OKRĘG PODLASKI

     MENU

                                             Polskiego Związku Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Porady ogrodnicze

Najnowsze porady

Strona główna

cięcie winorośli
12 kwietnia 2023

Czy na terenach ROD w Białymstoku można hodować zwierzęta gospodarskie?

Okręg Podlaski postanowił w ostatnim czasie zająć się problemem zgłoszonym przez jeden z zarządów białostockich ROD, a mianowicie interpretacją znowelizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok i wpływu tego dokumentu na możliwość hodowli zwierząt gospodarskich w ogrodach działkowych położonych na terenie Białegostoku.


Zauważony przez zarząd ROD problem miał dotyczyć ewentualnego zakazu hodowli kur,
królików i gołębi na terenie ogrodów działkowych w Białymstoku w związku z Uchwałą nr LXVI/911/23 Rady Miasta Białystok z dn. 18 stycznia 2023 r., na mocy której zmieniono uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.

Wątpliwości zarządu ROD powstały wskutek analizy zmienionej treści § 21 ust. 1 Regulaminu, który otrzymał następujące brzmienie -

"1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na działkach o powierzchni do 1000 m2 ";
Powstałe wątpliwości rozwiewa jednak analiza obowiązujących przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i odpowiednich definicji w nich zawartych.

 

Przede wszystkim należy zauważyć, że żadna z regulacji istniejących w ustawie z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego, nie zakazuje hodowli zwierząt gospodarskich na terenie ROD.

Kwestię tą regulują wewnętrzne uregulowania PZD zawarte w Regulaminie ROD, umieszczone w jego § 58. Zgodnie z jego ustępem 1, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa
zarząd.

Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być
prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie Prawo lotnicze.

W ustępie 4 wskazano natomiast, że chów zwierząt, o których mowa w ust.
1, jest dopuszczalny, o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej.
Następnie należy zwrócić uwagę na art. 5 ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych, zgodnie z którym ROD stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska. Z definicji gruntów rolnych i leśnych zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynika, że rodzinne ogrody działkowe są gruntami rolnymi.
Mając więc na uwadze to, że wyrażony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na działkach o powierzchni do 1000 m 2 dotyczy terenów wyłączonych z produkcji rolniczej, nie ma on zastosowania do terenów ogrodów działkowych w Białymstoku.

Hodowla kur, królików i gołębi jest więc dopuszczalna, o ile jest rozpoczęta i prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi w § 58 Regulaminu ROD.

 

MK

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251; 728 855 757

ofkpodlaski@gmail.com