OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

STANOWISKO
Okręgowej Rady Podlaskiej Polskiego Związku Działkowców
z dnia 09.11.2023 r.

14 listopada 2023

w sprawie zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym

 

           

Okręgowa Rada Podlaska PZD, reprezentująca ponad 20 tysięcy rodzin działkowych w województwie Podlaskim, wyraża zdecydowany sprzeciw dla rozwiązań proponowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy oraz jego załącznikach.

 

            Obecna administracja rządowa, odrzucając apele Polskiego Związku Działkowców, otwiera drogę do likwidacji większości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Projekt rozporządzenia wymienia 13 stref planistycznych i określa ich funkcję, przy czym jedynie w dwóch z nich uwzględniona została możliwość umieszczania tam ogrodów działkowych. Chodzi o strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefę zieleni i rekreacji. Co więcej, ogrody działkowe w obu przypadkach zostały uznane jedynie za dodatkowy, a nie podstawowy profil funkcjonalny strefy planistycznej. Oznacza to, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, obwodnic, zakładów przemysłowych, linii kolejowych czy użytków rolnych nie będą mogły być wpisane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku będzie to podstawą do ich likwidacji np. na cele komercyjne.

 

       Brak możliwości ujmowania ogrodów działkowych w innych strefach planistycznych uważamy za poważną pomyłkę. Większość ogrodów działkowych znajduje się bowiem nie w strefach zabudowy jednorodzinnej czy też obszarach zieleni, a w środowisku stricte miejskim – wśród bloków, zakładów przemysłowych, lotnisk i ruchliwych arterii komunikacyjnych, będąc najczęściej jedynym większym terenem zielonym w okolicy.

 

         Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które ma zostać zastąpione przez plan ogólny gminy, to akty prawa miejscowego, w których ustala się m.in. przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania i warunki zabudowy. W pierwszej kolejności gminy przystępują do sporządzania studium, a w związku z nowelizacją obowiązujących w tym zakresie przepisów planu ogólnego gminy, którego zapisy są wiążące przy sporządzaniu bądź zmianach planów miejscowych. Właściciele i użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do dysponowania nimi i zagospodarowania ich w sposób zgodny z ustaleniami tych dokumentów.

 

          Warto w tym momencie zaznaczyć, że ustawa z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych dopuszcza możliwość likwidacji ROD na cel niepubliczny, jednakże pod ściśle określonymi warunkami. Jednym z nich, zgodnie z art. 19 ust. 2 wymienionej ustawy, jest sytuacja, w której funkcjonowanie ROD jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym nieruchomość zajętą przez ten ROD. W takim przypadku właściciel nieruchomości może zgłosić do stowarzyszenia ogrodowego żądanie likwidacji ROD. Oznacza to, że gminy, poprzez sporządzanie nowych bądź zmienianie istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów ogólnych gminy, przeznaczając tereny zajmowane obecnie przez ogrody działkowe na zupełnie inne cele, tak naprawdę decydują o dalszym istnieniu tych ROD. Nie jest bowiem możliwe prawidłowe funkcjonowanie ogrodu, jeśli jego istnienie jest niezgodne z obowiązującymi aktami prawa miejscowego.

 

        Na gruncie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w związku z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, może dochodzić do kuriozalnych sytuacji. Ogrody działkowe, istniejące na danym terenie niekiedy nawet około 100 lat, będą musiały w przyszłości ulec likwidacji bez żadnego konkretnego powodu, jedynie z uwagi na funkcjonowanie sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który to plan – wyłącznie z uwagi na bezpodstawne ograniczenia wynikające z projektu rozporządzenia – nie będzie mógł wprowadzić istnienia ROD do swojej treści.

 

      Jako Okręgowa Rada Podlaska PZD uważamy, że podjęte przez administrację rządową działania godzą w interes narodowy. W historii naszego kraju wiele razy ogrody działkowe okazały się szalupą ratunkową dla społeczeństwa w czasie kryzysów. Ich likwidacja to ograbienie Polaków z możliwości samodzielnej produkcji żywności i ograbienie przestrzeni miast z cennych terenów zielonych, które łagodzą skutki zmian klimatycznych. Ogrody działkowe w odróżnieniu od parków i skwerów są strefami ogromnej bioróżnorodności i retencji wód opadowych, które wykorzystywane są przez działkowców do produkcji zdrowej, ekologicznej żywności.

 

        Apelujemy do organów administracji rządowej o uwzględnienie głosu działkowców i wpisanie „ogrodów działkowych” do wszystkich stref wymienionych w rozporządzeniu aby zagwarantować ich dalsze istnienie.

 

Okręgowa Rada Podlaska Polskiego Związku Działkowców

Białystok, dn. 09.11.2023 r.

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com