OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej rodzinnym ogrodom działkowym na rok 2022

21 lutego 2022

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej 
ze środków budżetu Miasta Białystok rodzinnym ogrodom działkowym na 2022 rok 
z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez stowarzyszenia ogrodowe na terenie Miasta Białystok.


Podstawa prawna
Uchwała Nr XXIV/362/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 2163).


Rodzaj zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, jest przeznaczona na przedsięwzięcia 
służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, na cele wymienione 
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).


Wysokość środków przeznaczonych na dotację
Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Białystok na rok 2022 wynosi 300 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Białystok odpowiedniej uchwały.


Wysokość dotacji
Dotacja udzielana jest w wysokości do 100% kosztów na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się ROD, za pośrednictwem stowarzyszenia ogrodowego, które udziela rekomendacji wnioskowi. 


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe:
legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, na których położony jest ROD, 
niezalegające wobec Miasta Białystok z jakimikolwiek należnościami o charakterze publicznoprawnym lub cywilnoprawnym.


Termin, miejsce i sposób składania wniosku o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku, jak również przesłany na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Skarbu, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Przez termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników stanowi Załącznik Nr 1 
do Regulaminu i jest dostępny na stronie www.bip.bialystok.pl. Nabór rozpoczyna się 
w dniu ….lutego 2022 r. Zakończenie naboru przypada na dzień 31 marca 2022 r. 
lub do dnia wykorzystania limitu środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Białystok w roku 2022 na ten cel.


Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

 • Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszenia, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 • Wnioski rozpatruje się z uwzględnieniem zachowania warunków uprawniających  
  do otrzymania pomocy de minimis. Przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis nastąpi, o ile kwota pomocy de minimis przyznana w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

 • W przypadku uchybień formalnych lub merytorycznych, wnioskodawca zostanie wezwany (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do ich usunięcia, bądź uzupełnienia w ustalonym terminie. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

 • Wniosek, którego braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.

 • Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w sytuacji, gdy:
  - zostanie złożony przez nieuprawniony podmiot,
  - zostanie złożony po wykonaniu zadania lub w trakcie realizacji zadania.

 

Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku nie przechodzą na kolejny rok. 
O wynikach postępowania o udzielenie dotacji, w tym o nierozpatrywaniu (niezakwalifikowaniu) wniosków oraz o miejscu i terminie podpisania umowy, informuje się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.


Informacja o środkach odwoławczych
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, od której przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia oraz nie stanowi zobowiązania Miasta Białystok do przekazania środków finansowych. 


Umowa o udzieleniu dotacji
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji stanowi Załącznik Nr 2 
do Regulaminu i jest dostępny na stronie www.bip.bialystok.pl.


Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiązane do realizacji zadania po zawarciu umowy 
w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia jednak nie później niż do 31 października 2022 r. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Celem rozliczenia dotacji stowarzyszenie przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu i jest dostępny na stronie www.bip.bialystok.pl.

 

Dodatkowe informacje
Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • inny cel niż określony w umowie,

 • dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy),
 • realizację zadania na nieruchomości nie stanowiącej terenu ogólnego ROD.

 

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

 

ZAŁĄCZNIK:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Białystok rodzinnym ogrodom działkowym zlokalizowanym na terenie Miasta Białystok z przeznaczeniem 
na przedsięwzięcia służące rozwojowi ogrodów działkowych.

 

 

PREZYDENT MIASTA 
dr hab. Tadeusz Truskolaski

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com