komisarycznego określa organ dokonujący powołania. 
    

Co jednak najbardziej istotne i zapewne najbardziej interesuje działkowców zaniepokojonych sytuacją w ROD, organ komisaryczny nie jest próbą „narzucenia” swojej władzy przez Okręgowy Zarząd Podlaski PZD. Zarząd komisaryczny ma bowiem podstawowe zadanie, jakim jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania ROD do czasu wyboru nowego składu zarządu na najbliższym walnym zebraniu. Wyboru takiego dokonają, jak zresztą za każdym razem, sami działkowcy. 


     W tym momencie należy zaznaczyć, że naturalną konsekwencją podjęcia takich działań jak odwołanie zarządu ROD i powołanie zarządu komisarycznego przez Okręgowy Zarząd Podlaski, może być zaniepokojenie wśród działkowców co do intencji Polskiego Związku Działkowców. W tym momencie pragniemy więc zaznaczyć, że działania takie nie były motywowane chęcią odwetu na członkach odwołanego organu za chęć wyprowadzenia ogrodu ze struktur PZD, a stwierdzeniem, że nie wykonują oni w sposób prawidłowy swoich obowiązków i działają w sposób godzący w PZD. Konkretne zarzuty oraz związana z nimi argumentacja, jak również podstawy prawne, zostały szeroko objaśnione w uchwałach, na podstawie których dokonano odwołania. Uchwały te otrzymali wszyscy odwołani członkowie. Jest więc oczywiście nieprawdą, że nie znają oni przyczyn, w wyniku których zapadły takie decyzje.


    Sama kwestia przeprowadzenia najpierw zebrań sektorowych w dn. 26 września 2021 r., a następnie Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów w dn. 10 października 2021 r., która miała na celu dokonanie wyboru stowarzyszenia prowadzącego ROD „Oaza” w Kukowie, również stanowiła jeden z elementów zaobserwowanych naruszeń w działaniach Zarządu ROD. To w jaki sposób może dojść do wyodrębnienia się ROD ze struktur Polskiego Związku Działkowców, ściśle reguluje ustawa z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej urod). Zgodnie z art. 69 ust. 1 urod, głosowanie nad wyborem stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród, odbywa się na zebraniu wszystkich działkowców korzystających z działek na terenie ROD. Sama uchwała o wyodrębnienieu podejmowana jest natomiast w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD (art. 70. ust. 2 urod), a w przypadku, gdy głosowanie odbywa się w drugim terminie, podejmuje się ją w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD (art. 72 ust. 2 urod). W żadnym miejscu ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia najpierw zebrań sektorowych, na których zostaną wybrani delegaci, a następnie nadzwyczajnej konferencji delegatów, na której można by podjąć uchwałę o wyodrębnieniu. Jest to nieistniejąca konstrukcja prawna. Na wprowadzenie w tym zakresie zmian nie pozwalają również żadne akty prawne ani regulacje wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego uchwalonych w związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii. Instytucja zebrań sektorowych i konferencji delegatów ustanowiona została w § 57 statutu PZD i służy wyłącznie do organizowania ich w miejsce tradycyjnych walnych zebrań sprawozdawczych. 


    Dodatkowo warto zauważyć, że sama uchwała o wyodrębnieniu także jest obwarowana dodatkowymi wymaganiami. Musi ona bowiem być zgodna z art. 71 ust. 1 urod, tj. zawierać postanowienie o przyjęciu statutu oraz powołaniu komitetu założycielskiego nowego stowarzyszenia ogrodowego. Odczytany w dn. 10 października 2021 r. projekt uchwały poddanej pod głosowanie takich postanowień nie zawierał. Nikt również nie odczytał żadnego projektu statutu mającego powstać stowarzyszenia. Jest to kolejny przykład na to, że działania organizatorów zebrania wyłączeniowego były niezgodne z przepisami.


    Wyżej wymienione naruszenia, jak również i inne wskazane w uchwałach o odwołaniu, nie powinny pozostawiać wątpliwości co do prawidłowej oceny wykonywania obowiązków przez odwołanych członków Zarządu ROD „Oaza” w Kukowie. Co więcej, do Okręgu Podlaskiego wpłynęły także dokumenty mające przedstawiać inne istniejące w ROD nieprawidłowości, po zapoznaniu się z którymi stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia w ROD „Oaza” kontroli działalności przede wszystkim inwestycyjnej i finansowej. Będzie to jednak możliwe dopiero po przekazaniu przez odwołany skład organu dokumentów powołanemu Zarządowi Komisarycznemu, do czego był on zobowiązany w terminie 14 dni, a od czego uchyla się do dziś. W takiej sytuacji będą podejmowane dalsze działania, które pozwolą na wyegzekwowanie wydania dokumentacji ROD przez osoby, które aktualnie nie mają żadnej podstawy prawnej do ich przetrzymywania.

 

    Okręgowy Zarząd Podlaski PZD mimo wszystko ma nadzieję, że całą sytuację uda się rozwiązać jak najszybciej, w sposób polubowny i bez żadnej szkody dla Państwa – czyli działkowców z ROD „Oaza” w Kukowie. Pragniemy także zapewnić Państwa, że wbrew pojawiającym się pogłoskom, nie są poejmowane żadne próby zerwania umów użytkowania i użytkowania wieczystego zawartych pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców a właścicielem gruntów, na których funkcjonuje ROD „Oaza”.

PZD podejmuje działania mające na celu wyłącznie ochronę i ewentualną rozbudowę ogrodów, a nie ich likwidację. 


    Na koniec pragniemy poinformować wszystkich działkowców z ROD „Oaza” w Kukowie, że jako Okręgowy Zarząd Podlaski PZD pozostajemy do ich dyspozycji i w razie jakichkolwiek wątpliwości możemy udzielić dodatkowych informacji w sprawie sytuacji ROD. 

 

 

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD
Polskiego Związku Działkowców

 

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com