OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.

23 stycznia 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.

 

 • Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na cele publiczne, wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Rodzinny Ogród Działkowy nie może wykorzystywać otrzymanych środków na:

1) inny cel niż określony w Umowie,

2) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy),

3) realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu ROD.

 • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację celową.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Miasta Augustów, legitymujące się tytułem prawnym do władania nieruchomością.

 • Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową:

 • W roku 2023 na udzielenie dotacji celowej przewidziano kwotę w wysokości60 000,00 zł.

 • Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „ROD 2022” w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego (decyduje data wpływu do Urzędu);

 • Wniosek należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Załącznika do uchwały Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli;

 • Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest ROD,

 • dokument uprawniający do wystąpienia w imieniu wnioskodawcy,

 • oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku,

 • informacja o posiadaniu środków własnych na realizację zadania,

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), w sytuacji, gdy Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia należy wskazać podstawę prawną takiego odstępstwa.

 • Tryb i termin rozpatrywania wniosków:

 • rozpatrzeniu zostaną poddane wnioski kompletne pod względem formalnym;

 • w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany (pisemnie) do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania;

 •  za uchybienia formalne uznaje się:

  niezłożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2,

  złożenie wniosku przez osoby lub podmioty nieuprawnione,

  złożenie wniosku bez podpisu osoby/osób uprawnionych do jego złożenia,

  złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny uniemożliwiający jego odczytanie,

  niewypełnienie wszystkich pól formularza wniosku, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2,

f) złożenie wniosków bez wymaganych załączników,

 • wniosek nie podlega rozpatrzeniu jeżeli:

  zostanie złożony przez nieuprawniony podmiot,

  zostanie złożony po wykonaniu zadania lub w trakcie realizacji zadania,

  zostanie złożony po terminie,

 • braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie;

 • Informacja o środkach odwoławczych:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji;

2) rozstrzygnięcie o przyznanie dotacji celowej nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie;

3) przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Augustów w 2023 r.

 •  Informacje dodatkowe:

 • udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy o udzielenie dotacji celowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

 • udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu wg wzoru wniosku o rozliczenie dotacji stanowiący Załącznik Nr 2 do Załącznika do uchwały Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli;

 • szczegółowe informacje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Źródło:

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-dla-rodzinnych-ogrodow

 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com