OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 27 stycznia 2022 roku

31 stycznia 2022

W dniu 27 stycznia 2022 roku Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i przy udziale Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD obradował na kolejnym posiedzeniu przeprowadzonym w trybie zdalnym.

 

Na podstawie informacji przekazanych przez jednostki terenowe PZD Krajowy Zarząd PZD ustalił powierzchnię i liczbę działek użytkowanych w ROD stanowiących podstawię do przygotowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych i Jednostki Krajowej PZD na rok 2022.

 

Z uwagi na to, że z dniem 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie tzw. Polski Ład, który wprowadza wiele w zmian w systemie wynagrodzeń, w tym obowiązującym w PZD, Krajowy Zarząd PZD przeanalizował ten temat. R. pr. Monika Pilzak szczegółowo omówiła nowe regulacje wyjaśniając jednocześnie ich wpływ na wynagrodzenia w PZD, a w szczególności umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, a także wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją w organach PZD, a co za tym idzie również nowe obowiązki dla księgowych Związku. Mirosława Marks, Główna Księgowa JK PZD wyjaśniła, co Polski Ład zmienia w sposobie obliczania i wypłacania nagród i świadczeń dla członków organów komisarycznych w 2022 roku.  

W rezultacie dokładnej analizy nowych przepisów prawnych opracowane zostały Wytyczne dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. Polskim Ładem, które Krajowy Zarząd PZD przyjął uchwałą.

Prezes PZD zaproponował, by niezwłocznie po posiedzeniu wytyczne przekazać do wszystkich Okręgowych Zarządów PZD, a także o przeprowadzeniu szkoleń w tym temacie dla głównych księgowych okręgów i kierowników OFK. Propozycje te poparł jednomyślnie Krajowy Zarząd PZD. Szkolenia rozpoczną się już w pierwszym tygodniu lutego br.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją na temat wyodrębnień ROD z PZD, które miały miejsce w 2021 roku. Tematem zajmował się Wydział Gospodarki Gruntami i został zreferowany przez kierownika Wydziału Mariolę Kobylińską oraz inspektora Sandrę Dużmańską. Z opracowanego na podstawie informacji z okręgów podsumowania wynika, że w 2021 roku 6 ROD zajmujących powierzchnię 42,3581 ha wyodrębniło się z Polskiego Związku Działkowców. Ogrody te, po zarejestrowaniu w KRS oraz przekazaniu niezbędnych dokumentów przez OZ są wykreślane z Rejestru ROD prowadzonego przez KR PZD. Prezes PZD wskazał niezbędne działania, jakie Okręgowe Zarządy PZD powinny podejmować w sprawie ROD, które zamierzają wyłączyć się PZD oraz tych, które taką decyzję już podjęły na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o ROD. Zaproponował również, żeby na następnym posiedzeniu KZ przyjął uchwałę w tym zakresie.

 

Krajowy Zarząd PZD zaakceptował warunki porozumienia dotyczącego likwidacji części ROD oraz regulacji stanu prawnego w stosunku do ROD „Wolność” oraz ROD im. Staszica w Bielawie (Okręg Sudecki), wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD „Relaks” w Polkowicach (Okręg w Legnicy). Ponadto udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego ROD „Transportowiec”  w Bydgoszczy na modernizację sieci wodociągowej – opomiarowanie oraz ROD „Ustronie” w Bydgoszczy na wykonanie opomiarowania zużytej wody w ROD wraz systemem odczytu i rozliczeń.

 

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD dotyczących ROD „Solidarność” w Mielcu oraz ROD „Azalia” we Wrocławiu i zadecydował o utrzymaniu w mocy zaskarżonych uchwał. 

 

Z uwagi na fakt, że Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że wbrew informacjom podawanym przez ZUS, świadczenia otrzymywane przez członków organów ROD, jako rekompensata strat i kosztów poniesionych w związku z pracą społeczną, są zwolnione z obciążenia składką zdrowotną, Krajowy Zarząd PZD przyjął również Komunikat w sprawie zwolnienia od składki zdrowotnej świadczeń wypłacanych dla członków zarządów i komisji rewizyjnej ROD, który został opublikowany na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/26080/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-PZD-w-sprawie-zwolnienia-od-skladki-zdrowotnej-swiadczen-wyplacanych-dla-czlonkow-zarzadow-i-komisji-rewizyjnej-ROD.html

 

ZRS

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com