OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Jednostka Krajowa PZD

Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD

11 marca 2022

Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 

W ramach programu ogrody miałyby możliwość otrzymania dotacji na realizację działań (zgodnych z założeniami programu) w kwocie nawet do 100 000 zł na 1 ROD.

9 marca br w siedzibie Agencji odbyły się kolejne rozmowy na temat programu. W rozmowach uczestniczyli:

ze strony ARiMR – Pani Halina Szymańska - Prezes ARiMR – oraz Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR,

ze strony PZD - Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes PZD, Pan Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura Prawnego PZD oraz Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.

 

Rozmowy dotyczyły:

 

katalogu zadań możliwych do realizacji w ramach Projektu przez zarządy ROD na terenie ogrodów kryteriów formalnych oraz merytorycznych przyznawania grantów (dotacji) doprecyzowania zapisów umowy określającej warunki wypłaty i rozliczenie grantu.
Podczas spotkania wymienione zostały stanowiska stron oraz zgłoszono szereg propozycji, co do dokumentów i warunków realizacji zadań. Zdecydowana większość z propozycji PZD spotkała się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa ARiMR. Daje to uzasadnioną nadzieję, że ostateczny kształt dokumentów będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom ROD. Strony ustaliły, że PZD przedstawi konkretne propozycje korekty dokumentów, które zostaną przeanalizowane przez ARiMR i pozostałych uczestników procesu decyzyjnego, a skorygowane materiały będą przedmiotem ustaleń na kolejnym spotkaniu.

 

Potencjalnie program stanowi olbrzymią szansę dla rozwoju ROD. W skali kraju przewiduje się przeznaczenie na granty dla ROD nawet 50 milionów złotych. Dotacja dla jednego ogrodu może wynieść maksymalnie 100 000 zł.  Z uwagi na uwarunkowania programu unijnego, z którego mają pochodzić środki, wsparcie ma służyć głównie realizacji celów prośrodowiskowych oraz klimatycznych.

Stąd minimum 70% kwoty, która trafi do ROD, musi być przeznaczona na taki cel. Dzięki zabiegom PZD wstępnie uzgodniono jednak, że pewna część kwoty, która trafi do ogrodu (maksymalnie 30 %), będzie mogła być wykorzystana również na działania z zakresu modernizacji i remontów infrastruktury ogrodowej. Ze zrozumieniem spotkał się także postulat PZD, aby - tam gdzie to będzie zasadne - dotacją wsparto działanie realizowane wspólnie przez kilka ROD – dotyczyły przedsięwzięć realizowanych jednocześnie na terenie kilku ROD.

 

Projekt listy działań, które mogą uzyskać dofinansowanie (dokument roboczy) LINK.

Ustalono, że kolejne spotkanie przedstawicieli ARiMR i PZD odbędzie się jeszcze w marcu. Jeżeli warunku programu zostaną ostatecznie uzgodnione, obie strony deklarują możliwie szybie przystąpienie do jego realizacji. Wynika to m.in. z krótkiego okresu na wykorzystanie środków. Zadania wspierane z grantów powinny być zrealizowane do 30 czerwca 2023r. Zatem na realizację całej procedury, tj. złożenie wniosku, przyznanie grantu, podpisanie umowy, realizację zadania, jego odbiór i rozliczenie; przypadnie ok. 12 miesięcy. Wnioski będą rozpatrywane przez ARiMR w transzach, w okresach miesięcznych.

 

Uwaga: z założeń wynika, że o grant nie może się ubiegać projekt:

- którego realizacja rozpocznie przed dniem złożenia wniosku.

- korzysta już z innego wsparcia publicznego, np. dotacji od gminy.  

 

Niewątpliwie realizacja programu będzie wymagała ze strony struktur PZD olbrzymiej aktywności i zaangażowania. Dlatego już dziś warto rozważyć, czy i ewentualnie jakiego rodzaju działania, mogą być przedmiotem wniosku i przygotować ich wstępne założenia. Wówczas po uruchomieniu programu będzie więcej czasu na dopełnienie formalności.

Należy przy tym pamiętać, że finansowanie działań z wykorzystaniem środków publicznych wymaga szczególnej dbałości o kwestie formalne, zwłaszcza w zakresie dokumentacji finansowej. Niewątpliwie ROD należącym do OFK będzie dużo łatwiej im sprostać.

 

Informacje o dalszych ustaleniach będą udostępniane na bieżąco oraz przesyłane na adresy email ROD.

 

Opracował:  

B. Piech

 

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com