OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Uwagi Okręgu Podlaskiego PZD do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku uwzględnione!

07 grudnia 2023

W dniu 4 grudnia 2023 r. opublikowano Zarządzenie nr 1223/23 Prezydenta Miasta Białegostoku. Jak wynika z tego dokumentu, uwzględniono niemal wszystkie uwagi Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 

Z części opisowej studium zostaną usunięte niekorzystne dla ROD zapisy, które bezpodstawnie zarzucały ogrodom działkowym brak stref ogólnodostępnej zieleni urządzonej, degradację dolin rzecznych, nagromadzenie nośników reklamowych, i negatywny wpływ na wizerunek miasta.

 

W stanowisku Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wykazano jak ważną rolę przyrodniczą i społeczną pełnią ogrody działkowe w przestrzeni miasta Białystok, jakie działania podejmują działkowcy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawy wizerunku miasta. 

 

Ogrody działkowe, które w projekcie zostały częściowo przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową będa w całości oznaczone jako “tereny zieleni urządzonej”. W ten sposób ochroniliśmy ROD im. Miczurina, im. Piasta Kołodzieja, “Stadion Fasty” oraz ROD im. Berlinga przed potencjalnymi, częściowymi likwidacjami. 

 

Wnioskowaliśmy również o to aby wszystkie ogrody działkowe, których dotyczy projekt studium zostały oznaczone odrębną kategorią “zieleń działkowa (ZD)”. Postulat ten nie został uwzględniony. W rozporządzeniu Prezydenta Miasta decyzję tą argumentuje się w ten spsób:

Z uwagi na skalę dokumentu oraz przyjętą zasadę, w obowiązującym Studium, niewydzielania drobnoprzestrzennych obszarów w ramach większych kategorii terenów w skali całego miasta, kierunkiem przeznaczenia terenów rodzinnych ogrodów działkowych w Studium są tereny zieleni urządzonej (ZP), które zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 2 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy (części Kierunki). W ramach terenów zieleni urządzonej, które są podstawowymi składnikami systemu przyrodniczego miasta, funkcjami podstawowymi o tym samym znaczeniu są m.in.: ogólnodostępne publiczne tereny zieleni, rodzinne ogrody działkowe, wody powierzchniowe. Określenie przeznaczenia terenu następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i co do zasady tereny rodzinnych ogrodów działkowych są uwzględniane i przeznaczane pod ogrody działkowe.

 

Z całą pewnością Okręgowy Zarząd Podlaski będzie czuwał nad spełnieniem tego zobowiązania kiedy będą trwały prace nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani profesor Katarzyny Bagan - Kurluty, przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz do Pana Henryka Dąbrowskiego, którzy zechcieli zaangażować się w działanie na rzecz ogrodów działkowych.

 

Dziękujemy również Prezydentowi Miasta Białystok, Panu Tadeuszowi Truskolaskiemu za uwzględnienie postulatów Polskiego Związku Działkowców oraz wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku.

 

 


Filip Roman - instruktor ds ogrodniczych

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com